Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 283 – Angelas Arielis: Saulės nebeliko – šeštasis antspaudas / Kristaus Nuotaka suspaudime

2021 m. gegužės 14 d., penktadienio rytas

 

Buvau pasilenkusi priešais Viešpatį Dievą Jo šventykloje, savo tyliu laiku. Aš šlovinu vietoje iškart už laiptų priešais Dievą, kuris yra Šviesos debesis. Turiu du vaizdus: vieną, kuriame save matau taip, kaip aš būčiau savimi ir galiu matyti aplink esančią aplinką ir taip pat kitas vaizdas, kai matau viską iš maždaug 3-4 aukštų aukščio, kas leidžia man pamatyti daugiau. Žiūrėdama į save iš aukštesnio vaizdo, mačiau laiptus, kurie veda į vietą, kurioje nusilenkiu ir matau Dievo šlovės šviesą, apšviečiančią patalpą. Tai lyg skaisti saulėta diena lauke. Angelas Arielis atėjo ir atsistojo priešais mane. Pastebėjau, jog jo rūbas spindi, lyg ant jo būtų tūkstančiai mažų brangakmenių švytinčių šviesoje. Jis buvo labai gražus. Jo sparnai buvo suskleisti už jo. Jie buvo balčiausio baltumo, kokį tik esu mačiusi!

 

Angelas nurodė man pasižiūrėti į dešinę pusę. Kai pažvelgiau, tuomet atsiradau ant vandens eidama su angelu. Tai buvo didelis vandens telkinys, kaip vandenynas. Buvo dienos metas ir mano žvilgsnis buvo susikoncentravęs į horizontą, kur saulė siekia vandenį. Staiga, saulės nebeliko ir tapo aklinai tamsu. Aš mačiau vandenį aplink save, nes Arielio šviesa apšvietė. Jis buvo vienintelis šviesos šaltinis, kuris leido man ką nors matyti.

 

Tai labai panašu į ankstesnį regėjimą, kurį turėjau apie Apreiškimo 6:12, šeštąjį antspaudą. Saulė bus sunaikinta ir tai bus siaubinga tiems, kurie bus palikti žemėje. Tamsa viską apgaubs. Vienintelis šviesos šaltinis bus tai, ką žmonės patys sugeneruos sau. Žiūrėkite ankstesnius regėjimus: 282, 36, 90, 118, 217, 237.

 

Angelas pasakė: “Visi, kurie pažįsta Viešpatį – kurie gyveno teisume, bus nuo šito išgelbėti. Sudėtinga bus būti Tikinčiuoju tomis dienomis. Žmonės šauksis Viešpaties vardo ir bus išgelbėti, bet jiems bus labai sunku. Kristaus Nuotaka bus paimta prieš didžiąją ir baisiąją Viešpaties rūstybę, bet ji turės ištverti suspaudimo laiką. Palaiminti tie, kurie tiki dar prieš didžiąją Viešpaties rūstybę!”

 

Po to, aš pažvelgiau, ir vėl išvydau smarkų žemės drebėjimą ir griūvančius kalnus. Ištisos kalnų grandinės sugriuvo. Žiūrėkite ankstesnius regėjimus: 282, 38, 191.

 

Kartojasi žinutė. Dievas įspėja ir stengiasi pažadinti Tikinčiuosius tiesai!

 

Apreiškimo 6:12-14 “Aš mačiau, kaip jis atplėšė šeštąjį antspaudą. Tuomet kilo didelis žemės drebėjimas, saulė pasidarė juoda kaip ašutinis maišas, visas mėnulis paraudo lyg kraujas, o dangaus žvaigždės ėmė kristi žemėn, tarytum baisaus vėjo purtomas figmedis mestų dar neprinokusius vaisius. Dangus atitrūko tarsi besivyniojantis knygos ritinys, ir visi kalnai ir salos buvo išjudinti iš savo vietų.”

 

Joelio 2:31-32 “Saulė pavirs tamsa ir mėnulis­ krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai. Tada kiekvienas, kuris šauksis Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.”

 

Psalmyno 97:5 “Lyg vaškas tirpsta kalnai Viešpaties Artume, visa žemė – nuo Viešpaties Artumo.”

 

Mato 24:21-22 “Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos.”

 

Mato 24:29 “Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus galybės bus sukrėstos.”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/14/vision-283-angel-ariel-the-sun-is-removed-the-6th-seal-the-bride-of-christ-in-tribulation/