Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 287 – Angelas Arielis: Dalis suspaudimo / dalis 4-ojo antspaudo / angelas pučia trimitą: 4-asis ir 5-asis trimitai

2021 m. gegužės 21 d., penktadienio rytas

 

Buvau Viešaties šventykloje leisdama savo tylųjį laiką, arba kitaip sakant Dievo laiką. Aš buvau nusilenkusi vietoje, kuri randasi iškart už laiptų priešais Visagalį Dievą. Aš iškart išvydau angelą Arielį, nusilenkiantį priešais Dievą. Jis pasakė: “Aukščiausiojo Dievo dukra, būk ramybėje.” Mano vaizdas toks, jog aš matau angelą kalbantį su manimi. Matau, kaip jis paima mano ranką ir išveda mane iš šventyklos, t.y. į dešinę pusę. Mes trumpai paėjome. Nebuvau tikra, kur mes buvome, bet pažvelgiau į priekį ir išvydau aukštą angelą, apsivilkusį ilgu drabužiu, jis stovėjo ant baltų grindų, nelabai toli nuo manęs, mano kairėje. Išgirdau garsą, kuris man pasirodė esantis šofaro [rago] garsas, bet, kai vėl pažvelgiau į angelą, aš mačiau, jog jis pūtė sidabrinį trimitą. Girdėjau jį išpučiant ilgą garsią natą ir balsas pasakė: “Padarykite kelią trimitams, jie tuoj sutrimituos! Vargas žemės gyventojams!” Tada išgirdau garsų griaustinį ir išvydau žaibus. Garsas nuėjo per visą Žemę. Tai buvo gana įspūdinga. Arielis man pasakė: “Pastudijuok 7 trimitus.”

 

Tuomet balsas pasakė: “Viešpaties šlovė sudrebins žemę.” Ir aš išvydau didžiules cunamio bangas, užliejančias uostus ir nuvilnijančias į miestų vidų virš pastatų, sukeldamos daug užtvindymo. Išvydau dar daugiau žemės drebėjimų ir kai kurie iš aukščiausių pastatų sugriuvo dėl stiprių drebėjimų. Aš toliau žiūrėjau. Mačiau labai sausą žemę – sunykusius pasėlius ir aplink juos vėjo blaškomas dulkes. Išvydau dulkių tornadus keliaujančius per šią sausą žemę. Viskas buvo rudos spalvos. Aš pasakiau Arieliui: Tai nėra trimitai, bet tai labiau suspaudimo ir antspaudų atplėšimo pasekmės. Ir jis atsakė: “Taip, aš tau parodžiau daugiau antspaudų.”

 

Apreiškimo knygos 6:7-8 ketvirtasis antspaudas atskleidžia palšo žirgo raitelį, kuris turėjo galią kenkti ketvirtadaliui žemės, kad žudytų kalaviju, badu, maru ir laukiniais žvėrimis. Aš supratau, jog labai sausa žemė, kurią mačiau, yra badas dėl ketvirtojo antspaudo. Prisiminkite, aš matau iš dalies ir žinau iš dalies. Apreiškimo knygos 6:7-8 parašyta: “Kai atplėšė ketvirtąjį antspaudą, aš išgirdau ketvirtosios būtybės balsą sakant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis. Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis.”

 

Tuomet aš supratau, jog vėl turiu pasižiūrėti.

 

Mačiau pakrantės liniją. Mačiau miškus ir smėlėtą/uolėtą krantą šalia vandens. Buvo gražu. Tada staiga viskas aptemo, lyg staigus vakaras būtų užėjęs. Aš pažvelgiau į viršų ir mačiau, jog saulė vis dar buvo aukštai danguje, bet ji nebešvietė taip ryškiai. Nemačiau jokių debesų danguje. Aš supratau, jog tai 4-asis trimitas, kai saulės šviesumas bus sumažintas trečdaliu, o taip pat ir mėnulio bei žvaigždžių. Trečdalis dienos gali tapti neapšviesta, o tokiu pat principu ir trečdalis nakties. Žr. Apreiškimo knygos 8:12-13.

 

Aš toliau žiūrėjau.

 

Tuomet, aš iš arti mačiau, kaip man atrodo, didelį skėrį, bet jo kiautas neatrodė kaip vabalo. Jis man labiau priminė ginkluotės šarvus ir jis turėjo trumpą uodegą su nedideliu geluonimi jos pabaigoje, kaip mažas skorpionas. Ir kai jis skrido, buvo toks garsas, jog metalas plasnotų. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau žmones, kuriuos gėlė šie padarai. Vienam žmogui buvo įgelta į nugarą. Supratau, jog tai labai skausminga. Esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie šiuos padarus: Nr. 45, o tai yra 5-asis trimitas iš Apreiškimo knygos 9:1-12 (Aš čia necituosiu, nes tai nemaža ištrauka. Padrąsinu jus pačius pasiskaityti.)

 

Agėjo 2:6-7 “Nes taip sako kareivijų Viešpats: ‘Netrukus Aš dar kartą sudrebinsiu dangus ir žemę, jūrą ir sausumą. Visas tautas taip sudrebinsiu, kad visų tautų lobiai suplauks čia. Ir Aš pripildysiu šiuos namus šlove, - sako kareivijų Viešpats’.”

 

Ankstesni regėjimai apie stiprius žemės drebėjimus ir dideles cunamio bangas:

 

Šiaurės Amerika: 16, 25, 26, 34, 72, 81, 124, 132, 216, 175.

 

Kalifornija: 16. Niujorkas: 26, 124, 132, 216. Vidurinieji Rytai: 208. Azija: 167, 171, 270.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/05/21/vision-287-angel-ariel-some-tribulation-some-of-the-4th-seal-angel-blowing-a-trumpet-the-4-and-5th-trumpets/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

"Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas. Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių, kad jų trečdalis užtemtų ir diena prarastų trečdalį šviesumo ir tiek pat naktis. Aš regėjau ir girdėjau dangaus viduriu skrendantį erelį, kuris skardžiu balsu skelbė: „Vargas, vargas, vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų trimitų garsų!“ (Apreiškimo 8:12-13)

 

“Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio. Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tartum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų, o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai. Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo. Bet jiems buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų. Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų. Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą; jų veidai – tarytum žmonių veidai; jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys. Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys galybės vežimų ir žirgų, bėgančių į mūšį. Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie, turi galią kenkti žmonėms penkis mėnesius. Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apolionas. Pirmoji neganda praėjo; štai iš paskos eina dar dvi negandos."

(Apreiškimo 9:1-12)