Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 331 – Dar vienas patvirtinimas, jog Trumpo sugrįžimas greitai įvyks / Patarnavimas dviems Talibano kariams / Šlovinimas su juostomis

2021 m. lapkričio 16 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, naudojau juostas/kaspinus ir pasileidau giesmę: „Worthy“ [„Vertas“], kurią atlieka Elevation. https://youtu.be/Ak5WTb-mgeA. Pastebėjau, jog keletas vaikučių šoko ir naudojo savo juostas. Jiems labai patiko kartu su manimi šlovinti. Mano juosta sukurdavo blizgesį ir atrodo, jog keisdavo atmosferą šlovinimo metu. Tai kažkas, ką aš dar mokausi, bet kiek suprantu, jog tokiu šlovinimu, kuris yra maldos kalba, aš palenkiu savo širdį prie Tėvo širdies. Ir tai pakeičia atmosferą, paruošia Dievą keisti dalykus. Tai galinga. Juostų naudojimas yra pranašų priemonė, kaip kad menas, muzika, kalbos, poezija, šokiai, vaidyba, sapnai, regėjimai, pažinimo žodžiai ir t.t. Visa tai glaudžiasi po pranašavimų skėčiu. Kaip ir mano atvirus regėjimus, taip ir šiuos dalykus kiekvienas turi išsitirti. Dievas visada moko.

 

Pradėjau melstis ir pasiekusi savo kalną, aš išvydau save su grupe karių, kurie vilkėjo spindinčią ginkluotę ir buvo užsėdę ant baltų žirgų, jie judėjo link kalno. Tai nauja. Galėjau matyti iš arti. Aš priėjau prie vieno iš žirgų ir paglosčiau jo kaklą. Jis buvo toks minkštas. Niekas ant šio žirgo nesėdėjo ir aš supratau, jog turiu ant jo užsėsti ir likusią kelio dalį keliauti su karių grupe. Atrodė, jog esame kiek tolėliau nuo kalno. Kai mes jį pasiekėme, mes nulipome nuo žirgų ir pradėjome kopti kalnu. Bet ne visi ėjo su mumis. Pastebėjau, jog pora karių pasiliko su žirgais. Nebuvau tikra, kodėl jie taip padarė. Kai pasiekėme viršūnę, ereliai jau laukė mūsų, nes kiekvienas karys turi jam priskirtą erelį. Aš išvykau, bet šį kartą šalia savęs nemačiau kitų karių. Pradėjau skelbti 91-ą psalmę ir atsiradau prie nedidelio balto namo, stebėdama tai, kas vyko šalia jo. Mačiau du žmones, vyrą ir moterį, jie buvo priklaupę su savo veidais siekdami žemę, priešais įėjimą. Du kariai, kurie stovėjo tarpduryje, šaukė ir grasino tai porai su ginklais. Aš nesupratau, ką jie kalbėjo, bet aš žinojau, jog jie yra Talibano kariai, kurie norėjo suimti krikščionių porą ir išvesti iš jų namų Afganistane. Pradėjau drąsinti tą vyrą ir moterį, bet kad ir kaip labai aš norėjau jiems kalbėti, mane vis kažkaip traukė prie Talibano karių. Tuomet Jėzus pakvietė mane paskelbti kariams tiesą ir juos palaiminti. Jėzaus vardu, Tėve, išliek Talibanui atgailos dovaną, kad jie palenktų savo valią po Tavo valia ir kad jie žinotų, kas jie yra Tavyje! Dieve Tėve, vaikščiok tarp Talibano ir atverk jiems ausis, kad jie girdėtų Tavo balsą, atverk jiems akis, kad jie Tave matytų, Jėzaus vardu. Po to, kai pasimeldžiau ir palaiminau juos, įvyko kai kas neįtikėtino! Aš mačiau, jog kariai staiga tapo lyg paralyžiuoti. Jie negalėjo pajudinti savo rankų, kad panaudotų ginklus. Jie atrodė persigandę ir kalbėjo streso apimtu balsu, bet vienintelis žodis, kurį aš supratau buvo „Alachas“. Tuomet išvydau angelą, stovintį kairėje karių, kurie vis dar tebestovėjo tarpduryje. Pora, kuri buvo pasilenkusi prie žemės, manau, jog nežinojo apie tai, jog šalia buvo angelas. Tuomet išvydau, jog tie du kariai vėl galėjo judėti, bet jie sukniubo priešais angelą ir kalbėjo verkdami. Vau. Dievas yra geras! Aš nežinau, kas toliau nutiko tai porai ir tiems kariams.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzų apie šį nutikimą. Jėzus pradėjo kalbėti apie tai, jog priešų laiminimas yra Jo širdyje. Širdis, kuri yra panaši į Jo, žiūrės į paklydusius ir palūžusius taip, kaip Jis juos mato, įskaitant ir tokius karius kaip Talibano. Juk Jėzus numirė už visus žmones ir nori, jog nė vienas jų nepražūtų, bet ateitų į atgailą. (2 Petro 3:9). Kartais, kai man reikia melstis už tuos, už kuriuos tikrai yra sunku melstis, tuomet aš žiūriu į juos tarsi į mažus kūdikius, kurie ką tik gimė. Tai leidžia man nepamiršti to, kas iš tiesų yra mūsų priešas, susikoncentruoti ne į kūną ir kraują, bet į demonus, šio pasaulio blogį. (Ef 6:12). Ką jeigu mūsų maldos ir palaiminimai nuveda kai kuriuos į išgelbėjimą ir/arba dvasinę laisvę? Viena iš mano artimiausių draugių man pasakė: „Vienas ir didžiausių palaiminimų, kurių tu gali kam nors suteikti yra tas, kai tu padedi jiems ateiti į tokią vietą, kurioje jie suvokia, jog jie yra nusidėjėliai ir pilnai supranta, kas jie yra Kristuje.“ Aš sakau tam „Amen“! Jeigu mes nesugebame laiminti savo priešų arba tų, kurių mes negalime pakęsti, kurių nemėgstame, su kuriais nesutinkame ar tų, kurie mus stipriai įskaudino, tuomet aš padrąsinčiau jus paprašyti Jėzaus, kad Jis veiktų jūsų širdyse tam, kad jūs galėtumėte juos laiminti. Dažniausiai viskas prasideda nuo atleidimo. O kai mes laiminame, net kai sunku, tai padeda priartėti prie Dievo širdies ir Jis tuomet veikia, panaudodamas tai Savo tikslams ir tinkamu laiku, kuris pranoksta mūsų supratimą dvasiniame pasaulyje.

 

Luko 6:28 „Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus.“ Mato 5:44 “O Aš jums sakau: mylėkite savo priešus, laiminkite jus keikiančius, darykite gera tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus.”

 

Tuomet Jėzus pasakė, jog man reikia nueiti į Dievo Tarybos patalpą. Todėl nulipau laiptais, pasitikau mane pasitinkančią grupę, bet vietoj to, kad eitume į dešinę pusę nuo laiptų, aš nuėjau tiesiai link koridoriaus, kuris eina pro regėjimų vietą, kur kiti būna susirinkę. Įdomu tai, jog kai ėjau pro ekraną, kuris yra mano dešinėje, aš išvydau judančią nuotrauką, kurioje Trumpas kartu su savo žmona ėjo link manęs. Bet aš ėjau toliau koridoriumi ir įėjau į Tarybos patalpą, kuri yra kairėje. Mačiau, jog ten yra kitų šventųjų, kurie diskutavo – apie ką, aš nežinau. Nebuvau tikra, ar ten esantieji buvo Dangaus vyresnieji, ar tie, kurie apsilanko dvasioje kaip kad aš. Bet aš atpažinau vieną jų, apsirengusį oranžiniu rūbu – pranašą Sadhu (tiesiog negali jo supainioti!). Aš paklausiau apie ką vyksta diskusija ir jis atsakė, jog apie Trumpą. Aš paklausiau, ar jam galima būtų pasakyti, kas verčia Trumpą užtrukti taip ilgai iki jo sugrįžimo? (Ankstesniame regėjime Jėzus sakė, jog Jis apšlifuoja Trumpą ir kad jis greitai sugrįš, bet tai buvo prieš pora mėnesių.) Sadhu atsakė, jog dabar ilgai nebeužtruks. Jis taip pat atsakė, jog aš būsiu apdovanota dėl to, jog neatšaukiau savo pranašiško žodžio, jog Trumpas pasiliks pareigose. Po šio pokalbio, jaučiau, jog man reikia pasikalbėti su Jėzumi, nes nebuvau tikra, ką man dėl viso šito daryti.

 

Tuomet aš paklausiau Jėzaus, nors negalėjau Jo matyti, bet žinojau, jog Jis mane girdi, taigi paklausiau: „kada Trumpas iš tiesų sugrįš?“ Ir Jėzus atsakė: „Prieš metų pabaigą.“ Ir tuomet aš paklausiau Jėzaus, ar šis pokalbis su Sadhu iš tiesų įvyko? Ir ar tai tikrai buvo Sadhu? Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra, tu kalbėjaisi su Sadhu. Daugelis atvyksta čia, kad padiskutuotų tam tikrais klausimais. Tai nėra neįprasta. Jie visi čia yra dvasioje taip, kaip ir tu.“

 

Sugrįžau prie regėjimų vietos, kur kiti jau buvo susirinkę ir išvydau tą pačią nuotrauką, kurią mačiau kiek anksčiau pro čia eidama, tą nuotrauką, kurioje buvo Trumpas. Vėl mačiau jį einantį kartu su savo žmona, jie ėjo ant asfalto link manęs, o jų fone matėsi lėktuvas „Air Force One“. Jis žiūrėjo į kairę ir jis buvo iškėlęs savo dešinę ranką, lyg mojuotų kažkam. Nemačiau minios. Esu mačiusi dalį šio vaizdo ankstesniame regėjime Nr. 319, kuris buvo 2021 metų rugpjūčio 24 dienos.

 

Melskitės ir laiminkite tuos, kurie mus skaudina, ir taip pat toliau melskitės už Trumpą. Būkit ramybėje.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/11/16/vision-331-another-confirmation-that-trumps-return-is-imminent-ministering-to-two-taliban-soldiers-understanding-worship-using-ribbons/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Regėjime paminėtos Biblijos ištraukos:

 

“Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.” (2 Petro 3:9)

 

„Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje.“ (Efeziečiams 6:12)

 

Viena iš ištraukų, kurioje yra užsimenama, jog tikintieji gali keliauti dvasioje:

 

„Aš, nebūdamas pas jus kūnu, tačiau būdamas dvasia, jau nuteisiau tą nusikaltimą padariusį, lyg būdamas tarp jūsų.“ (1 Korintiečiams 5:3)