Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 319 – Trumpo sugrįžimas neatidėliotinas

2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienio vakaras

 

Mieli skaitytojai, aš padarysiu pertrauką nuo dalinimosi regėjimais. Greičiausiai tai bus geros savaitės trukmės pertrauka ar pan. Ačiū už jūsų maldas.

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedoti garbinimo giesmes Jėzui visada yra taip gera ir tai taip nuima sunkumą nuo širdies. Kai mūsų akys yra sukoncentruotos į Jį, šio pasaulio problemos ir aplinkybės „nublanksta Jo šlovės ir malonės šviesoje.“ Pradėjau melstis. Tiek daug yra dėl ko melstis. Mačiau, jog Jėzus kartu su manimi meldėsi ir skelbė kartu su manimi, nes pastebėjau Jį sėdintį prie laiptų, kurie veda link Jo Malonės sosto. Tuomet aš nuėjau prie kalno.

 

Šį kartą buvo kiek kitaip. Staiga aš ėjau tamsiu tuneliu link kalno ir aš žinojau, jog už manęs buvo blogis, kuris mane sekė. Kai išėjau iš tunelio, išvydau kalną ir kitus einančius link jo. Kai ėjau su jais, aš pastebėjau už mūsų esančias demoniškas būtybes, jos mus atakavo mesdamos strėles į mus. Aš panaudojau savo skydą, kad apsaugočiau einančius su manimi ir atsiginčiau nuo priešo. Aš juos [kitus karius] padrąsinau. Išvydau dar vieną karį, kuris užlipo ant erelio ir išskrido. Aš atsistojau ir užsėdau ant savojo ir mes išskridome man skelbiant 91-ą psalmę. Atsiradau oro uoste. Buvau lauke ant asfalto. Savo kairėje išvydau didelį lėktuvą ir tuomet pastebėjau Donaldą Trumpą einantį iš lėktuvo link juodo automobilio, kuris jo laukė. Jis vilkėjo tamsų lietpaltį ant savo kostiumo. Aš jį padrąsinau ir pasimeldžiau už jo apsaugą dvasine, emocine ir fizine prasmėmis.

 

Grįžau prie baltojo suolelio vietos. Paklausiau Jėzaus, kas vyksta. Ar Trumpas pagaliau sugrįš? Ir Jėzus atsakė: „Taip, dukra, tai neatidėliotina.“ Man labai palengvėjo tai išgirdus. O Viešpatie, aš tikiu ir noriu išvysti Tavo šlovę! Meldžiu, jog tai būtų labai greitai! Jis nusišypsojo.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną. Išvydau karavaną arba tamsių automobilių paradą, kuris judėjo gatve. Tai buvo automobiliai naudojami vyriausybės tarnautojų. Ant vieno iš automobilių priekio išvydau Amerikos vėliavą. Tuomet pamačiau Donaldą Trumpą žiūrintį pro langą nuo galinės automobilio sėdynės viename iš vidurinių automobilių. Supratau, jog jis juda link Baltųjų rūmų.

 

Paklausiau Jėzaus, ar Trumpo sugrįžimas paveiks Kanadą? Ir Jėzus atsakė: „Taip dukra, paveiks. Bus atskleista apgaulė. Palūkėk, Aš darbuojuosi! Kaip kad meldeisi „priešas bus išblaškytas“, taip ir bus. Tavo tauta turės pasikeisti. Tikėk ir neabejok, Mano yra galutinis žodis. Aš Esu Viešpats.“

 

Supratau, jog visa tai neįvyks vienu kartu, todėl būkime kantrūs ir melskimės.

 

Jis man nurodė Jeremijo 23:29 „Ar mano žodis nėra kaip ugnis? – tai Viešpaties žodis. – Kaip trupinantis uolą kūjis?“

 

Izaijo 10:1-3 „Vargas tiems, kurie leidžia neteisingus įstatymus ir užrašo neteisėtus sprendimus, kad pašalintų beturtį iš teismo ir paniekintų mano tautos vargšų teises, kad našlės taptų jų grobiu ir galėtų apiplėšti našlaičius. Ką jūs darysite aplankymo/bausmės dieną…“

 

Psalmyno 33:10-12 „Viešpats vėjais paleidžia tautų užmojus, niekais paverčia jų sumanymus. Viešpaties užmojis amžinas, jo širdies sumanymai tęsiasi per visas kartas. Laiminga tauta, kurios Dievas yra Viešpats...“

 

Psalmyno 35:20 „Jie nekalba apie taiką. Jie kuria klastingus planus prieš krašto taikiuosius.“

 

Psalmyno 5:9 „Jų lūpose nėra teisybės, jų širdyje – nedorybė, jų gerklė – atviras kapas, jie pataikauja savo liežuviais.“

 

Izaijo 5:20 „Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą – piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą, laikantiems karčius dalykus saldžiais, o saldžius dalykus – karčiais!“

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/24/vision-319-trumps-return-is-imminent/