Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 358 - Dar vienas įspėjimas apie ateityje įvyksianti karinio jūrų laivyno užpuolimą / JAV gedės / Žodis atgailai

2022 m. birželio 13 d., pirmadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje kaip kad visada. Šokau su vėliavomis pagal giesmę "Catch the Fire - Let Your Glory Fall" https://youtu.be/xYaCrKDJik4 ir "He Is Yahweh" https://youtu.be/2ftSiUw4WtA. Pradėjau melstis. Atėjus laikui skelbti 91-ą psalmę ir kopti į kalną, išvydau karį, stovintį ant didelės uolos netoli kalno papėdės, jis kalbėjo karių grupei. Mūsų žirgai stovėjo mums už nugaros, grupės dešinėje. Deja, aš negirdėjau jo, bet supratau, kad jis drąsino: nepasiduoti, kai mūšis tampa sunkus. Mums visiems reikia padrąsinimų. Aš, asmeniškai, paskutiniu laiku susidūriau su persekiojimu ir engimu, todėl gerai išlikti susikoncentravusiai į Jėzų ir kasdien siekti Jo veido. Mieli tikintieji, tikėkitės, kad būsite persekiojami. Paruoškite savo širdis Kristuje, kad galėtumėte ne tik atsilaikyti, kai tai nutiks, bet ir džiaugtis! 2 Tim 3:12 "Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami." Prisiminkite Petrą ir Joną, kuriuos mušė religiniai vadovai ir jie džiaugėsi, "...kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką." (Apd 5:41). Kartais jus persekios bažnyčia arba jūsų šeima. Mato 10:34-36 Jėzus pasakė: "Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Atėjau sukiršinti sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą. Žmogaus namiškiai taps jam priešais." Bet Jėzus atlygins tiems, kurie kenčia dėl Jo. Mato 5:10 "Palaiminti persekiojami dėl teisumo; jų yra dangaus karalystė."


Karys, esantis ant uolos, pasimeldė už mus ir mes nuėjome kopti į kalną.


Atrodo, jog visada aplink yra angelai, kol mes kopiame, nes nuolat vyksta atakos. Aš pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau, skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau virš didelio vandens telkinio ir atvykau prie karinio laivo, skridau labai arti virš jo aukščiausio taško, pažvelgiau žemyn, bet žinojau, jog turime skristi toliau. Atvykome į krantą ir aš atsiradau žvelgdama į laidotuves. Buvo susirinkusi grupė žmonių, kol miręs žmogus buvo leidžiamas į duobę. Mačiau karininkus/jūrų pėstininkus, apsirengusius pilna uniforma. Vienas iššovė salvę. Ten buvo jūrų pėstininkai, kurie strategiškai sulankstė vėliavą ir atidavė šeimos nariui. Tuomet išvydau daugiau žmonių, ateinančių į kapines, bet einančių kita kryptimi. Supratau, jog jie dalyvaus kitose laidoduvėse tą dieną. Išgirdau trimitą, grojant "Taps". Kūnu nuėjo šiurpuliukai. Mačiau kaip iš kelių ginklų iššaunamos salvės ir patrankos ugnis. Tuomet supratau, jog bus kur kas daugiau laidotuvių, kokias ką tik mačiau. Man buvo primintas ankstesnis regėjimas Nr. 42 apie tai, kaip JAV gedi žuvusių jūrų pėstininkų. Tiems, kurie gedėjo, aš sugiedojau giesmę: "Turn Your Eyes Upon Jesus" kaip maldą. Aš palaiminau juos ir išvykau.


Sugrįžau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie laidotuves. Paklausiau, ar tai susiję su ankstesniais regėjimais apie JAV karinį jūrų laivą, kuris buvo užpultas įlankoje? Ir Jėzus atsakė: "Taip, dukra." Jis tęsė: "Bus daug laidotuvių ir daug gedulo. Bet Aš Esu jų paguoda. Skausmingiausią jų valandą, Aš juos paguosiu, kaip kad Tėvas paguodžia Savo vaiką."


Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau apačioje kairėje pusėje manęs laukiančią grupę, ir nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau sprogimą, kuris įvyko kariniame laive. Lyg būčiau atvykusi į vietą, kur ataka jau buvo pačiame veiksme. Ten buvo ir daugiau raketų, kurios smogė laivui, ir jis degė. Mačiau, jog jis buvo nuleidęs inkarus galbūt įlankoje, o žemė buvo už jo. Man buvo priminta, jog tai tas pats laivas, virš kurio aš skridau dvasinėje kelionėje. Bet jis tuo metu kažkur plaukė. (Aš esu patarnavusi to laivo jūrų pėstininkams ankstesniuose regėjimuose Nr. 174, 201). Tuomet išgirdau klaikų prasilenkiančio metalo garsą ir išvydau, kaip jis pradėjo skęsti. Supratau, jog ši ataka yra susijusi su regėjimais Nr. 22 ir 85. Užpuolė Rusija. Kokia žinutė? Kas Tavo širdyje?


"Mano dukra, pasakyk žmonėms: "Laikas rimtai žiūrėti į Mane ir į Mano Žodį. Per ilgai jie tarnavo dviem šeimininkams. Jeigu tu esi pasaulio draugas, tuomet tu esi Mano priešas. Jeigu tvirtinti, kad pažįsti Mane, o vaikštai tamsoje, tuomet tu nesi Mano Šviesoje ir nėra tavyje tiesos. Tie žmonės yra dvilypiai ir drungni, nei karšti, nei šalti. Atgailaukite ir pilnai sugrįžkite pas Mane, nes Aš ruošiuosi jus išspjauti! Bet lygiai kaip Aš paraginau tave skaityti toliau, kai sudrausminau tave, dukra, lygiai taip Aš raginu pasaulį toliau skaityti tą ištrauką. Kas joje parašyta?" (Apr 3:16-19) Aš atsakiau: Tu bari ir ugdai tuos, kuriuos myli. Tu nori mus išgryninti, bet tai turi būti mūsų pasirinkimas, kad taptume viskuo Tavyje - Tavo nuotaka ir darytume tai, ką Tu kiekvieną iš mūsų pakvietei daryti. Jėzus pasakė: "Taip, dukra. Ir Aš myliu stipriai, labai stipriai. Jeigu tik žmonės tai žinotų! Kuriam laikui atrodo skausminga visą savo valią palenkti Man, bet tas skausmas tik akimirkai. Aš nesu tironas! Jeigu išpažinsi savo nuodėmes, tuomet Aš labai noriai jas atleisiu ir apvalysiu tave. Mano vaikai, šaukitės Manęs. Siekite Manęs visa savo širdimi ir Aš atsakysiu. Tuomet jūs pažinsite Mano džiaugsmą, Mano ramybę, Mano nusiraminimą ir Mano bendravimą. Tai Mano širdis."


Jokūbo 4:3-4 "Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote - ­savo užgaidoms patenkinti. Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu."


Apr 3:15-16 "Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas! Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos."


Apr 3:18-19 "Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad pralobtum, baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk!"


1 Jono 1:5-10 "Tai yra žinia, kurią išgirdome iš Jo ir skelbiame jums, kad Dievas yra šviesa ir Jame nėra jokios tamsybės. Jei sakome, kad bendraujame su Juo, o vaikščiojame tamsoje,­ meluojame ir nevykdome tiesos. O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.

      Jei sakome, kad neturime nuodėmės,­klaidiname patys save, ir nėra mumyse tiesos. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Jei sakome, kad nesame nusidėję, darome Jį melagiu, ir nėra mumyse Jo žodžio."


Jer 29:13-14 "Kai Manęs ieškosite visa širdimi, rasite. Jūs surasite Mane, - skelbia Viešpats."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/06/13/vision-358-another-warning-of-future-attack-on-naval-battleship-usa-will-mourn-word-to-repent/