Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 307 – Apr 7:1-8: 144000 – Dievo užantspauduoti ir patepti evangelistai

2021 m. liepos 14 d., trečiadienis

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą mano buvimo su Dievu laiku. Tai buvo įprasta vieta, kurioje būnu tyliai: tiesiai už baltųjų plačiųjų laiptų, kurie veda link tos vietos, kur sėdi Visagalis Dievas. Aš Jo paties negaliu matyti, nes visa vieta yra skaisčiai apšviesta, todėl aš susikoncentruoju į vietą, kurioje būnu nusilenkusi, ir kurią galiu matyti. Angelas Arielis prisiartina prie manęs iš dešinės ir paragino mane, kad sekčiau paskui jį, kad galėčiau pamatyti tai, ką Viešpats nori, jog pamatyčiau. Aš atsikeliu ir paimu angelo ranką ir mes greitai nueiname į kitą pusę.

 

Pažvelgiu ir matau mažų ugnies kamuolių lietų, krentantį į Žemę. Vaizdas pasikeitė ir išvydau žmones susibūrusius į masyvias grupes. Mano vaizdas buvo iš tolesnio atstumo, todėl galėjau matyti kokios didžiulės tos grupės buvo. Aš negalėju pasakyti kiek daug žmonių buvo kiekvienoje grupėje, bet aš supratau, jog ten turėjo būti tūkstančiai. Man tai priminė vaizdą iš paukščio skrydžio, vaizdą apie galingą armiją susibūrusią į tūkstantines grupes, kokias esu mačiusi filme “Žiedų valdovas: Karaliaus sugrįžimas”. Bet šios grupės buvo neapsiginklavusios. Mačiau, jog jiems virš galvų buvo nedidelės ugnies liepsnos. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau vyrą, užlipantį paskutiniu laiptu taip, lyg jis būtų lipęs jau nemažai laiptų. Jis prisiartino prie kažko esančio mano kairėje, kuris stovėjo beveik visiškai atsukęs man nugarą, laukdamas. Negalėjau identifikuoti nė vieno iš jų [nei to, kuris atėjo laiptais, nei to, kuris laukė]. Bet aš supratau, jog vyras, kuris stovėjo ir laukė, ruošėsi palaiminti žmogų, kuris užlipo laiptais. Kai tas vyras užlipo ant laiptų viršaus ir pažvelgė link to žmogaus, kuris stovėjo ir laukė jo, aš tuomet galėjau išvysti ant jo kaktos esantį auksinį ženklą. Jis buvo apvalus arba ovalus ir ant jo buvo užrašas dangiška kalba. Aš negalėjau jo perskaityti, bet aš esu mačiusi šią dangišką kalbą savo anksesniuose regėjimuose. Aš supratau, jog tie, kurie yra dvasiniame pasaulyje, galės perskaityti, t. y. angelai arba demonai, arba tie, kurie yra Dievo patepti ir kurie yra gavę dovaną tai pamatyti ir suprasti per Šventąją Dvasią.

 

Aš paklausiau Arielio, ar tos grupės žmonių yra 144000, aprašyti Apr 7:1-8? Ir jis atsakė: “Taip, dukra. Tai yra pateptieji, užantspauduoti Viešpaties Dievo, kad atliktų didelį darbą Tėvui tamsiu Izraeliui metu.” Apr 7:4 parašyta: “Ir aš išgirdau paženklintųjų skaičių – šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai paženklintųjų iš visų Izraelio vaikų giminių.”

 

Tuomet Dievas pasakė: “Dukra, jie bus Mano liudininkai, kurie pagelbės Mano paveldui, Mano žmonėms ir Mano rankų darbui – nuves juos į tiesą apie tai, kas AŠ ESU ir kas yra Mano Sūnus, jų Mesijas. Melskis už išrinktus ir pateptus – nes jų tarnystė vyks tamsiais laikais. Jie buvo atskirti/išskirti ir jie neatsitrauks iš baimės dėl savo gyvybių. Jie padės sugrąžinti Mano žmones pas Mane.”

 

Aš paklausiau Dievo, ar jie yra kaip ypatingi evangelistai, paruošti trimitų laikui? Ir Jis atsakė: “Taip, dukra.” Apr 7:2-3 parašyta: “Ir išvydau kitą angelą, pakylantį nuo saulėtekio, turintį Gyvojo Dievo antspaudą. Jis šaukė skardžiu balsu keturiems angelams, kuriems buvo leista kenkti žemei ir jūrai: „Nekenkite nei žemei, nei jūrai, nei medžiams, kol paženklinsime antspaudu savo Dievo tarnų kaktas!“ Tai yra nuoroda į 1-ąjį ir 2-ąjį trimitus.

 

Apr 8:7-8 yra aprašytas 1-as ir 2-as trimitas: “Ir sutrimitavo pirmasis. Ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir pabiro žemėn. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių... Sutrimitavo antrasis angelas. Ir tartum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą. Trečdalis jūros pavirto krauju...” Aš esu tai mačiusi ankstesniuose regėjimuose: 1-asis trimitas Nr. 288 ir 2-asis trimitas Nr. 291.

 

Pirmas vaizdas, kur mačiau nedidelių ugnies kamuolių lietų, yra dėl 1-ojo trimito.

 

Apr 7:5-8 rašoma, jog bus paženklinta po 12000 žmonių iš dvylikos Izraelio giminių: Judo, Rubeno, Gado, Asero, Neftalio, Manaso, Simeono, Levio, Isacharo, Zabulono, Juozapo ir Benjamino.

 

Ir ateityje, aš norėčiau išsiaiškinti, kodėl Dano giminė buvo išmesta iš sąrašo. Aš turėsiu vėl pasiieškoti informacijos apie tai Izraelio istorijoje.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/14/vision-307-rev-71-8-the-144-000-gods-sealed-and-anointed-evangelists/