Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 233 – Melskitės už Trumpą – sąmokslas prieš jį išlieka / Dievas nori, kad Trumpas pasiliktų pareigose / Patarnavimas nukentėjusiems nuo potvynio

2020 m. liepos 6 d. pirmadienio vakaras

 

Kaip visada, pradėjau gyrių ir šlovinimą Sosto patalpoje. Padainavau ir paskaičiau Raštą. Pradėjau melstis, bet mano širdis buvo apsunkusi nuo visų neramumų, kurie vyksta pasaulyje: nuo negandų, sunkumų dėl audrų, potvynių, bado, ligų ir t.t… Dūsauju tai rašydama, nes žinau, jog Dievas drebina pasaulį. Jis stengiasi pažadinti žmones, kad jie sugrįžtų pas jį. Tai laikas remtis į Jį, augti Jame ir giliai įsišaknyti tikėjime. Noriu padrąsinti jus, jog kai esate giliai įsišakniję, tada galite pažinti ramybę audroje – kad ir kokios jūsų aplinkybės – kuri pranoksta bet kokį supratimą. Jono 14:27 Jėzus pasakė: “Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.”

 

Pradėjau melstis ir pradėjusi skelbti 91-ą psalmę, atsidūriau virš smarkiai užtvindytos vietovės. Mačiau namą – mažą vasarnamį, su porele, vyru ir moterimi, sėdinčiais preikyje esančioje verandoje. Vyras buvo nuleidęs savo rankas ant kelių, jis atrodė labai nusiminęs ir sukrėstas. Jis nuleido savo galvą, lyg būtų nugalėtas. Aš jiems padainavau ir padrąsinau, ir prieš palinkdama juos palaiminau. Iškviečiau angelus, kad atvyktų ir jiems patarnautų, ir pati pamačiau tuos angelus.

 

Prie baltojo suolelio, išvydau Jėzų stovintį netoli suolelio. Jis priėjo ir paėmė mano dešinę ranką, lyg norėdamas nukreipti eiti su Juo. Jis pasakė: “Ateik”. Taigi mes nulipome laiptais, kur einu pažiūrėti regėjimo, susitikau mane pasitinkančią grupę, bet ėjau toliau. Esu ten buvusi anksčiau ir galvojau, ar Jis mane veda į tą kambarį, kuris yra kažkur už regėjimų vietos. Mes atėjome į atvirą erdvę mano kairėje – tarpdurį su aukštomis arkomis, bet nemačiau jokių durų. Mes įėjome ir aš išvydau didžiulę atvirą erdvę su tokiomis pat aukštomis kolonomis, kokios stovi regėjimų vietoje ir Sosto patalpoje. Atrodė, jog tai yra apvalios formos kambarys. Išvydau du vyrus su drabužiais, kurie buvo sluoksniuoti, lyg kažkas būtų užvilkta ant pradinių rūbų. Mačiau vieno jų profilį – jis buvo vyras su barzda ir kažką aptarinėjo su kitu vyru, bet negalėjau jų girdėti. Manau, jog tai Pasitarimų kambarys. Jie atsisuko pažiūrėti į mus su Jėzumi ir šiltai mus pasveikino. Jėzus mane pristatė. Bet aš nieko negirdėjau, tik mačiau viską. Tada išvydau pranašą Sadhu ateinantį prie manęs. (Jo dar nebuvau mačiusi). Jis padavė man popierinį raštelį. Negalėjau jo perskaityti – arba man dar nebuvo leista jį perskaityti. Tada vaizdas pasikeitė ir atsidūriau regėjimų vietoje kartu su kitais, kurie visada būna susirinkę.

 

Regėjimas atsivėrė mums matant prezidentą Trumpą kalbantį už pakylos, lyg besikreipiantį į minią. Mačiau žmones, esančius už jo. Jis vilkėjo savo kostiumą ir raudoną kaklaraištį. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau tai, ką jis matė – stadioną pripildytą žmonių. Tai viskas, ką aš mačiau. Nelabai supratau šį regėjimą. Jėzus pasakė man nueiti atgal į Pasitarimų kambarį. Nuėjau atgal ir mačiau, kaip man paduoda sulankstytą raštelį ir atveria jį. Dabar vėl buvau aš, skaitanti tą raštelį. Manau, jog išvydau vardą “Trumpas” ten parašyta, bet nesu 100% tikra. Todėl paklausiau Viešpaties, ar Trumpo vardas užrašytas tame raštelyje? Ir Jis atsakė: “Taip”. Kokia žinia?

 

“Sąmokslas prieš jį išlieka, nes priešas nori nuversti jį nuo pareigų. Tikintieji, melskitės už jį. Mano troškimas, kad jis pasiliktų pareigose.” Mes tikime maldos galia! Melskimės!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/07/07/vision-233-pray-for-trump-the-assignment-remains-on-him-god-desires-trump-to-remain-in-office-ministering-to-a-couple-victims-of-flooding/