Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 320 – “Bideno viešpatavimas baigtas“ / Patarnavimas 3 tikintiesiems iš Afganistano

2021 m. rugsėjo 7 d., antradienio vakaras

 

Su Naujaisiais Metais! Tai Rosh Hashanah [Roš ha-šana, žydų Naujųjų Metų šventė]. Jeigu turite avino ragą, tuomet pūskite! Trimitų šventė primena, jog Dievas kviečia žmones atgailai. Tegul Viešpats laimina Izraelį ir visus Abraomo palikuonis. Tegul jie visi supranta, jog Yahushua/Yeshua yra jų Mesijas, kuris mirė ir prisikėlė ir labai greitai sugrįš.

 

Sveiki, skaitytojai, aš sugrįžau. Džiaugiausi laisvu laiku, nes man jo reikėjo. Dėkoju už jūsų kantrybę.

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Giedojau senuosius himnus, naujas garbinimo ir šlovinimo giesmes ir netgi keletą vaikystės giesmių, kurių metu išvydau 3 mažuosius atliekančius giesmės judesius kartu su manimi. Tai privertė mane nusišypsoti. Atėjusi prie kalno, kad ant jo užlipčiau, pastebėjau kitus, esančius apačioje, jie vilkėjo ginkluotę, bet buvo išsigandę to, ką jie matė. Aš išvydau didžiulę būtybę, spjaudančią liepsojančias strėles į tuos, kurie stovėjo kalno apačioje. Ji buvo panaši į drakoną. Aš nuėjau prie jų ir padrąsinau juos Viešpatyje, kad pakeltų savo kalavijus ir skydus! Tuomet išvydau Jėzų, stovintį ant kalno šlaito. Drakonas pasitraukė. Mes savo dėmesį sutelkėme į Jėzų ir šitaip sugebėjome pasiekti viršūnę. Susitikau savo erelį, kuris atskrido iš kairės pusės, kartu su juo ir kitais išskridome skirtingomis kryptimis. Pradėjau skelbti 91-ą psalmę ir atsiradau žvelgdama į nedidelį baltų plytų namą. Supratau, jog tai Afganistane. Įėjau į vidų ir išvydau, jog ten buvo 3 Tikintieji – vyras ir dvi moterys, apsirengusios afganų kultūros drabužiais (tunikos ir apdengimai). Jie kartu sėdėjo ant grindų ir meldėsi. Pajaučiau baimę ir pradėjau juos drąsinti ir stiprinti juos jų tikėjime. Jėzus nurodė jiems sudainuoti „Turn your eyes upon Jesus“ („Pakelk savo akis į Jėzų“). Supratau, jog tai Tikintieji iš Afganistano. Pasimeldžiau už juos prieš išvykdama. Išvydau angelus atvykstančius jiems patarnauti.

 

Prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie žmones iš Afganistano. Jis pasakė, jog mes turime: „Melstis už Afganistano žmones, kad Tikintieji būtų stiprūs Manyje, ramybės Manyje ir kad neatsitrauktų. Melskitės ir už tuos, kurie eina prieš Tikinčiuosius – už Talibaną.“ Supratau, jog man reikia priminti bažnyčiai, jog mes taip pat turime melstis ir už Talibaną, kad jie patirtų susitikimą su Viešpačiu Jėzumi ir siektų Jo. (Jer 29:13-14) Prisiminkite, Jis mirė už visus, ir trokšta bendravimo su visa žmonija.

 

Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais ir susitikau mane pasitinkančią grupę, kuri kartu su manimi nuėjo link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Tai yra dešinėje laiptų pusėje, netoli šventyklos kolonos.

 

Vaizde iš arti išvydau Bideną kalbantį iš už sakyklos. Nesu įsitikinusi, ar tai lauke ar viduje pastato. Staiga jis susmuko prie sakyklos. Žmonės nuskubėjo iš abiejų pusių prie jo. Nemačiau, kas po to įvyko.

 

Kokia žinutė, Jėzau? „Bideno viešpatavimas baigtas. Pasižiūrėk ankstesnį savo regėjimą.“

 

Paklausiau Jėzaus, ar tai fizinė mirtis ar politinė mirtis? Jėzus atsakė: „Abi.“

 

Ankstesniame regėjime Nr. 275 aš mačiau, kaip karstas buvo nešamas iš Balųjų Rūmų, ir aš paklausiau Jėzaus, ar Bidenas yra karste ir Jis atsakė: „Taip, dukra. Jis neužilgo mirs. Matai, Aš pakeisiu dalykus.“ Tuomet aš prisiminiau Jo pažadą: „Argi nesakiau, jog jei tikėsi, tu išvysi Dievo šlovę?“ Tame pačiame regėjime Jėzus taip pat pasakė: „Kaip kad matysite karstą su Baidenu jame, lygiai taip jūs matysite ir prezidentą Trumpą kylantį laiptais į Baltuosius rūmus. Bet prisiminkite, jis nėra jūsų Gelbėtojas. AŠ ESU.“

 

Ačiū, Jėzau!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/09/07/vision-320-bidens-reign-is-done-ministering-to-3-believers-in-afghanistan/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištrauka iš Šventojo Rašto

 

„Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, rasite mane čia pat, su jumis, ir aš jus sugrąžinsiu į jūsų kraštą, – tai Viešpaties žodis. – Aš surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kur tik jus išblaškiau, ir sugrąžinsiu į tą vietą, iš kurios ištrėmiau’, – tai Viešpaties žodis.“ (Jeremijo 29:13-14)