Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 46 – “Būkite šventi, nes Aš esu šventas”

2018 m. kovo 21 d.

 

Šlovinau Sosto patalpoje kaip visada ir nusprendžiau atsistoti, kad pasižiūrėčiau regėjimą, nes buvau pertraukiama (demonų), todėl paprašiau Jėzaus, kad pastovėtų su manimi viršuje laiptų, kad pasižiūrėčiau regėjimą, kaip kad dariau regėjime Nr. 1. Pamačiau savo draugę laiptų apačioje ir paprašiau jos prisijungti prie manęs, ten kur aš buvau. Ji atėjo ir mes iš ten kartu žiūrėjome regėjimą.

 

Vaizdas atsivėrė ties vandens telkiniu panašiu į ežerą su aukštomis bangomis, buvo naktis ir mačiau, jog saulė tuoj turėjo pasirodyti. Mano vaizdas buvo toks, lyg stovėčiau ant vandens ties 6-tos valandos pozicija. Pažiūrėjau į priekį, ir ten buvo Jėzus, vilkintis baltu rūbu, jis ėjo vandens paviršiumi. Iškart supratau, jog jis eina virš Galilėjos ežero! Mačiau jį einantį link to, kas atrodė esant seną medinę žvejybos valtį, kuri buvo mano kairėje ties 9-ta valanda; mačiau jos dešinįjį bortą. Ji turėjo vieną stiebą. Burės nemačiau. Valtis buvo pripildyta žmonių, supratau, jog jie [Jėzaus] mokiniai. Jų veidų aiškiai nemačiau, bet mačiau jų barzdas. Bangos buvo nepastovios, o tai lėmė, jog valtis buvo mėtoma. Jėzus buvo ne taip toli nuo valties ir staiga išgirdau vyrą šaukiantį Jam, bet ne angliškai. Manau, jog tai buvo aramėjiškai. Girdėjau jį sakant Ješua ir dar kažką, ko aš negalėjau suprasti, bet jis buvo labai entuziastingai nusiteikęs. Supratau, jog tai Petras. Tada išvydau jį peršokantį per valties bortą ir einantį ant vandens! Vau! Jėzus buvo jo priekyje ir jie buvo visai netoli nuo valties priekio, galbūt kokie keleta metrų. Petras pradėjo žiūrėti žemyn ir iškart pradėjo skęsti. Girdėjau jį šaukiant Jėzaus pagalbos, bet aramėjiškai. Jėzus sugriebė jam už rankos ir ištraukė. Jie nuėjo iki valties ir abu įlipo. Bangos iškart nurimo.

 

Aš paklausiau Jėzaus, koks buvo tikslas man parodyti šį regėjimą? Jis atsakė: “Jei turi tikėjimą ir neabejoji, tu gali padaryti kur kas daugiau; tu netgi gali eiti ant vandens. Kai visiškai Manimi pasitiki visuose dalykuose, imi savo kryžių ir seki Mane, tada nutinka nuostabūs dalykai. Turi ateiti pas Mane su tyra širdimi ir tyrais motyvais.”

 

Tada Jėzus kalbėjo cituodamas Raštą. Jis davė man Mato 7:7-8 “Prašykite ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.”

 

Tada Jis davė ištrauką iš Jono 14:12-14 “Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių, nes Aš keliauju pas Tėvą. Ir ko tik prašysite Mano vardu, Aš padarysiu, kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje. Jei ko prašysite Manęs Mano vardu, Aš padarysiu.”

 

Galiausiai, Jis davė man ištrauką iš Jokūbo 1:5-8 “Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano ką nors gausiąs iš Viešpaties – toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus.”

 

Suprantau, jog ši žinia skirta VISIEMS Tikintiesiems. Jėzus pabrėžė “nepriekaištauja” [anglų k. tai skamba taip: “nerasdamas kaltės”], nes Jis norėjo būti aiškiai suprastas, jog nuodėmė trukdo mūsų bendravimui su Juo. Mes neturėtume tikėtis, ką nors gausią, jei mes turime savo gyvenime nuodėmių, už kurias nesame atgailavę. Jėzus sako: “Būkite šventi, nes Aš esu šventas”. [Čia citata iš 1 Petro 1:16, taip pat Kunigų 11:44-45, 19:2].

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/03/21/vision-46-be-holy-for-i-am-holy/