Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 399 - Buvimo kūlimo rogėmis kaina / Dievas naudoja Savo tiesos sakytojus

2023 m. lapkričio 27 d. pirmadienio vakaras


Sveiki, skaitytojai,


Einu per labai sunkų laiką kalbėdama tiesą. Buvau paklusni savo užduotyse, bet man tai kainavo ir tai skausminga. Jau kurį laiką nerašiau, nes esu ilsėjimosi sezone ir giju dykumos upelyje (dvasiškai, o ne tiesiogine prasme).

Aš taip pat neseniai netekau savo tėčio, nes Jėzus pasiėmė Savo brangų brangakmenį ir nusivedė jį į jo dangiškuosius namus.

Šlovinau ir garbinau Viešpatį pagal giesmę Rend Collective giesmė "Hallelujah Anyway with Matt Maher" https://youtu.be/Uj1r0xHmsD8?si=ZHnY-OTWaYtICsHL, Lydia Laird "Hallelujah Even Here" https://youtu.be/jc-WPCQs6RI?si=0CcWad9QEWXPp6wI ir Tasha Cobbs Leonard "Your Spirit" https://youtu.be/BZT8jqsc8lQ?si=3pAWGONgXHZl7YJu

Šį vakarą daugiausia meldžiausi kalbomis, nes užtariau Izraelį. Prašau ir toliau melskitės, kad jie patirtų galingą susitikimą su tikru Mesiju, Ješua, kad jie pažintų tikrąjį Šalom pažinodami Ramybės kunigaikštį, ir taip pat melskitės jiems apsaugos pagal 91-ą psalmę. Tegul jų priešai taip pat patiria susitikimą su Viešpačiu Jėzumi Mesijumi. Juk vis dėlto, ką Jis atliko ant kryžiaus, Jis tai padarė dėl viso pasaulio! Skelbiu, kad pradingusieji yra išlaisvinami ir surasti Jėzuje Kristuje, Jėzaus vardu!


Regėjimas: Toliau meldžiausi kalbomis ir išvydau atsiveriančią Dievo ranką priešais mane, delnu į viršų ir šiek tiek išgaubta. Pažvelgiau į Jo ranką ir joje išvydau mažutėlį slieką. Iškart pajaučiau, koks jis mažutis ir pažeidžiamas, bet Savo rankose Dievas jį matė, pažinojo jį ir saugojo jį. Man bemąstant apie slieką, atsiradau einanti link man žinomo upelio, kur visada susitinku su Jėzumi.
 
Regėjimas: Mačiau Jį stovintį prie medžio netoli upelio, paremiantį aukštą medinį daiktą į medį. Tas daiktas atrodė kaip didelės, senovinio stiliaus rogės. Medžio lentelės atrodė naujos, arti viena kitos ir lygios lyg ką tik būtų pagamintos. Man buvo leista pažvelgti po rogių apačia. Jos tarpuose buvo pritvirtinti aštrūs, smailūs akmenys. Pagalvojau, jog tai keistai atrodantis daiktas ir žinojau, kad jis labai senas.
  
Interpretacija: Tada aš prisiminiau žodį, kurį gavau iš nuostabios savo pranašės drauges iš Kalifornijos, JAV. Labai laiku įvykusiu, Dievo numatytu laiku, ji man paskambino, kad padrąsintų mane, ji man davė ištrauką iš Iz 41:14-16:

"14 Nebijok, kirmine Jokūbai, kirminėli Izraeli! „Aš tau padėsiu!“ – tai VIEŠPATIES žodis. Tavo atpirkėjas – Izraelio Šventasis. 15 Tu būsi mano kuliamasis velenas, aštrus, su nauju volu ir daugeliu dantų; tu kulsi kalnus ir triuškinsi juos,
kalvas paversi pelais. 16 Kai vėtysi, vėjas juos nuneš, audra juos išblaškys. O tu džiaugsiesi VIEŠPAČIU, šlovinsi Izraelio Šventąjį."


Dar viena artima pranašė draugė davė man ištrauką iš Ps 22:6-7. ("Tavęs šaukėsi ir buvo išgelbėti, tavimi pasitikėjo ir nenusivylė. Bet aš kirminas, o ne žmogus, vienų išjuoktas, o kitų paniekintas.")


Man reikėjo pasidomėti, kas yra tos kūlimo rogės (kuliamasis velenas). Tai buvo senovės įrankis iš medžio ir akmenų, nugaląstų iki smailumo ir naudojamų kulti sunokusius kviečius derliaus nuėmimo metu (žiūrėkite paveikslėlius žemiau).

 

Dėl mažų kirminėlių (sliekų), jie yra pažeidžiami tiesos kalbėtojai. Dievas naudoja tiesos kalbėtojus/pranašus kaip kūlimo roges, kad kviestų bažnyčią apvalymui. Tai dalis sudrebinimo, kuris atneš pokyčių į bažnyčią, kad ji taptų be dėmės ir raukšlės ir padėtų atnešti derlių. Didžiausias darbas yra daromas dvasiniame pasaulyje ir nors mes galime visko ir nesuprasti, mes žinome, kad Jis daro visus dalykus Savo laiku. Naujos kūlimo rogės yra skirtos kitam kartui, kai prireiks kalbėti tiesą. Man, Jis jas atrėmė į medį ir kuriam laikui jas atidėjo į šoną. Kitiems, Jis vėl jas išsitrauks Savo geru laiku, kad  įvykdytų Savo tikslus. Mums tik reikia įžvelgti savo užduotis ir būti paklusniems jas daryti meilėje. (Darymas meilėje - ties kuo aš pati labai dirbu!)

 

 


Regėjimas: Mano perspektyva buvo iš man žinomos bažnyčios vidaus. Sienos iš mano kairės ir dešinės turėjo storas baltas ir pilkas plytas, bet dalis sienų abiejose pusėse buvo apgriuvusios. Siena mano dešinėje buvo labiau apgriuvusi, nei sieja kairėje. Eilės, kilimas, viskas, kas buvo patalpinta bažnyčioje buvo nulupta iki pat grindų lentų. Sakykla atrodė kaip susmulkinta į gabalus ir sukrauta į krūvą. Vaizdas man priminė senus griuvėsius. Nemačiau nei stogo, nei kitos bažnyčios dalies. Pastebėjau, kad prie kairiosios sienos stovi keli žmonės. Rankose jie laikė mažas kūlimo roges. Vienas kūlė į sieną, todėl plytos skilo ir drebėjo. Kita stovėjo su savo kūlimo rogėmis rankose, lyg ketintų jomis irgi kulti.


Interpretacija: Kūlimo rogės reprezentuoja Dievą, naudojantį Savo tiesos sakytojus/pranašus Savo laiku, kurie atneša Dievo Žodžio tiesą - kuri yra aštresnė už bet kokį dviašmenį kalaviją, kuri prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies sumanymus bei mintis. (Heb 4:12), kuri atskleidžia priešą ir padeda sudrebinti bažnyčią. Jis taip pat drebina sakyklą ir pašalina tuos, kurie apgauna avis. Tikiu, kad Dievas nori pakeisti visą bažnyčios struktūrą ir taip pap tikiu, kad Jo bažnyčia ateityje atrodys visiškai kitaip.

Jėzus pasakė: "Aš pastatysiu Savo bažnyčią ir atstatysiu ją - ji niekada nebebus tokia, kaip buvo." 

Mano ankstesniame regėjime Nr. 398 mes matėme kaip Dievas plaktuku daužo kalną, kas reprezentuoja Jo bažnyčią ir akmenys skriejo į visas puses. Ir kai kurie iš mūsų būsime sužeisti nuo akmenų šrapnelio, ir tai yra skausminga, bet Jis palaikys ir atstatys. Mes turime būti norintys ir klusnūs tarnai tuose dalykuose, kuriuos mus pašaukė nuveikti Jėzus. Jame yra mūsų drąsa ir stiprybė ir Jis mus atstatys ir mums atlygins. Bažnyčioje buvo išplėšti visi dalykai iki pat grindų lentų. Dievas sudaužė kalną iki pat jo pagrindo, išplėšdamas visą religiją ir visus dalykus, pastatytus ant žmonių, kad galėtų pastatyti Savo bažnyčią - Ekleziją - ant Kristaus tvirtos uolos, ką Jis nusipirko už didelę kainą savo pralietu krauju. Dievas daro didį darbą. Tai atrodys labai netvarkingai, bet Jo laiku, kuris yra tobulas, Jo vėjas neš ir išblaškys pelus. Aš tikiu Jo pažadais Jo Žodyje. Šlovė Dievui! Iki tol aš ir toliau šlovinsiu Jį ir vis tiek giedosiu Aleliuja...


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/11/27/vision-399-the-cost-of-being-a-threshing-sledge-god-is-using-his-truth-tellers/