Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 295 – Zacharijo 14:8: Gyvasis vanduo tekės į Negyvąją jūrą / Alyvų kalnas bus padalintas į du

2021 m. birželio 8 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Šiandien aš dainavau pagal Elevation Worship dainą “See A Victory (Live)”. Paskutiniu metu jaučiausi nusiminusi, bet nesužlugdyta. Priešo užmojai ir strėlės, kad mesčiau šią tarnystę ir būsimą tarnystę savo bažnyčioje, buvo sunkios. Todėl ši daina man buvo padrąsinanti. Esu dėkinga, jog turiu mane palaikantį vyrą ir puikius draugus, kurie myli mane ir rūpinasi manimi. Ir visiems tiems, kurie meldžiatės už mane, ir netgi tiems, kurių aš net nepažįstu, ačiū jums labai. Aš esu dėkinga.

 

Pradėjau melstis ir pasiekusi 91-ą psalmę, lipau dešine savo kalno puse, ir pastebėjau, jog šiandien nebuvo taip sunku užlipti. O kai pasiekiau viršūnę, atpažinau šią vietą kaip Sinajaus kalną – tikrąjį Sinajaus kalną Saudo Arabijoje. Kaip įdomu! Aš ignoravau demonus, kurie netoliese lūkuriavo, susitikau savo erelį ir mes išskridome, kol aš skelbiau psalmę. Atsiradau žiūrėdama į Negyvąją jūrą. Aš stovėjau ant vakarinio jūros kranto, atsisukusi į rytus. Jordanijos tauta buvo kitoje šios jūros pusėje. Mano vaizdas pasikeitė ir aš tolumoje išvydau Jeruzalę ir pastebėjau, kaip vanduo bėgo iš miesto ir tekėjo į Negyvąją jūrą. Negyvoji jūra gavo šviežio vandens!

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie šviežią vandenį ir Jis pasakė: “Aš atstatysiu Negyvąją jūrą. Vieną dieną joje vėl bus gyvybė. Joje gyvens visokie gyvi kūriniai.” Aš supratau, jog kažkada šioje jūroje buvo gyvybė ir visa vietovė buvo derlinga. Jėzus ją atstatys, kai Jis sugrįš. (Spėju, jog Jis suteiks jai ir naują vardą). Nuėjau pažiūrėti regėjimo.

 

Nulipau laiptais, trumpai pasisveikinau su pasitinkančia grupe ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną. Išvydau save stovinčią prie baltų pakopinių laiptų už Dievo šventyklos, žvelgiančią į sodus. Esu čia buvusi anksčiau. Mano kairėje, krištolo skaidrumo vanduo veržėsi iš po šentyklos pamatų ir kaskadomis leidosi žemyn kalnu lyg galingas krioklys į žemiau esančią upę. Upė tęsėsi ir tolumoje galėjau matyti kaip ji pasidalijo į atšakas. Aš taip pat pastebėjau medžius abiejose upės pusėse. Esu tai mačiusi ir ankstesniuose regėjimuose: 92, 286.

 

Jėzus pasakė: “Tas gyvasis vanduo tekės į Negyvąją jūrą ir ji daugiau nebebus negyva, bet taps gyva! Ji bus palaima. Seni dalykai praeis, nes aš visa darau nauja.”

 

Zacharijo 14:8 “Tą dieną gyvieji vandenys ims tekėti iš Jeruzalės: pusė jų – į Rytų jūrą (Negyvoji jūra), pusė – į Vakarų jūrą (Viduržemio jūra). Taip bus ir vasarą, ir žiemą.

 

Tuomet man Jėzus priminė apie eilutes, esančias prieš Zacharijo 14:8. Prieš tai, kai gyvieji vandenys pradės tekėti į Negyvąją jūrą, Izraelis turės eiti per siaubingą laiką – Jokūbo nelaimės metą (Zach 14:1-2). Tuomet Jėzus/Yeshua sugrįš ir Jis pirmiausia atsistos ant Alyvų kalno. Įvyks didžiulis žemės drebėjimas, kuris kalną padalins į dvi dalis, priversdamas puse kalno pasislinkti į šiaurę ir puse – į pietus. (Esu tai mačiusi ankstesniame regėjime Nr. 82). Tai sukurs slėnį ir taką Izraelitams pabėgti. (Manau, jog keliai bus sunaikinti dėl žemės drebėjimo.)

 

Zacharijo 14:4 “Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus. Jūs bėgsite į kalnų slėnį, kuris sieks iki Acalo. Jūs bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. (Amoso 1:1 pamini žemės drebėjimą). Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo.” Bus “unikali diena, žinoma tik Viešpačiui” (Zacharijo 14:7). (Mato 24:36 Jėzus sakė, jog niekas nežino dienos, nei valandos, tik Tėvas).

 

Kitos ištraukos apie Jokūbo nelaimės metą: Mato 24:15-22, Jer 30:7 (eilutės 1-24), Dan 7:25, Apr 13:7.

 

Įdomu, jog po Alyvų kalnu eina lūžio vieta, įtrūkimas. Remiantis geologiniais Izraelio tyrinėjimais, Jeruzalė yra išmarginta lūžio linijom/įtrūkimais. Didžiausias Izraelio lūžis yra vadinamas Negyvosios jūros lūžiu, kuris yra panašus kaip San Andreas tektoninis lūžis. Bet Izraelis turi daugelį kitų lūžių, kurie eina per jų tautą.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/08/vision-295-zechariah-148-living-water-will-flow-into-the-dead-sea-mount-of-olives-will-split-in-two-first/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventojo Rašto ištraukos paminėtos regėjime:

 

"Viešpaties diena ateina, ir tavo grobis bus išdalintas tavo viduryje. Visos tautos bus sušauktos kovai prieš Jeruzalę. Miestas kris, namai bus apiplėšti, moterys išprievartautos. Pusė miesto gyventojų bus išvesti nelaisvėn, o kita pusė liks mieste. Tada Viešpats kariaus prieš anas tautas, kaip kariavo mūšio dieną. Tą dieną Jis stovės Alyvų kalne, kuris yra į rytus nuo Jeruzalės. Alyvų kalnas perskils į dvi dalis – iš rytų į vakarus, ir pasidarys labai didelis slėnis. Viena kalno pusė nuslinks į šiaurę, o kita – į pietus. Jūs bėgsite į kalnų slėnį, kuris sieks iki Acalo. Jūs bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo Judo karaliaus Uzijo dienomis. Tada ateis Viešpats, mano Dievas, ir visi šventieji su Juo. Tuomet visi šviesuliai užges. Bus viena diena, kurią žino Viešpats – ne diena ir ne naktis, ir vakare bus šviesu." (Zacharijo 14:1-7)

 

"Amoso, avių ganytojo iš Tekojos, žodžiai. Jis matė regėjimą apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo ir Izraelio karaliaus Jeroboamo, Jehoašo sūnaus, dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą." (Amoso 1:1)

 

"Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas”. (Mato 24:36)

 

“Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos." (Mato 24:15-22)

 

"Ateina didinga ir baisi diena Jokūbui, jai nėra lygios, tačiau jis bus išgelbėtas." (Jeremijo 30:7)

 

"Viešpats, Izraelio Dievas, kalbėjo Jeremijui: “Užrašyk į knygą visus žodžius, kuriuos tau kalbėjau. Ateina dienos, kai Aš sugrąžinsiu savo tautą, Izraelį ir Judą, iš nelaisvės. Aš juos parvesiu į šalį, kurią daviau jų tėvams, ir jie ją paveldės”. Šitie yra Viešpaties žodžiai apie Izraelį ir Judą. Viešpats sako: “Mes girdėjome išgąsčio ir baimės šūksnius, o ne taikos. Klausykite ir apsvarstykite, ar vyras gali gimdyti? Kodėl matau vyrus, kurių rankos ant strėnų kaip gimdančios moters? Kodėl kiekvieno veidas išblyškęs? Ateina didinga ir baisi diena Jokūbui, jai nėra lygios, tačiau jis bus išgelbėtas. Tuomet Aš nuimsiu jungą nuo jo kaklo, sulaužysiu jį bei sutraukysiu pančius; jis nebevergaus svetimiems. Jie tarnaus Viešpačiui, savo Dievui, ir karaliui Dovydui, kurį Aš jiems išugdysiu, - sako Viešpats, - kad išgelbėčiau tave. Aš padarysiu galą visoms tautoms, į kurias tave ištrėmiau, bet tavęs visai nesunaikinsiu. Tave nuplaksiu ir nepaliksiu tavęs nenubausto”. Nes taip sako Viešpats: “Tu esi baisiai sužeistas, tavo žaizda nepagydoma. Nėra kas rūpintųsi tavimi ir aprištų tavo žaizdas, tu neturi jokių vaistų. Tavo meilužės pamiršo tave, nesiteirauja apie tave. Aš baudžiau tave kaip priešą dėl tavo nusikaltimų daugybės, dėl tavo nuodėmių gausos. Ko šauki iš skausmo, dėl nepagydomų žaizdų? Už tavo daugybę nusikaltimų Aš tave nubaudžiau. Visi, kurie ėdė tave, bus ėdami, visi tavo prispaudėjai eis į nelaisvę. Kas tave apiplėšė, bus apiplėštas, kurie grobė iš tavęs, tuos atiduosiu kaip grobį. Aš atstatysiu tavo sveikatą, išgydysiu tavo žaizdas. Atstumtuoju vadino tave, sakydami: ‘Tai Sionas, kuriuo niekas nesirūpina’ ”. Taip sako Viešpats: “Aš atstatysiu Jokūbo palapines ir pasigailėsiu jo gyvenviečių. Miestas bus atstatytas ant savo kalvos, ir rūmai stovės įprastoje vietoje. Iš jų skambės padėkos giesmės ir linksmas klegesys. Aš juos padauginsiu, jų nebebus keletas. Aš pašlovinsiu juos, jie nebebus niekinami. Jų vaikai bus kaip ankstesniais laikais, jų bendruomenė įsitvirtins mano akivaizdoje, ir Aš nubausiu visus jų prispaudėjus. Jų kilmingieji bus iš jų pačių, ir kunigaikštis kils iš jų tarpo. Aš patrauksiu jį, ir jis ateis pas mane. Kas gi pats išdrįstų ateiti pas mane? - sako Viešpats. - Tada jūs būsite mano tauta, o Aš būsiu jūsų Dievas”. Štai Viešpaties audra kyla, rūstybės sūkurys atūžia ant nedorėlių galvos! Viešpaties rūstybė nenusigręš, kol Jis įvykdys, ką savo širdyje sumanė. Paskutinėmis dienomis jūs tai suprasite." (Jeremijo 30:1-24)

 

"Jis kalbės išdidžiai prieš Aukščiausiąjį ir vargins Aukščiausiojo šventuosius, sumanys pakeisti laikus ir įstatymą. Jie bus atiduoti į jo rankas vienam laikui, dviem laikams ir pusei laiko." (Danieliaus 7:25)

 

"Jam buvo duota kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, kalboms ir tautoms." (Apreiškimo 13:7)