Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 371 - Trumpas važiuoja procesijoje / 4 dangaus garso trimitai skamba virš Taivano

Mieli skaitytojai,


Aš vis dar darbuojuosi ties 370-uoju regėjimu. Jis sudėtingas, todėl man reikėjo atlikti tam tikrus namų darbus ir laukti Viešpaties, kada aš turėčiau paskelbti tą regėjimą. Tikiu, jog tai bus greitai.

2022 m. lapkričio 7 d.

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal vaikystės giemses ir pagal "Shane and Shane" 91-osios psalmės giesmę https://youtu.be/c0t3w9ZYsTo. Kokia galinga tiesos ir padrąsinimo giesmė. Atradau giesmę, kuri taip gerai atitinka psalmę, kurią aš skelbiu. Tobula. Pradėjau melstis.


Regėjimas: Atvykusi į vietą, į kurią aš dažnai atvykstu prieš keliaudama link kalno, į kurį kopiu, aš atsiradau žvelgdama tiesiai į veidą žirgui. Aš pažvelgiau aukštyn ir iš pradžių pagalvojau, jog tai angelas, bet paskui suvokiau, jog tai Jėzus. Tuo metu aš dėvėjau savo ginkluotę. Jėzus nurodė man sėsti ant savo žirgo. Mes abu išsitraukėme savo kalavijus ir aš žinojau, jog turiu pasižiūrėti už savęs. Už manęs buvo angelų armija, kuri buvo pasiųsta manęs saugoti. Aš žinojau, jog tuomet, kai einu Dievo valioje ir esu klusni Jo planams, kuriuos Jis man yra paruošęs, tuomet aš būsiu saugoma dangaus. Jėzus tuomet pasakė: "Eik, dukra, ir būk kareive, kuria aš pakviečiau tave būti." (Aš buvau klusni ir paskutiniu metu bendradarbiavau su dangumi išlaisvinimo tarnystėje ir tiesiog neįtikėtina, kaip Šventoji Dvasia veikia ir išlaisvina pavergtus tikinčiuosius ir netikinčius. Šlovė Dievui! Ir priminimas jums visiems - Dievo Žodis yra kalavijas. Naudokite jį!


Aš greitai užkopiau į kalną. Šį kartą aš nesidairiau aplink, bet išlikau susikoncentravusi. Kartais priešas ateis pas tave, kad atitrauktų tave nuo to, ką iš tikrųjų tu turėtum daryti, netgi pasireikšdamas priešais tave. Pavyzdžiui: prieš pora savaičių manęs buvo paprašyta atlikti išlaisvinimą jaunai moteriai. Aš pajaučiau demonų buvimą, bet įžvelgiau, jog Šventoji Dvasia nenori, kad šį kartą išlaisvinčiau tą moterį. Šventoji Dvasia atskleidė, kad ji yra turėjusi ankstesnių išlaisvinimo bandymų su daline sėkme, bet demonai sugrįždavo. Šventoji Dvasia norėjo, kad atskleisčiau melus, kuriais ji tikėjo ir norėjo, taip sakant, išvalyti jos "akinius" pro kuriuos ji žiūri. Būtent jos supratimas, kaip Dievas ją mato, ir kaip ji mato Jį, buvo visiškai sugadintas. Kaip kareivei, tai svarbu įžvelgti tokį procesą. Tikslas nėra vaikščioti su dviem šautuvais rankose nuolat šaudant. Jėzaus troškimas yra toks, kad mes pirmiausia įvertintume situaciją, o tai dažniausiai veda į išlaisvinimą nuo demonų. Įžvalga yra raktas, nurodantis, ką Jėzus nori, kad mes darytume.

Regėjimas: pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau arti vandenyno paviršiaus ir tuomet panirau į jį ir dabar buvau po vandeniu. Staiga pro mane pralėkė raketa. Atrodė, jog ji beveik lietė mane, nes ji kilo aukštyn ir išniro iš vandens. Aš pažvelgiau žemyn ir galėjau įžvelgti povandeninio laivo korpusą. Mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau salos žemėlapį, supratau, jog tai Taivanas. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie Taivaną Nr. 348 ir Jėzus paragino mane jį dar kartą peržiūrėti. Paraginčiau ir jus padaryti tą patį.

Interpretacija: suprantu, kad Kinija toliau grasina įsiveržti į Taivaną. Kinijos vyriausybei nepatinka demokratinis procesas ir tai, kad kitos šalys siekia derybų dėl ekonominės prekybos. Jėzus pasakė: "Kinija yra ištroškusi galios ir jie nori daugiau dominavimo ir kontrolės. Demokratinė sistema jiems yra grėsmė."

Kas Tavo širdyje ir kokia žinutė? Jėzus pasakė: "Mano troškimas, kad Taivano tikintieji pakiltų ir melstųsi. Karo grėsmė turėtų juos motyvuoti atsiklaupti ant kelių ir šauktis Manęs. Bažnyčia visame pasaulyje turėtų daryti tą patį. Kai vienas kūno narys vargsta, tuomet visi turėtų susivienyti jam padėti. Tai Kristaus kūnas. Melskite atgimimo ir artėjančios pjūties."

Rašto ištrauka: 1 Kor 12:26 "Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai."


Regėjimas: po to, kai Jėzus tai pasakė, Jis parodė man mažą azijiečių grupę ant kelių, jie meldėsi.

 

Susivienykime su jais maldose Dievui, kad išlietų Savo Dvasios ant Kinijos Respublikos provincijos [Taivano], pažadintų žmones ir atneštų pjūtį Dievo šlovei!

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę.

Regėjimas: vaizde išvydau žmones riaušėse, gatvėse degė automobiliai ir buvo daug chaoso. Žmonės gatvėse laikė protesto plakatus. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau Trumpą, stovintį juodame automobilyje, jo galva buvo iškišta pro automobilio stoglangį, jis mojavo žmonėms.

Interpretacija: neramumai JAV. Priešas stengsis sukurti chaosą prieš Trumpo grįžimą į pareigas. Žmonės pakils remti Trumpo. Atrodo, jog bus daug netvarkos.

Melskitės už Trumpą ir prieš priešo planą jam pakenkti naudojant apgaulę, korupciją ir chaosą. Viešpatie Dieve, meldžiu išleisk galingus angelus, kurie bendradarbiautų su mumis, kai mes užtariame Trumpą ir JAV. Išleisk taikos ir tiesos angelus. Aš prakeikiu nedorėlių planus ir tebūna tie planai sunaikinti Jėzaus Mesijo vardu. Ačiū, Dieve.

2022 m. lapkričio 9 d., trečiadienio rytas

Regėjimas: šį rytą aš šlovinau Dievą Jo šventykloje. Išvydau angelą, stovintį mano dešinėje ir pučiantį sidabrinį trimitą. Tada į harmoniją prie jo prisijungė kitas angelas, tada dar vienas. Tuomet ketvirtas angelas prisijungė į keturių dalių harmoniją. Mano vaizdas pasikeitė ir aš išvydau juos pučiant trimitus virš Taivano! Tai buvo gražus garsas. Aš išgirdau: "Tegul Viešpaties šlovė pakyla virš jų."

Iz 60:1 "Kelkis, nušvisk! Tavo šviesa atėjo, Viešpaties šlovė virš tavęs sušvito!" Aš skelbiu, jog dangaus garsai atvers Taivano žmonių ausis ir Tavo šlovė, Dieve, pakils tarp jų Jėzaus Mesijo vardu.

Skaičiaus 4444 biblinė reikšmė yra išgelbėjimas ir tikėjimas, kaip mes matome iš evangelijų: Mato, Morkaus, Luko ir Jono. Taip pat keturi Dievo veidai: žmogaus, erelio, liūto ir jaučio, kurie reprezentuoja Kristaus charakterį, o taip pat ir 4-ius žemės pakraščius. Tai taip pat gali atskleisti, jog angelai buvo išleisti bendradarbiauti ir daryti Viešpaties darbus, ką aš tikiu esant atskleidime su 4-iais trimitais.

Heb 1:14 "Argi visi angelai nėra tik patarnaujančios dvasios, išsiųsti tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą?" Kitame vertime: "Kokį vaidmenį tuomet atlieka angelai? Angelai yra dvasios-patarnautojai, siųsti Dievo, kad tarnautų tiems, kurie bus išgelbėti."


Dievas naudoja dangaus garsą, kad pažadintų žmones, kad jie "įsijungtų" į Jo dažnį, į Jo standartą kaip mes turime gyventi. Jis išleidžia angelus, kad jie bendradarbiautų su mumis. Mes turime angelus, kurie mus saugo, kaip kad man ir buvo anksčiau parodyta.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/11/07/vision-371-trump-riding-in-a-procession-4-trumpets-of-heaven-sound-over-taiwan/