Straipsniai

Kas yra tas bažnyčios atgimimas?

 

Neseniai skaičiau Roberts Liardon knygą "God's Generals: Why They Succeeded and Why Some Failed" ("Dievo generolai: kodėl vieniems pasisekė, o kitiems ne"). Daug įdomių dalykų joje rašoma apie XIX-XX a. žymius revaivalistus, kurie savo laiku atgaivino bažnyčias, rengė atgimimo susirinkimus, kurių metu vyko daugybė Dievo stebuklų ir tūkstančiai žmonių atgimė. Knygoje aprašyta dvylika Dievo generolų, tarp kurių yra ir vyrų, ir moterų. Išrinkau keletą citatų, iš kurių galima susidaryti įspūdį kaip atrodo bažnyčios atgimimas. Konkrečių vardų nusprendžiau nerašyti, juos visada galite rasti mano paminėtoje knygoje.


Citatos:


"Vienas iš didžiausių jo susirinkimų vyko <...> Arkanzase, kur miesto valdytojas įvertino, jog virš 20 000 žmonių buvo tame susirinkime! Kurčios ausys buvo atvertos, aklos akys praregėjo, o suluošinti žmonės vaikščiojo Dievui juos išgydžius. Tūkstančiai gimė iš naujo."


"Viena naktis buvo skirta tik tiems, kurie gulėjo neštuvuose. Daugiau nei 75 procentai buvusių neštuvuose atsikėlė ir vaikščiojo. Vietinė televizijos stotis transliavo atgimimo susirinkimus, taip sutraukdama dar didesnes minias."


"Atrodė, kad išgydymai vyko visur auditorijoje, kol žmonės sėdėjo savo kėdėse, žvelgdami į Dangų ir susikoncentravę į Jėzų."


"Vėliau, kai daktaras padarė rentgeną, jis pamatė, jog širdies stimuliatorius buvo dingęs, o paties vyro širdis išgydyta!"


"Įprasta buvo matyti išnykstančius auglius, nukrentantį vėžį, atsiveriančias aklas akis ir kurčias ausis. Migrenos skausmai būdavo akimirksiu išgydomi. Netgi dantys būdavo dieviškai atstatomi."


"Tūkstančiai buvo išgelbėta ir išgydyta kaip jo programos rezultatas. Kaip tik tuo metu jo susirinkimuose darėsi kūrybiniai stebuklai - stebuklingai atsirasdavo trūkstamos kūno dalys."


"Kai susirinkimas baigėsi, jis ėjo pro tūkstančius žmonių, paliesdamas juos ir tikėdamas, kad Dievas yra su jais. Teigiama, kad daugybė žmonių buvo išgydyta jo šešėliui juos paliečiant."


"Tūkstančiai buvo išgelbėti, išgydyti, ir pripildyti Šventąja Dvasia su kalbėjimo kalbomis pasireiškimu."


"Sužeisti, sergantys, ir silpni žmonės išsirikiuodavo eilėje vienoje platformos pusėje, o kai už juos pasimelsdavo, jie išeidavo iš pastato šaukdami: "Dievas mane išgydė!" Minia, buvusi pastato viduje, siautulingai šaukdavo ir džiūgaudavo matydama Dievo stebuklus."


"Daugybė žmonių krisdavo kniūbsti gatvėje dar nė nepasiekę pastato (dėl Dievo Dvasios veikimo). Tuomet dauguma atsikeldavo, kalbėdami kalbomis."


"Šimtai žmonių iš įvairių denominacijų gaudavo Šventosios Dvasios krikštą ir dievišką išgydymą."


"Kiekvieną dieną traukiniai atveždavo daug lankytojų, kurie atvykdavo iš įvairių žemyno vietų. Naujienos apie susirinkimą plito visoje valstybėje tiek nacionalinėje, tiek ir religinėje spaudoje."


"Tūkstančiai buvo išgelbėti, daugelis "krisdavo žemėn lyg negyvi" netgi pakeliui namo. Sakoma, jog daug žmonių taip pat krisdavo savo namuose dėl (Dievo) galios, būdami už daugelio mylių nuo susirinkimo. <...> Kai žmonės išeidavo iš tos regėjimo būsenos jos susirinkimuose, jie pasakodavo regėję dangų ir pragarą."


"Visuose susirinkimuose, kuriuos ji vedė, buvo demonstruojama Dvasios galia, ko niekas nebuvo matęs mūsų kartoje."


"Visokio tipo transporto priemonės veržėsi į miestą nuo pat ankstyvų ryto valandų... niekada joks cirkas nei politinė kampanija nėra sutraukęs tokios didelės minios."


"Neįgalieji atsikeldavo iš savo ligos patalo ir pradėdavo vaikščioti, kurtieji pradėdavo girdėti, aklieji matyti, artritas akimirksiu būdavo išgydomas, augliai sunaikinami, edema eliminuojama. Trumpai tariant, bet kokio tipo liga ar negalavimas, kuri drįso pasirodyti jos susirinkimuose, turėjo priklaupti Jėzui Kristui ir būdavo pašalinama Šventosios Dvasios ugnimi."


"Autobusai veždavo tuos, kurie neturėjo kitų galimybių ten nuvykti, o greitosios pagalbos automobiliai suteikdavo nemokamą nuvežimą kiekvienam norinčiam iš ligoninės, ar iš namų, nuvykti (į susirinkimą), kad už jį būtų pasimelsta."


"Neilgai trukus laikraščiai pradėjo apie juos rašyti ir atgimimas tapo nacionaliniu reikalu. Politiniai susitikimai buvo atšaukti. Futbolo rungtynėse nebuvo nei žaidėjų, nei fanų stadione. Teatrai užsidarė dėl mažo lankomumo. Lošimo ir alkoholio verslai neteko savo prekybos. O doktrininiai barjerai sugriuvo, nes krikščionys iš visų denominacijų kartu šlovino Dvasios veikime. <...> Neužilgo užsidarė barai ir kino teatrai. Buvusios prostitutės pradėjo lankyti Biblijos pamokas. Žmonės pradėjo išsimokėti savo ilgalaikes skolas. O tie, kurie kadaise savanaudiškai švaistė savo pinigus alkoholiui, tapo dideliu džiaugsmu ir parama savo šeimoms."


Šių Dievo generolų tarnystėje taip pat aprašyta nemažai atvejų, kai būdavo prikeliami ir mirusieji!


Tai štai tokie dalykai vyko bažnyčios atgimimo metu. Be to, tikiu, jog tai tebuvo tik "apšilimas" palyginus su tuo, kokį Šventosios Dvasios išliejimą Dievas laiko šiam paskutiniam bažnyčios atgimimui.

 

---------------------------------
O toliau surašiau dar keletą įdomių dalykų apie tai, kaip šėtonas stengėsi juos sužlugdyti.


Dauguma šių Dievo generolų, kurie gyveno skirtingais laikotarpiais ir veikė nepriklausomai vienas nuo kito patyrė nemažai ir persekiojimo. Dažniausiai persekiojo juos, deja, bet kiti tikintieji... Tie, kurie turėtų juos palaikyti, iš tiesų stengėsi juos sužlugdyti. Na, bet viso to čia nedetalizuosiu. Bet vienas šėtono kaltinimas buvo taikomas beveik visiems šiems Dievo tarnams - per įvairius visuomenės asmenis jis apkaltindavo, kad tam tikras Dievo žmogus "praktikuoja mediciną neturėdamas licencijos". Kai kuriuos uždarydavo ir į kalėjimą.


O dabar verta paminėti tai, kad visi šie Dievo generolai buvo žmonės, jie visi darė klaidų, vieni gal mažesnių, kiti didesnių.


1. Viena iš daugelio daryta klaida buvo ta, kad jie visiškai neskyrė sau laiko poilsiui, visiškai nesirūpindami savo kūnu, jie nuolat patarnaudavo žmonėms, kai kurie jų miegodavo tik 3-4 valandas per parą, o kartais tik 1 valandą paroje skirdavo miegui ir taip diena po dienos. Dažnai iki ryto aušros jie melsdavosi už sergančius, stovinčius eilėje, šitaip save visiškai išsekindami. Jie tapdavo fiziškai ir protiškai pervargę savo tarnystėje. Atsidurdavo ligoninėse. (Aš, aišku, negaliu to adekvačiai komentuoti, bet manau, jog normalu yra, jei kartais tenka pasiaukoti, neišsimiegoti dėl tarnystės, bet, suprantu, jog tai neturi tapti tarsi įpročiu, manant, jog organizmas atlaikys tokias nuolatines perkrovas).


Cituoju:


"Ironiška, bet atrodo, jog "Voice of Healing" karta nesuprato rūpinimosi savo fiziniu kūnu taip, kaip mes tą suprantame šiandien. Mes turime suprasti, kad fizinis kūnas yra vienintelis dalykas, kuris laiko mūsų dvasią Žemėje. Mes turime praktikuoti sveikus valgymo įpročius, proto ir fizinę gerovę. Kitu atveju, mūsų fiziniai "namai" - mūsų kūnai - sulūš ir mirs. <...> Jeigu mums nepavyksta tinkamai rūpintis savo kūnu, tuomet jis anksti mirs ir mūsų dvasia turės palikti. Todėl, jeigu nesirūpini savo fiziniu kūnu, tavo gyvenimas ir tavo tarnystė greitai baigsis."


2. Kita klaida buvo ta, jog kai kurie iš šių Dievo generolų neišsilaikė Dievo jiems paskirtoje tarnystėje, bet norėjo daryti kai ką kitą, ko Dievas jiems nebuvo paskyręs. Ir tai nuvedė juos į žlugimą. Pavyzdžiui, vienas iš knygoje paminėtų Dievo generolų Dievo buvo pakviestas vykdyti išgydymo tarnystę, bet laikui bėgant jis nusprendė, jog tam, kad sutrauktų daugiau žmonių jis turi užsiimti ir Biblijos mokymu, nors to Dievas jo niekada nekvietė daryti.


Cituoju:


"Jis paklausė (jo), 'Kodėl tu neveiki toje srityje, kurioje Dievas nori tave matyti ir nenaudoji tau duotų Dievo dovanų? Būk tenai! Nesistenk imtis kitos tarnystės.' (Jis) paprastai atsakė: 'Taip, bet aš noriu mokyti.' (Jis) turėjo neįtikėtiną išgydymo dovaną. Bet neturėdamas biblinio pažinimo, (jis) tai pavertė į doktrininį žlugimą. <...> Dievas nekvietė (jo) būti mokytoju, nes (jis) nežinojo Žodžio. To pasekoje, buvo mokomos ir pabrėžiamos (jo) tarnystėje sukrečiančios doktrinos."

 

3. Taip pat ir tarp kitų generolų pasitaikė nenoras išsilaikyti Dievo pašaukime. Du iš dvylikos aprašytų Dievo generolų vietoj to, jog statytų Dievo bažnyčias ir Biblijos mokyklas, jie nusisuko nuo Dievo plano jų gyvenimui ir pradėjo statyti po miestą krikščionims. Tiek vienas, tiek ir kitas turėjo po svajonę - pastatyti miestą ar gyvenvietę, kuri būtų skirta krikščionims. Šitaip jie buvo atitraukti nuo savo tikrojo pašaukimo - statyti Dievo karalystę žmonių širdyse. Trumpai tariant, iš jų planų pastatyti miestus nieko gero nesigavo. Nes tai buvo jų sumanymas, o ne Dievo.


4. Ir dar viena klaida, kurią padarė du knygoje paminėti generolai. Vienas jų galiausiai pradėjo teigti, kad jis yra naujasis Elijas, Kristaus pirmtakas, septynių bažnyčių galva, ir tas, kuris gali atverti ritinį, aprašytą Apreiškimo knygoje. Iš esmės, jis prilygino save Jėzui. Taip pat ir kitas žymus evangelistas galiausiai pradėjo teigti, jog jis yra Elijas, išpranašautas Biblijoje. Taigi, šiais atvejais tiek vienas, tiek kitas asmuo pradėjo save išaukštinti ir teigti, kad jie yra kažkas daugiau nei mirtingi žmonės. Priešingai nei šie du žmonės, Paulius su kitu apaštalu yra pasakęs: "Juk mes tokie patys mirtingi žmonės, kaip ir jūs." (Apd 14:15) Bet tos mintys ir tokie šokiruojantys įsitikinimai juose "apsigyveno" tik todėl, kad jie išsuko iš Dievo jiems numatyto pašaukimo ir ėmė "tarnauti" Dievui taip, kaip jiems norėjosi tą daryti, o ne taip, kaip Dievas jiems buvo nurodęs. Būtent toks atrodytų nepastebimas neklusnumas atvėrė duris klaidingam suvokimui, kuris nuvedė juos į žlugimą.


Buvo ir daugiau dalykų aprašyta toje knygoje, bet viso to čia neįmanoma surašyti. Paminėjau keletą esminių dalykų, keletą pamokų, kurios turėtų būti mums naudingos. Man ši knyga suteikė didesnę perspektyvą apie Dievo žmones, apie jų vargus, apie išbandymus, apie jų sėkmę ir apie nesėkmes. Supranti, kad kiekvienas iš jų yra žmogus, ir nėra nė vieno tobulo žmogaus. Ir neverta ieškoti tobulo Dievo tarnautojo, nes tokio nerasi. Yra tik vienas tobulas ir jis yra Jėzus. O visi kiti - mirtingi žmonės, kurie kartais suklysta.


Mes žinome, jog Dievas nesikeičia. Bet mes turime žinoti, jog šėtonas taip pat nesikeičia. Ką jis darė praėjusiais laikais, tą patį jis daro mūsų dienomis. Klastingas apgaules į kurias įstumė kai kuriuos šių žmonių, jis taiko ir mūsų laikais.

 


Melskime bažnyčios atgimimo! Tegul Dievas ir mūsų laikais ir netgi mūsų valstybėje atneša didžiulį bažnyčios atgimimą. 

 

"VIEŠPATIE, girdėjau apie tavo gyrių; esu apstulbęs, VIEŠPATIE, nuo tavo darbų. Atnaujink juos mūsų laikais, padaryk juos žinomus mūsų laikais!" (Hab 3:2)

 

BIBLIJOS PERLAI

2022-12-30