Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 398 - Dievas sudrebina Bažnyčią - vieną iš septynių kalnų - iki pat pamatų

2023 m. lapkričio 6 d., pirmadienio vakaras


Garbinau Viešpatį ir šlovinau Jį Sosto patalpoje pagal Richy Clark giesmę "You are Holy (Izaijo 6)" https://youtu.be/jslcffcZsTo?si=LBAuYW7-0ppu_FBo bei Misha Goetz ir Shae Wilbur - "Shema A Prayer For Israel" https://youtu.be/81HSXFtYMRs?si=_Khf8AqScU_OKBZz.

Richy Clarks giesmėje man buvo pabrėžti šie žodžiai: "...Ir stulpai sudrebėjo..." Pradėjau melstis, po kiek laiko pradėjau melstis kalbomis. Toliau užtariu Izraelį ir visus Abraomo palikuonis, paklydusius, palaidūnus, už savo bendruomenę, ir už bažnyčią, kaip ir mano bažnyčia, kurią lankau patiria nepaprastai skausmingą sudrebinimą. Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie tai, kaip Dievas sudrebina bažnyčią ir verslus: Nr. 376, 377, 390, 394. Daug pranašų yra išsakę Dievo širdį apie bažnyčios ir apie pasaulio sudrebinimą. Aš tik patvirtinu tai, ką jie yra pasakę.

Regėjimas: Mačiau septynis kalnus, kurie supo labai didelį kalną, esatį viduryje. Tada pasirodė didžiulė dvasinė ranka, laikanti didelį plaktuką. Plaktukas buvo panašus į kūjį arba į senoviškai atrodantį apvalų plaktuką (rounding hammer), ir jis pradėjo daužyti kalno viršūnę. Su kiekvienu smūgiu į visas puses skriedavo akmenys. Plaktukas toliau vis suduodavo kalnui, kol liko tik jo pamatai. Tada mačiau kaip Jėzus išpila dubenį su Savo krauju ant akmenų pamato,

Interpretacija: Supratau, kad septyni kalnai atspindi septynias tikinčiojo įtakos kategorijas arba, kaip sako Jamesas Gollas: „Yra septyni kultūriniai kalnai, kuriems tikintieji turi turėti įtakos Kristui Jėzui“. (https://godencounters.com/7-spirits-of-god/). 1. Šeima 2. Vyriausybė 3. Išsilavinimas 4. Ekonomika 5. Bažnyčia 6. Menai ir pramogos 7. Žiniasklaida.
Vidurinis didesnis kalnas reprezentuoja Visagalį Dievą, iš kurio kyla visos kategorijos. (Jono 1:3). Supratau, jog kalnas, sudaužytas iki pamatų, yra bažnyčia. Dvasinė ranka yra Visagalio Dievo, kuris sudrebina ir kovoja su Savo bažnyčia, ranka. Richy Clarko giesmės ištrauka: "Ir stulpai sudrebėjo" reprezentuoja Dievo stulpus Jo šventykloje (Izaijo 6), bet man tai priminė globalius bažnyčios stulpus, kuriuos Dievas sudrebina. Ir Jis sudrebins juos Savo laiku. (Heb 12:26-28)
  
Kai Dievas daužė ir skaldė kalną, uolienos skraidė visur. Jis akivaizdžiai nepatenkintas tokia bažnyčia, kokia ji yra! Tai reiškia, kad sudrebinimo ir kovojimo procesas yra nepatogus ir skausmingas, bet būtinas. Aš suprantu, kad neišspręstos problemos bažnyčios vadovybės / autoritetingų pozicijų širdyse ir/arba leidimas įsiskverbti pasaulietiniams standartams sukelia apgaulę; demoniška įtaka, kuri paveikia dievišką įžvalgą ir gali sukelti klaidingą mokymą. Jis tai atskleidžia. Dievas siekia vieningo mąstymo, o ne pasidalijusių širdžių arba dvilypio mąstymo. Štai kodėl Jis yra nusteikęs sudrebinti bažnyčią. Ir jeigu bažnyčia atsisakys klausyti tiesos ir problemos nebus išspręstos, tada jie giliau kris į apgaulę ir klaidingus mokymus iki tokio lygio, kad jie pradės mokyti atkritimo, su tokiom pasekmėm, kad jų žibintas bus pašalintas. Dievas trokšta apvalyti ir kovoti su Savo bažnyčia, Jis drebina, apgeni, apvalo ir atstato Savo nuotaką tam, kad kas lieka atstovėtų. Bažnyčia turi atgailauti ir grįžti prie savo pirmosios meilės ir visiškai pasiimti savo kryžių ir sekti Kristumi.

Kraujas, kurį Jėzus išliejo ant pamato, yra Jo pralietas kraujas, kurį Jis išliejo savo mirtimi. Tai buvo nepaprastai brangi meilės auka, kurią Jis sumokėjo, kad išpirktų Savo Nuotaką. O Kristaus kraujo galia! Ir pragaro vartai nenugalės!

Bažnyčia turi būti pastatyta visiškai ant Kristaus – Bažnyčios Galvos, Tvirtos uolos, Kertinio Akmens, Tvirto pagrindo, Tiesos, nes visas kitas pamatas yra klampusis smėlis. Bažnyčia turi atstovauti Dievo karalystę – žemėje taip, kaip ji yra danguje; būti ta nuotaka be dėmių ir raukšlių, kurios Jis sugrįš. Bažnyčia yra ta, kuri turėtų daryti įtaką pasauliui, o ne kad pasaulis darytų įtaką bažnyčiai: kuo tikėti, kaip valdyti, ką sakyti ir kaip gyventi. Ir dabar, kad tai pasiektų, Jis turės kovoti su mumis dėl proveržio. Dėkoju, Viešpatie Jėzau, už Tavo malonę ir meilę, kuri trokšta mus visiškai atkurti. Atleisk mums, kad leidžiame priešui įsitvirtinti, mus apgaudinėti ir leidžiamės eiti keliu, kurio Tu mums nepaskyrei. Tegul mes visi pasiduodame ir nusižeminame po Jo Galinga Ranka, kad Jis savo laiku atkurtų ir atstatytų tai, ką priešas pavogė.

Rašto ištraukos:


Heb 12:26-28 "Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar jis žada: Aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų! Žodžiai „dar kartą“ rodo, kad iš sutvertųjų dalykų bus pašalinti sudrebinamieji, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Todėl, gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime."


Mato 16:18 Jėzus pasakė: "Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės."


Jeremijo 23:29 "Argi mano žodis nėra kaip ugnis? – sako Viešpats. – Argi jis nėra kaip kūjis, sutrupinantis uolą?"

Jono 17:20-23 Jėzus meldėsi: "Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, – kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei. Ir tą šlovę, kurią man suteikei, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę, ir pasaulis pažintų, jog Tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane."

Efeziečiams 5:25-27 "Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad pašventintų ją, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad pristatytų sau šlovingą Bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko panašaus, bet šventą ir nepriekaištingą."

1 Korintiečiams 3:11-13 "Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus... kiekvieno darbas išaiškės. Ta Diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno darbas."

Apreiškimo 3:19 "Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk!"

Jokūbo 5:19 "Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, 20težino, kad sugrąžindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių."

Taip pat Jono 1:3, 1 Korintiečiams 3:11-13, Apreiškimo 2:4-5, Apreiškimo 3:19, 2 Jono 1:9-11, Jokūbo 1:7-8.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/11/06/vision-398-god-is-shaking-the-church-one-of-the-7-mountains-to-its-foundations/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Rašto, paminėtos regėjime:


Izaijo 6 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/3317/ISA.6.LBD-DC


"Visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę." (Jono 1:3)


"Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno darbas." (1 Korintiečiams 3:11-13)


"Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą." (Apreiškimo 2:4-5)


"Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk!" (Apreiškimo 3:19)


"Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi ir Tėvą, ir Sūnų. Jei kas ateina pas jus ir neatsineša šitokio mokslo, nepriimkite jo į namus ir nesveikinkite, nes kas jį sveikina, tas dalyvauja jo piktuose darbuose." (2 Jono 1:9-11)


"Toksai žmogus tegul nemano ką nors gausiąs iš Viešpaties – 8toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus." (Jokūbo 1:7-8)