Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 377 - Uždek savo ugnį atgimimui / Aliejaus išliejimas

2023 m. sausio 2 d., pirmadienio vakaras


Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Giedojau pagal naujai atliktą Michael W. Smith giesmę "Our God is An Awesome God" ["Mūsų Dievas yra nuostabus Dievas"] https://youtu.be/sEZDuMGp3WY, sena gera giesmė iš mano vaikystės, "Bind Us Together Lord" ["Sujunk mus, Viešpatie"] https://youtu.be/EXZSnagin00, Nikos ir Pelagia Politis - Dangaus giesmė "You’re The Almighty God" ["Tu esi Visagalis Dievas"] https://youtu.be/MNddwDQGI90 (giedama graikų kalba su anglišku vertimu) ir vaikystės giesmė - "This little Light of Mine" ["Ši maža mano švieselė"] https://youtu.be/ki5CA4oXL7w.


Pradėjau melstis ir užtarti paklydusius, už Izraelį ir kitais dalykais, o tuomet meldžiausi kalbomis. Tai įgalino išvysti atvirą regėjimą.

Regėjimas: Tada išvydau save prisiartinančią prie man žinomo upelio, kur Jėzus man atskleisdavo dalykus ir mokydavo apie juos. Aš stovėjau prie upelio, bet mačiau, jog jis yra prieblandoje, lyg saulė ką tik būtų nusleidusi. Jėzus prisiartino prie manęs ir padavė uždegtą deglą. Jo rankena buvo medinė, o viršus buvo ugnies kamuolys. Išgirdau Jį sakant: "Uždek ugnį". Mąsčiau, ar Jėzus atskleidė man deglą tamsoje, kad aš galėčiau geriau matyti. Bet manau, jog yra daugiau nei tai. Jis visada moko... Aš paėmiau deglą ir nuėjau savo keliu link kalno. Aš pradėjau kopti aukštyn, bet keista, jog kai pažvelgiau žemyn, aš išvydau, jog lipu akmeniniais laiptais ir jie tęsėsi ganėtinai aukštai. Aš pasiekiau viršūnę ir suvokiau, jog tai ta pati kalno viršūnė, kurioje visada susitinku savo erelį. Mačiau medienos krūvą, kuri buvo sudėta viduryje vietovės ir supratau, jog turiu ją uždegti su savo deglu. Tuomet Šventoji Dvasia man priminė giesmę, kurią atlieka Rend Collective "Revival Anthem" ["Atgimimo himnas"] https://youtu.be/Egw65U99qjU.

Interpretacija: Uždegti ugnį. Tikiu, jog Jėzus man suteikė strategiją pranašiško veiksmo pavidalu. Suprantu, jog ten, kur fizinį veiksmą lydi pranašiškai ištarta deklaracija į dvasinį pasaulį, tai sukuria atsaką iš Dangaus. Kai mes priimame Dievo valią, Žodį ir pažadus, deklaracija padaryta tikinčiojo, motyvuoja Dangų ir tai tampa apčiuopama ir aktyvu. (Kitaip sakant, Dangus tave palaiko). Aš tikiu, jog kaip užtarėja, aš turiu uždegti realią ugnį kaip pranašišką veiksmą savo bendruomenėje, kad pagerbčiau Kristų kaip pasaulio šviesą ir paskelbčiau, jog ateina atgimimas, kaip kad Rend Collective padarė Airijoje. Ir aš sakau: "Ar jauti kaip dreba tamsa?" Paraginčiau jus uždegti ugnį savo pačių bendruomenėse.

Rašto ištrauka: Jono 1:4-5 "Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė."

Šviesa visada spindi ryškiau tamsoje. Netgi tamsiausioje tamsoje Šviesa bus lengvai matoma ir išsiskirs savo ryškiu šviesumu. Jėzus yra ta viltis tamsioje vietoje, kurios niekada neįmanoma nugalėti.

Regėjimas: Po to, kai uždegiau šviesą kalno viršuje, aš išvykau su savo ereliu, skelbdama 91-ą psalmę. Aš mačiau save žvelgiančią į nedidelę grupę žmonių, kuri degė šviesą ant ežero kranto paplūdimyje ir tuomet kitose vietose. Nežinau, kokios tai buvo vietos, bet supratau, jog tai buvo kitos bendruomenės. Mačiau, kaip žmonės susirenka namuose melstis.

Interpretacija: Supratau, jog žmonės meldėsi, kad Dievas išleistų Savo ugnį, pažadintų žmones ir atneštų atgimimą. Lyg jie giedotų savo atgimimo himnus, kaip kad Rend Collective. Išgirdau Jėzų sakant: "Aš kviečiu bažnyčios apvalymui ir maldos užtarėjų ugniai pakilti." Medis reprezentuoja žmones. Šlapią medį (drungną bažnyčią) yra sunku uždegti. Sausi medžiai dega ryškiai ir užtikrintai.

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė ir aš išvydau akmeninius laiptus, kurie veda į akmeninę šventyklą. Ten buvo senstelėjusiai atrodantis akmeninis latakas, kuris ėjo iš šventyklos žemyn ir baigėsi ties angelu, kuris buvo mano kairėje. Angelas, apsirengęs spindinčiu drabužiu ir juosta, pradėjo pilti aliejų į lataką. Aliejus bėgo pro lataką, per akmeninius laiptus ir į šventyklą. Kažkas, kas buvo netoli angelo (nemačiau, kas ten buvo), uždegė aliejų latake panaudodamas deglą - medinę lazdą su ugnimi ant viršaus - ir ugnis greitai nuvilnijo aliejaus linija, kuri tekėjo į viršų į akmeninę šventyklą. Aliejus uždegė didelį žibintą ir aš supratau, jog visi, kurie buvo švetykloje, buvo padengti su aliejumi ir pastatas skaisčiai švietė nuo ugnies. Lyg matytum Dievo šlovę pastate, būdamas išorėje. Tuomet išgirdau Jėzų sakant: "Aliejus bus išpiltas ant žmonių, jie bus pripildyti ir bažnyčia bus apimta ugnies." Jėzus tuomet man davė ištrauką iš Mato 25:1-10, palyginimą apie 10 mergelių.

Interpretacija: Aliejus yra skirtas pašventinimui (pranašų, karalių ir kunigų patepimui), išgydimui, maistui, išlaisvinimui ir apšvietimui. Jis įgalina džiaugsmą, džiugesį, vienybę ir jis sutepa. Mano draugė sugalvojo tokį posakį: "Bjaurumas negali prilipti aliejuje." Mėgstu tai! (Bjaurumas reiškia priešą ir jo strėles). Aliejus yra galinga metafora reiškianti pasiliekantį Šventosios Dvasios buvimą. Akmeninė šventykla reprezentuoja bažnyčią. Didelis žibintas - tai kiekvienos bažnyčios žibintuvas. Skaisti šviesa yra Viešpaties šlovė - Jo pasiliekantis Artumas, kuris užpildys tas bažnyčias, kurios gaus aliejaus ir pakils ugnyje būti Naujojo Testamento bažnyčia ir tapti Nuotaka. Gyrius Dievui, kad Jis ruošiasi išlieti Savo aliejų ir padengti juo Savo žmones! Rūpinkimės, kad būtume kaip penkios išmintingos pamergės (mergelės), kurios yra pasiruošusios aliejaus ir kurios laiko savo žibintus uždegtus, laukdamos Jaunikio. Jėzus grįžta kaip Jaunikis dėl Savo Nuotakos be jokios dėmės.

Beskaitant palyginimą apie 10 pamergių arba mergelių, į mintį atėjo vaikystės giesmė “Give Me Oil In My Lamp” ["Duok man aliejaus mano žibintui"]  https://youtu.be/Txh1-93YNUE

Rend Collective "Atgimimo himno" žodžiai:


Dvasia, nusileisk, pradėk šventas riaušes
Pripildyk dabar šią vietą su ugnies liežuviais
O, sulaužyk tvirtoves
Ateik ir išlaisvink dangų
Dek mumyse, padaryk mus drasius kaip liūtus


Spirit fall down, start a holy riot
Fill this place now with the tongues of fire
Oh, break the strongholds
Come and unleash heaven
Burn within us, make us bold as lions


Tai mūsų atgimimo himnas
Ar jauti kaip dreba tamsa?
O, mes esame sausi kaulai, kurie pakyla
Tai bus mūsų didis prabudimas
Tai mūsų atgimimo himnas


This is our revival anthem
Can you feel the darkness shaking?
Oh, we are the dry bones rising
This will be our great awakening
This is our revival anthem


Pripildyk mūsų širdis, Viešpatie, su šventu pavojingumu
Vesk mus už mūsų baimės suklysti
Mes kovosime gerą kovą
Tavo jėgoje ir galioje
Mes atsiimsime naktį, pergalė mūsų, o taip

 

Fill our hearts, Lord, with a holy danger
Lead us beyond our fear of failure
We'll fight the good fight
In Your strength and power
We'll take back the night, victory is ours, yeah


Tai mūsų atgimimo himnas
Ar jauti kaip dreba tamsa?
O, mes esame sausi kaulai, kurie pakyla
Tai bus mūsų didis prabudimas
Tai mūsų atgimimo himnas


This is our revival anthem
Can you feel the darkness shaking?
Oh, we are the dry bones rising
This will be our great awakening
This is our revival anthem


Ar jauti? Ar jauti?
Ar jauti? Ar jauti?


Can you feel it? Can you feel it?
Can you feel it? Can you feel it?


Mes garbiname Tave, kai mūsų širdys dūžta
Garbiname Tave, kai mūsų pasaulis griūna
Mes nebūsime, mes nebūsime pajudinti
Mes garbinsime Tave, kol išvysime Tavo Karalystę
Žinoma, kad ateina didesni dalykai
Tu esi Dievas ir Tu veiki
O, Tu veiki


We will praise You when our hearts are breaking
Praise You when our world is caving
We will not, we will not be moved
We will praise You 'til we see Your Kingdom
Greater things are surely coming
You are God and You are on the move
Oh, You are on the move


O, tai mūsų atgimimo himnas
Ar jauti kaip dreba tamsa?
O, mes esame sausi kaulai, kurie pakyla
Tai bus mūsų didis prabudimas
Tai mūsų atgimimo himnas


Oh, this is our revival anthem
Can you feel the darkness shaking?
Oh, we are the dry bones rising
This will be our great awakening
This is our revival anthem


Tai bus mūsų didis prabudimas
Tai mūsų atgimimo himnas


This will be our great awakening
This is our revival anthem

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/01/02/vision-377-light-your-fire-for-revival-the-pouring-of-the-oil/

 

Papildymas prie regėjimo Nr. 377

2023 m. sausio 7 d.


Sveiki, skaitytojai,

 

Norėjau pridėti dar dvi Rašto ištraukas, kurias šiandien prisiminiau ir jaučiu, jog turiu jas įtraukti į praėjusį regėjimą Nr. 377.

 

Ps. 23:5 "...aliejumi man patepi galvą, mano taurė sklidina."

Ps 18:28 "Juk mano žibintą, Viešpatie, tu uždegei. Viešpats, mano Dievas, apšviečia mano tamsybes."
 

Tai buvo toks galingas regėjimas. Aš vis dar apie jį mąstau.

 

Palaimos jums visiems,

Šarlenė

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/01/07/hi-readers-re-vision-377/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Kaip atrodo bažnyčios atgimimas? Skaitykite čia


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios savo žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo protingos ir penkios kvailos. Kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir aliejaus. Jaunikiui vėluojant, visos pradėjo snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo šauksmas: ‘Štai jaunikis ateina! Išeikite jo pasitikti!’ Tada visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Kvailosios prašė protingųjų: ‘Duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gęsta!’ Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau eikite pas pardavėjus ir nusipirkite’. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos." (Mato 25:1-10)