Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 191 - Kalnai ištirps kaip vaškas / 6-asis antspaudas

2019 m. lapkričio 3 d., sekmadienio vakaras


Tai sunkus regėjimas.


Aš garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje. Aš buvau paraginta giedoti vaikystės giesmes, nes mačiau karalių Dovydą giedantį ir atliekantį veiksmus iš vienos giesmės, kurią esu giedojusi daug kartų praeityje. (Aš buvau pavargusi ir mano akys labai skaudėjo, todėl į Sosto patalpą atėjau kiek nusiminusi). Mane taip nustebino, kad dangus mus padrąsina mūsų garbinime ir šlovinime. Būkite padrąsinti, broliai ir sesės Kristuje, dangus ragina tave šlovinti ir gieda su tavimi! Tu nesi vienas! Viešpats toks geras.


Atėjus maldos metui, kai skelbiu 91-ą psalmę, aš keliavau virš kalnų grandinės ir tuomet judėjau žemyn, žemyn į kažkokio tipo plyšį. Apačioje ant žemės, aš pažvelgiau aukštyn ir mačiau virš savęs šviesos plyšį. Stovėjau ant kažkokios rūšies akmenuotos žemės su Jėzumi priekyje manęs. Ten galėjo būti mažas vandens upelis. Uolos sienos buvo tamsios ir daugiausia tiesios abiejose mūsų pusėse, o vieta tarp sienų buvo galbūt maždaug 4-5 metrų (14 pėdų ar daugiau) ir aš galėjau matyti tik dėl Jėzaus. Jis paliepė man skelbti Jį virš Žemės. Todėl skelbiau ištraukas iš Pr 1:1, Ps 24:1 ir Ps 89:11. Jis priminė man Ps 97 ir aš ją garsiai skaičiau, o man pasiekus 5 eilutę: "Lyg vaškas tirpsta kalnai Viešpaties Artume, visa žemė – nuo Viešpaties Artumo”, viskas pradėjo drebėti. Supratau, kad tai žemės drebėjimas. Mes pakilome aukštyn iš to gilaus plyšio ir aš buvau ore žvelgdama į kalnų grandinę. Viskas stipriai drebėjo ir kalnai griuvo kaip smėlio pilys ant paplūdimio ar smėlio dėžėje. Išsiveržė vulkanai, esantys kalnų grandinėje. Mano perspektyva vėl pasikeitė ir aš mačiau kaip kalnų dalys nušliaužia į vandenyną ar jūras. Buvo neįtikėtina, kaip iš filmo. Mano mintys prisiminė žmones.


Viešpats pasakė: "Vargas tiems, kurie neatgailavo! Tiems, kurie yra palikti, ateina didžiulė destrukcija ir nuniokojimas." Jis davė man ištrauką iš Joelio 2:30-31. Tuomet Jis tęsė: "Tai esu Aš, kuris turiu valdžią! Aš nustačiau žemės laikus ir vargus. Žemė yra Mano ir viskas, kas joje. Klimatas yra Mano kontrolėje. Žmonės, nustokite tikėti melu - jūs negalite kontroliuoti klimato, tai ne žmogaus priemonėmis sukeliamos negandos. Nors jūs negerbiate Mano pasaulio, tai nėra dėl ko keičiasi klimatas. Aš sudrebinsiu žemę ir jūs išvysite Mano galią ir jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats! Vargas jums, kurie neatgailaujate! Išeikite iš savo nuodėmės ir pažinkite, kas Aš esu. Aš esu Viešpats Dievas Visagalis, kuris turi gailestingumo ir užuojautos jums - Aš greitai atleidžiu. Siekite Mano veido, kol dar galite. Šaukitės Manęs ir Aš jus išgelbėsiu!" Aš paklausiau: Ar daug žmonių žus? Ir Jis atsakė: "Taip." "Toliau melskitės už paklydusius."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/11/03/vision-191-the-mountains-will-melt-like-wax/

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę." (Pradžios 1:1)

 

"Žemė ir visa, kas joje, yra VIEŠPATIES, pasaulis ir visi jo gyventojai." (Psalmyno 24:1)

 

"Tavo dangūs, tavo žemė, pasaulis ir visa, kas jame; tu tvirtai juos pastatei." (Psalmyno 89:11)

 

"Aš danguje ir žemėje parodysiu stebuklų - ­kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsa ir mėnulis­ krauju, prieš ateinant didingai ir baisiai Viešpaties dienai." (Joelio 2:30-31)

 

"1VIEŠPATS yra Karalius! Tesidžiaugia žemė,
tedžiūgauja net tolimosios salos!
2Jį gaubia debesys ir tamsa,
ant teisumo ir teisingumo stovi jo sostas.
3Priekyje savęs jis siunčia ugnį
ir sunaikina visus savo priešus.
4Nuo jo žaibų nušvinta pasaulis;
žemė tai mato ir dreba.
5Lyg vaškas tirpsta kalnai VIEŠPATIES Artume,
visa žemė – nuo Viešpaties Artumo.
6Dangūs skelbia jo teisumą,
ir visos tautos regi jo garbę.
7Sugėdinami visi drožinių garbintojai,
kurie didžiuojasi savo beverčiais stabais;
visi dievai puola prieš jį kniūbsti.
8Sionas girdi ir džiaugiasi,
Judo miestai džiūgauja dėl tavo teismo, VIEŠPATIE.
9Juk tu, VIEŠPATIE, esi aukščiausias visoje žemėje,
didingesnis už visus dievus.
10 VIEŠPATS myli tuos, kurie nekenčia pikto.
Jis saugo savo ištikimųjų gyvastį,
gelbsti iš nedorėlių rankų.
11Šviesa teka teisiajam,
džiaugsmas – doros širdies žmogui.
12O jūs, teisieji, džiaukitės VIEŠPATYJE,
dėkokite jo šventajam vardui!"

(Psalmyno 97)