Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 328 – 2-as įspėjimas apie CERN / 3-ias priminimas: darbai ir žodžiai yra užrašomi į knygas

2021 m. spalio 19 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje kaip kad visada darau prieš pradėdama melstis. Aš giedojau ir deklaravau Raštą – Dovydo maldą iš 1 Metraščių 29:10-13 ir Mozės giesmę iš Apr 15:3-4 (The Brooklyn Tabernacle Choir sugieda nuostabią Mozės giesmės adaptaciją https://youtu.be/xCIigFIUQl0)

 

Pradėjau melstis ir atėjus metui deklaruoti 91-ą psalmę, aš atsiradau ant savo kalno ir mane padrąsino kiti kariai, kurie man fiziškai padėjo užlipti. Tai ir yra Kristaus Nuotaka – įgalinti ir padrąsinti vieni kitus, kai mes einame ir dirbame Dievo karalystėje. Aš stovėjau ant kalno- apsirengusi savo ginkluote ir laukiau savo erelio, tuomet mes išskridome. Atsiradau vidutiniame aukštyje virš sausumos vietovės, kurią esu mačiusi anksčiau. Aš iškart žinojau, jog po žeme randasi CERN. Mačiau juodą drakoną, skraidantį aplink. Aš supratau, jog turiu pasilikti prie pakraščio ir paskelbti visai šiai vietai. Aš nesitraukiau į kovą su drakonu. Tuomet aš išvydau vaizdą tunelyje, po žeme. Inžinierius/darbuotojas, vilkintis baltai ir dėvintis šalmą, vaikštinėjo išilgai didžiulio sidabro spalvos metalinio vamzdžio. Aš esu mačiusi šią vietą ankstesniame regėjime Nr. 49. Jėzus man priminė paminėti tai.

 

 

 

 

 

Grįžau prie baltojo suolelio. Jėzus priminė man, jog „CERN yra demonų portalas – raktas nuo bedugnės ir didelis blogis išsilies iš ten.“ Prašau pasimelskite už tuos mokslininkus ir tautas, kurios yra susijusios, nes šis įsitraukimas joms atneš prakeiksmą. Jos buvo stipriai apgautos, jos visiškai nesupranta reikalo rimtumo, neįsivaizduojamo masto, ką jos daro. Dvasinio pasaulio pasekmės, kurios paveiks visą Žemę, yra protu nesuvokiamos! Turėkite įžvalgos!

 

CERN yra Ženevoje, Šveicarijoje, taip pat siekia rytų Prancūziją. Tai didžiulė požeminė mokslinė laboratorija „dalelių fizikos“ atominiai tyrimai, bet jų tikrasis tikslas išeina už mokslo ribų. Pas juos stovi Šivos statula, o tai sujungia mokslą su okultu. Pasistudijuokite apie Šivą. Jų turima statula – tai dovana iš Indijos. Geografiškai jie turi daug ryšių su tautomis (o tai taip pat sukuria ir dvasinį ryšį), kurios yra susijusios su JT [Jungtinėmis tautomis]. 12-ka valstybių narių, kurios įkūrė CERN yra šios: Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Norvegija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė ir Jugoslavija. Dabar jos turi 23-is valstybes nares, įskaitant ir Izraelį, kuris yra vienintelė ne Europos valstybė, kuriai buvo suteikta narystė, o tai atskleidžia priešo planą dėl Dievo paveldo. (Informacija iš Vikipedijos) [Lietuva irgi yra įsitraukusi, priklauso prie asocijuotų šalių narių]. Skaičiai ir simboliai yra svarbūs. Mes negalime būti nežinioje šioje vietoje dėl priešo schemų. Aš galėčiau tęsti ir tęsti, bet galiu parašyti tik tiek. Patys atlikite savo tyrimą.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome iki vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau save žiūrinčią į kažką, kas buvo apsirengęs dangiškais rūbais ir rašė į didžiulę atverstą knygą, kuri gulėjo padėta ant masyvaus stalo. Norint nueiti iki to stalo, kur buvo padėta knyga, reikėtų pirma užlipti laiptais. Aš esu šį šventąjį mačiusi ankstesniuose regėjimuose Nr. 204, 244. Jis kažką užrašinėjo ir tuomet sustojo, pažvelgė į mane ir nusišypsojo. Aš paklausiau jo, ar jis rašė kažką apie mane? Jis atsakė: „Taip. Aš užrašiau darbus, kuriuos tu darai – klusnumo darbus. Yra užrašomas Karalystės darbas, kurį tu darai ir už tai tu gausi paveldą. Nenustok. Ir visas darbas, kurį tu darai – Karalystės darbas, teikia Viešpačiui Dievui šlovę.“

 

Aš supratau, jog Danguje yra daugybė skirtingų knygų. Ir viskas, ką mes kalbame ar darome yra užrašoma.

 

Tai ir padrąsinantis ir verčiantis surimtėti priminimas, kad išliktume klusnūs Dievui ir atliktume, ką Jis kiekvieną iš mūsų pašaukė atlikti. Ir būkite atidūs tai, ką kalbate. Nebūkite įtikinti ar įvilioti į apdovanojimus, kuriuos siūlo pasaulis. Būkite įtikinti dėl dangiškųjų apdovanojimų už mūsų atliekamus Karalystės darbus, kurie teikia šlovę Dievui. Tai yra vieninteliai apdovanojimai, kurie turi rūpėti. Ne karalystės darbai nebus atlyginti. Žiūrėkite regėjimą Nr. 244.

 

Rašto ištraukos, kurios man buvo primintos:

 

Apr 20:11-12 „Paskui aš pamačiau didelį baltą sostą ir jame Sėdintįjį, nuo kurio veido pabėgo žemė ir dangus, ir nebeliko jiems vietos. Ir pamačiau numirusius, didelius ir mažus, stovinčius priešais sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus.“

 

Mato 12:36 Jėzus pasakė: „Todėl sakau jums: teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį.“

 

Hebr 4:13 „Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą.“

 

Gal 6:8-9 „Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių!“

 

Papildymas: paskutinis regėjimas Nr. 328 buvo ilgas ir aš neparašiau svarbios žinutės. Man dabar buvo priminta, jog aš turėčiau pridėti tai – kai yra atgailaujama už nuodėmę, tuomet ji yra ištrinama iš knygų ir už ją nereikės atsakyti.

 

1 Jono 1:9 rašoma: „Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“ O Ps 103:12 rašoma, kas nutinka, kai atgailaujama: „Kaip toli Rytai nuo Vakarų, taip toli nuo mūsų Jis išsklaido mūsų nuodėmes.“

 

Palaimos,

Šarlenė

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/10/19/vision-328-2nd-warning-of-cern-3rd-reminder-deeds-and-words-are-recorded-in-books/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Radau tokį klausimą, parašytą CERN puslapyje ir kartu pateiktą atsakymą. Išverčiu iš anglų kalbos:

 

"Ar CERN atidarys duris į kitą išmatavimą/dimensiją?

CERN neatidarys durų į kitą dimensiją. Jeigu atliekami eksperimentai su LHC (Didžiuoju hadronų greitintuvu) pademonstruotų tam tikrų dalelių egzistavimą, tai galėtų padėti mokslininkams patikrinti įvairias teorijas apie gamtą ir mūsų Visatą, kaip kad tai, ar egzistuoja papildomi išmatavimai/dimensijos."

 

https://home.cern/resources/faqs/cern-answers-queries-social-media

 

Visi šie brangūs eksperimentai ir tyrimai yra nereikalingi, nes atsakymas jau yra įrašytas Biblijoje:

 

Taip, papildomi išmatavimai/dimensijos egzistuoja. Pirmasis dangus (3D matmenų pasaulis) - mūsų regima Žemė ir Visata. Antrasis dangus (daugiau nei trys-keturi matmenys, t. y. daugiau nei 3D) - demonų ir puolusių angelų pasaulis. Antrasis dangus supa/gaubia pirmąjį dangų, nes antrasis dangus turi daugiau matmenų, daugiau nei 3D, todėl jis mums yra nematomas, nors yra labai reali vieta. Trečiasis dangus (vieta su dar daugiau matmenų) - Rojus, kitaip vadinamas Dangus, Dievo ir Dievo angelų bei pas Dievą iškeliavusių žmonių gyvenamoji vieta. Mokslininkai "žaisdami" su šiais fizikiniais matmenimis, stengdamiesi surasti kelią į kitas dimensijas, pridarys šitiek daug bėdų, nes jie atvers kelią tiesiai į demonų buveinę, t. y. į antrąjį dangų. Skaitykite Bibliją!

 

Šiek tiek teorijos apie išmatavimus/dimensijas:

 

 

0D matmenų pasaulis atrodo kaip taškas.

1D matmenų pasaulis turi vieną išmatavimą.

2D matmenų pasaulis turi du matmenis.

3D matmenų pasaulis turi tris matmenis.

 

0D pasaulis, t. y." taškas", yra patalpintas 1D pasaulyje, t. y. jis randasi "linijoje". 1D pasaulis, t. y. linija, randasi 2D pasaulyje. 2D pasaulis, tarkim kaip popieriaus lapas, randasi 3D pasaulyje. Savo ruožtu 3D pasaulis yra irgi patalpintas didesnių išmatavimų pasaulyje... 

 

Įsivaizduokime žmogų, gyvenantį 2D pasaulyje. Jis negalėtų kilti į viršų, ar leistis erdve žemyn, bet judėti tik toje 2D plokštumoje. Tas žmogus net nežinotų, kas yra aukštis, ar gylis, nes jo "visata" yra dvimatė ir jis tegali gyventi toje plokščioje "visatoje". Tuo tarpu žmogus iš 3D pasaulio jau turi papildomą trečią matmenį ir jis jau žino, kas yra ne tik plokštuma, bet ir gylis ar erdvinis aukštis. Kitaip sakant, jis jau turi erdvinį pojūtį ir jo pasaulis yra ženkliai tobulesnis nei 2D išmatavimų pasaulis. Mes, Žemėje, gyvename 3,5 D (t. y. trys su puse matmens) pasaulyje, nes yra ketvirtas matmuo - laikas, bet jis nėra pilnas matmuo, nes laike mes galime keliauti tik viena kryptimi - į priekį, bet negalime grįžti atgal, todėl tai tik pusė matmens. Paprastumo dėlei, galima sakyti mūsų pasaulis yra 3D pasaulis. Bet štai antrasis dangus, demonų buveinė, turi daugiau matmenų, nei mūsų regima Visata, todėl mes to pasaulio negalime matyti ir suprasti savo fiziniais pojūčiais, kaip kad 2D pasaulio "žmogus" negali suvokti 3D pasaulio. Sakykim, mes būdami iš 3D pasaulio, negalime matyti ir suvokti 6D pasaulio. Taip pat ir trečiasis dangus, turintis dar daugiau išmatavimų, yra paslėptas nuo mūsų fizinių akių.

 

 

Valstybės, įsitraukusios į CERN reikalą:

 

 

Įdomumo dėlei, Šivos statula, kurią Indija padovanojo CERN simbolizuoja kosminį šokį, kuris reiškia sukūrimą ir sunaikinimą. Šiva yra garbinamas kaip pasaulio griovėjas ir transformuotojas. Bet tai, ką jie garbina ir mano esant kaip "dievą", remdamiesi Šventuoju Raštu, mes žinome, jog tai yra aukšto rango demonas, kuriam jie suteikia teisę veikti.

 

 

Ištraukos iš Šv. Rašto, kurios buvo paminėtos regėjime:

 

Dovydo malda:

 

Tada Dovydas pašlovino Viešpatį visos bendrijos akivaizdoje. Dovydas tarė:

„Būk pašlovintas, Viešpatie,

Izraelio, mūsų tėvo, Dieve,

nuo amžių per amžius!

O Viešpatie, tavo yra didybė,

galybė, grožybė, pergalė ir šlovė.

Taip, nes tau priklauso visa,

kas danguje ir žemėje.

O Viešpatie, tau priklauso karalystė,

tu esi iškilęs kaip galva virš visko.

Tu daliji turtus ir garbę,

tu visa valdai.

Tavo rankoje jėga ir galybė,

tavo galioje kiekvieną

išaukštinti ir stiprinti.

Už tai, mūsų Dieve,

mes tau dėkojame ir šloviname

tavo garbingą vardą.

(1 Metraščių 29:10-13)

 

Mozės giesmė:

 

Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę:

„Didingi ir nuostabūs tavo darbai,

Viešpatie, visagali Dieve!

Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų Valdove!

Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų tavojo vardo?!

Juk tu vienas šventas!

Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidu prieš tave,

nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai“.

(Apreiškimo 15:3-4)