Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 242 – Trumpas pasilieka pareigose, bet išlieka taikiniu / Patarnavimas Luizianoje / Žodis iš Dievo

2020 m. rugpjūčio 31 d. pirmadienio rytas

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje. Dainavau ištrauką iš 1 Metraščių 16:8-36. Jau kurį laiką kalbėjau ir dainavau Rašto žodžiais, bet nesupratau kodėl ir kokią reikšmę tai turi. Jėzus nuvedė mane prie pranašės Patricia Green, kuri yra išleidusi puikų mokymą šiuo klausimu. Mūsų burna kalba tai, ko pertekusi mūsų širdis – Luko 6:45. Kadangi mūsų balsas yra instrumentas, o mes esame sukurti garbinti Dievą, todėl kai mes dainuojame Dievo Žodį, jis ištirpsta mūsų širdyje ir padeda mūsų širdims sutapti su Dievo Žodžiu. Tai pripildo, perduoda ir patarnauja. Karalius Dovydas yra tobulas pavyzdys kaip reikia dainuoti Dievui iš širdies. Kai mes dainuojame Rašto žodžiais iš savo širdies, atsiveria dangus ir Dievas klausosi. Mes galime dainuoti kaip maldą, priklausomai nuo mūsų aplinkybių. Ji paliko nuorodą į biblegateway.com, kad padėtų mums susirasti Rašto ištraukų, kurių mums reikia melstis dėl šlovinimo, padėkos, ramybės, baimės, išvadavimo ir pan.

 

Kai skelbiau 91-ą psalmę, atsiradau virš Luizianos pakrantės, JAV. Ten buvo daug nuniokojimo dėl neseniai įvykusios audros. Tada išvydau moterį didelėj kančioj, nes ji buvo sukrėsta dėl savo aplinkybių. Aš padainavau “Apsaugota Dievo rankose” (“Sheltered in the Arms of God”) ir padrąsinau ją. Pasimeldžiau už ją. Tai labai liūdna.

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau apie tą moterį. Jėzus pasakė, jog ji yra viena ir sukrėsta mąsto, kas padės jai viską išvalyti. Aš pasimeldžiau už ją. Jei prisiminsite tą moterį, pasimelskite už ją ir už daugelį kitų, kurie vargsta. Paklausiau, ar yra regėjimas.

 

Nulipau laiptais, susitikau ištikimą pasitinkančią grupę ir nuėjome ten, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjimas atsivėrė mums matant prezidentą Trumpą einantį pakyla, kuri buvo apsupta tūkstančiais džiaugsmingai sveikinančių žmonių. Stadione jie laikė skirtingo pobūdžio Trumpo ženklus. Atrodė, jog jis švęstų. Jis buvo šalia podiumo, o jo žmona buvo šalia jo. Trumpas iškėlė savo rankas lyg triumfuotų. Jis priėjo prie mikrofono ir pasakė: “Mes padarysime Ameriką didžią!”. Girdėjau juos kartojant “JAV, JAV, JAV...” Milžiniška gyvatė kybojo virš dalies minios, stengdamasi kvėptelti ugnį ant jo. Galingas angelas iškėlė savo skydą ir apsaugojo prezidentą. (Mąstau, ar tai tas pats galingas angelas, kuriam paskelbiau išleidimą ankstesniame regėjime Nr. 241, bet tikrai negaliu būti vieninteliu pranašu, kuris taip padarė). Akivaizdu, jog Trumpui reikia mūsų nuolatinių maldų apsaugai, o taip pat ir padrąsinimui, išminčiai ir kad visuose savo sprendimuose siektų pirmiausia Dievo. Paklausiau Jėzaus, ar Trumpas laimės rinkimus ir Jis atsakė: “Taip, bet labai svarbu, kad žmonės ir toliau melstųsi už jį.” Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie tai, jog Trumpas pasilieka pareigose: Nr. 199, 205, 233.

 

Noriu pridėti tai, kas man buvo pasakyta, sakykim, mano “tiesiog buvimo” su Dievu laiku. Išgirdau Viešpatį sakant: “Pasakyk žmonėms: Aš esu Viešpats Dievas Visagalis. Trokštu bendravimo. Trokštu, jog žmonės pasitikėtų Manimi. Trokštu gailestingumo, nes Aš esu gailestingas, todėl jūs irgi būkite gailestingi. Atgailaukite! Ir sugrįžkite pas Mane.”

 

Atrodo, žodžių mišinys, bet tai yra tai, ką jis sakė pažodžiui. Nebuvo jokio paaiškinimo. Bet spėju, jog Dievui nereikia savęs paaiškinti. Jis Dievas.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/08/31/vision-242-trump-remains-in-office-remains-a-target-ministering-in-louisiana-usa-word-from-god/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Patricia Green mokymas apie dainavimą pagal Rašto ištraukas:

https://www.youtube.com/watch?v=_m01xqUVcAA

 

Šv. Rašto ištraukos paminėtos regėjime:

 

8 „Dėkokite VIEŠPAČIUI,

šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms!

9 Giedokite jam,

šlovinkite jį giesme,

pasakokite apie jo nuostabius darbus!

10 Didžiuokitės jo šventu vardu;

tedžiūgauja širdis tų,

kurie ieško VIEŠPATIES.

11 Pasitikėkite VIEŠPAČIU ir jo galybe,

be paliovos jo veido ieškokite!

12 Atsiminkite, kokius nuostabius darbus

jis yra padaręs,

kokius ženklus ir kokius nuosprendžius

jis yra paskelbęs,

13 jūs, jo tarno Izraelio palikuonys,

Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!

14 Jis, VIEŠPATS, yra mūsų Dievas;

visoje žemėje galioja jo žodžiai.

15 Atsiminkite per amžius jo Sandorą,

pažadą, duotą tūkstančiui kartų~,

16 Sandorą, kurią jis sudarė su Abraomu,

prisiekė Izaokui

17 ir patvirtino įstatu Jokūbui -

Izraeliui kaip amžiną Sandorą,

18 tardamas: ‘Duosiu tau Kanaano kraštą,

kaip jums paskirtą paveldą.’

19 Tada buvote negausūs, tik saujelė,

tiktai pakeliui,

20 klajodami iš tautos į tautą,

iš vienos karalystės į kitą.

21 Niekam jis neleido jų engti,

dėl jų barė karalius,

22 tardamas: ‘Nelieskite mano pateptųjų,

neužgaukite mano pranašų!’

23 Giedok VIEŠPAČIUI, visa žeme,

skelbkite jo pergalę per dienų dienas!

24 Pasakokite apie jo šlovę tautose,

apie jo nuostabius darbus visiems žmonėms.

25 Juk didis yra VIEŠPATS

ir be galo šlovintinas, šiurpulingesnis, negu visi kiti dievai.

26 Juk visi tautų dievai - tik stabai,

o VIEŠPATS padarė dangų;

27 jo priekyje - garbė ir didybė,

jo buveinėje - jėga ir džiaugsmas.

28 Pripažinkite VIEŠPAČIUI, tautų šeimos,

pripažinkite VIEŠPAČIUI garbę ir jėgą!

29 Teikite VIEŠPAČIUI jo vardo garbę,

imkite atnašą ir eikite pas jį,

garbinkite VIEŠPATĮ šventą ir didį!

30 Drebėk prieš jį, visa žeme!

Iš tikro tvirtai stovi pasaulis;

niekada nebus pajudintas.

31 Tesilinksmina dangus, tedžiūgauja žemė,

tesako tautos: ‘VIEŠPATS yra karalius!’

32 Jūra ir visa, kas joje, teūžauja,

laukai ir visa, kas juose, tedžiūgauja!

33 Visi miško medžiai iš džiaugsmo

teošia VIEŠPAČIUI,

nes jis ateina valdyti žemės.

34 Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,

nes jo ištikimoji meilė amžina!

35 Sakykite: ‘Gelbėk mus, Dieve, mūsų išganytojau!

Surink mus ir išlaisvink iš tautų,

kad dėkotume tavo šventajam vardui

ir džiūgautume tavo šlovėje.

36 Tebūna pašlovintas VIEŠPATS, Izraelio Dievas,

nuo amžių per amžius!“

Tada visi žmonės tarė: „Amen!“ ir šlovino VIEŠPATĮ.

(1 Metraščių 16:8-36)

 

Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. (Luko 6:45)