Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 404 – Geltono vaisiaus medis / Teisumo sėklų sodinimas / Jėzus – gelbstintis „Riteris“ / Klausykitės pranašo Sadhu

Šlovinau priešais Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal giesmes: The Brooklyn Tabernacle Choir „The Song of Moses“ https://youtu.be/xCIigFIUQl0?si=EWM7yRKYoziAacxZ, CeCe Winans „That’s My King“ https://youtu.be/cM5qFXQ0p1o?si=scEgr4wvoFoA62kX, CeCe Winans „Holy Forever“ https://youtu.be/jMoLC58LKF0?si=QxfjG0Bz57kB491j. Ir pradėjau melstis bei užtarti Izraelį, paklydusius ir už dalykus, esančius mano širdyje. Meldžiausi ir kalbomis, ir natūralia kalba. Atvykau prie man pažįstamo upelio/upės.

 

REGĖJIMAS: Priėjau prie vaismedžio, ant kurio buvo prinokę vaisiai. Žiūrėdama į jį, prisiminiau, kad jau esu mačiusi šį medį anksčiau, tačiau šį kartą medis buvo didesnis ir ant jo buvo daugiau vaisių. Mačiau, kaip Jėzus nuskynė prinokusį geltoną ovalo formos vaisių ir paragavo. Žinoma, jis buvo sultingas ir Jėzus, atrodo, mėgavosi skoniu. Jis padavė vieną man, ir aš taip pat paragavau. Negalėjau pajusti skonio dvasioje (kaip gaila!), bet žinojau, kad jis skanus. Iš tikrųjų mačiau, kaip aš mėgavausi valgydama.

 

INTERPRETACIJA: Iš karto savo dvasioje aš pagalvojau apie ištrauką iš Ps 34:8 „Ragaukite ir matykite ir patirkite patys, koks geras Viešpats. Laimingas žmogus, kuris randa pas jį užuovėją!“ Turiu pripažinti, kad dažnai aš susikoncentruoju ties pirma ištraukos dalimi – ragavimo dalimi, ir ne tiek labai ties likusia dalimi – užuovėja. Šį kartą abi šios dalys man prakalbo ir tai buvo nuostabus Žodis man. Ačiū, Viešpatie. Skirkite laiko Jo Žodžiui valgyti, mėgaukitės Jo saldžiomis Tiesomis, kurios yra Jo pažadai, teikiantys mums užuovėją Jame visada, ypač kai mus apsupa sunkumai. Čia yra išugdomas intymumas. Būtent šioje vietoje Dievas įgalina ir paruošia mus vaikščioti pasitikint Juo, kas sukuria liudijimą ir teisumo vaisius. Tai yra teisus charakteris, išugdytas jūsų gyvenime Kristuje Dievo šlovei. Fil 1:10-11. Niekada nenustokime pildyti savo širdžių Dievo geruoju vaisiumi; Jo giliomis tiesomis, kad mūsų liežuvio vaisius kalbėtų dangaus kalba – meilę ir gyvenimą.

 

Pat 18:20-21 „Žmogus pripildys pilvą savo burnos vaisiais, pasisotins savo lūpų derliumi. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje; kas jį mėgsta, valgys jo vaisių.“

 

REGĖJIMAS: Iš vaisiaus, kurį valgiau, išėmiau kauliuką ir pasodinau jį toje vietoje, kur augo kiti vaismedžiai. Tai buvo gera vieta sodinimui: dirvožemis buvo sveikas, tai buvo arti vandens ir netoli kitų augalų, kurie suteiks prieglobstį, kol jis augs.

 

INTERPRETACIJA: Aš sodinu teisumo sėklas ateities karalystės darbininkams. Prireikia laiko, kol užauga ir subręsta medžiai, nes jiems reikia maistingųjų medžiagų iš geros dirvos (Dievo Žodis) ir tyro vandens (Šventoji Dvasia) ir rūpinimosi: būti apsuptiems sveiko bendravimo, tų, kurie suteiktų užuovėją ir apsaugą, apginkluotų ir patartų, padrąsintų ir paguostų ir dar daugiau. Lygiai kaip posakyje: „Prireikia viso miestelio, kad užauginti vaiką“, taip ir su Tikinčiojo kelione – prireikia sveikos Kristaus Nuotakos, kad užaugintų sveiką Tikintįjį, kad atvestų mus į Kristaus pilnatvę.

 

REGĖJIMAS: Pasirodė mano žirgas ir aš atsiradau esanti su savo šarvais. Išjojom, ir trumpą laiko periodą jojom, kol kelias pradėjo kilti. Pastebėjau, kad kildami į viršų, mes kilom per keterą, nes abiejose pusėse buvo statūs šlaitai. Pastebėjau priešais save pilį ant mažo kalno, kur baigėsi ketera. Atvykome prie didelių dvidurių vartų, apaugusių vijoklinėmis vynuogėmis. Jos buvo prisitvirtinusios prie aukštų akmeninių sienų, besitęsiančių abiejose didžiųjų vartų pusėse. Tai buvo pilies teritorijos įėjimas. Ištraukiau savo kalaviją ir nukirtau dalį vijoklinių vynuogių, kad atlaisvinčiau duris ir rasčiau rankeną dešinėje vartuose bei atidaryčiau juos. Įdomu, jog nieko nebuvo prie vartų ir niekas manęs nepasitiko, kai aš įėjau. Priešais mane buvo pilis, apaugusi peraugusiomis vijoklinėmis vynuogėmis. Kairėje buvo sodas, kuris buvo visiškai netvarkingas dėl piktžolių ir žolių, kurios okupavo, tikriausiai tai, kas buvo gražiai apkirpti krūmai ir gyvatvorės. Dešinėje pilies pusėje buvo bokštas, apaugęs storais vijokliais, kaip ir vartų durys. Pažiūrėjau aukštyn ir išvydau, kad bokšto viršuje kažkas stovi. Mano erelis atskrido, ir aš atsidūriau ore, žiūrėdama į tą asmenį bokšto viršuje iš paukščio skrydžio perspektyvos. Supratau, kad tai buvo moteris, kuri buvo įkalinta savo pačios namuose ir jai reikėjo išgelbėjimo. Nebuvo nieko šalia jos, kas jai galėtų padėti namuose, todėl ji pasirinko laukti aukščiausiame pilies taške, kad kas nors ją pamatytų ir išgelbėtų. Jie galbūt ją matė, bet nežinojo kaip padėti. Tai yra vienišumo ir liūdesio vieta, kai žmonės mato fiziškai, bet neįžvelgia ir nemato kančios arba nežino, kaip padėti. Bet Jėzus MATO ir ŽINO! Tada pamačiau Viešpatį Jėzų savo šarvų spindesyje, atvykstantį ir pakeliantį ją nuo bokšto. Jis ištraukė savo kalaviją ir nukirto vijoklius, kurie laikė pilies vartus uždarytus, ir atidarė juos. Jis sakė: „Aš esu jos Čempionas, Atpirkėjas ir Gelbėtojas. Aš atvykau ją išlaisvinti!“ Prisiminiau Rend Collective dainą „Gelbėtojas“ https://youtu.be/sAg7rn7fH3Q?si=h7MJYyqHaAabyDD3. Supratau, kad tie, kurie buvo artimiausi jai - galbūt vyras - jos neapsaugojo ir nebuvo už ją kaip kad ji to nusipelnė, ir paliko ją vienišą emociškai ir dvasiškai. Jėzus pasakė: „Aš būsiu jos vyras“. Manau, kad kalbu tai kažkam, kas tai skaito.

 

Prisiminiau Michėjo 2:13 „Tas, kuris pralaužia spragą, eis jų priekyje. Jie prasilauš ir išeis pro vartus. Jų karalius žygiuos pirmas, o VIEŠPATS jų priekyje.“

 

Nulipau laiptais, buvau pasitikta mane pasitinkančios grupės ir jie mane apsupo, kol mes ėjome per salę link ten, kur kiti jau visada būna susirinkę.

 

REGĖJIMAS: Vaizdas atsivėrė ir išvydau pranašą Sadhu Sundar Selvaraj, einantį keliu, kuris yra jam nutiestas Dievo. Mačiau apžvalgą, kad kelias tiesėsi aukštyn į kalnus ir žemyn į slėnius, kai kurios vingiuotos vietos, kai kurios tiesios. Matau jį einantį kaip senstelėjusį vyrą, kuris yra šiek tiek palinkęs į priekį ir eidamas naudojasi ilgu pagaliu, kad būtų lengviau panašiai kaip su lazda. Jo ėjimo tempas yra lėtas ir aš pajaučiau, kad jis yra pavargęs. Eidamas, jis žiūri į priekį ir jis mato tolumoje Didįjį Miestą.

 

Mano perspektyva pasikeitė ir aš matau pranašą kalbantį nuo sakyklos. Galėjau jį matyti iš arti, jis atsikrenkštė ir šiek tiek skyrė laiko, kad atgautų jėgas kalbėjimui. Čia jis gana senas, visi žili plaukai ir silpnesnis. Stovėdamas jis liūdi; jis liūdi dėl tautų, ypač Izraelio ir savo tautos.

 

INTERPRETACIJA: Jeigu atvirai, tai šis regėjimas labai keistas. Bet Dievo širdyje nėra tai, kad kažką reiktų spėlioti apie Sadhu Sandar Selvaraj. Bet labiau Dievas kviečia mus toliau klausytis, ką pranašas Sadhu turi pasakyti iki pat savo gyvenimo pabaigos. Jis kalba Dievo Žodžius, kas yra Dievo tiesa. Amoso 3:7-8 „Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams“. Tikrą Dievo pranašą pažinsite iš jo vaisių ir jo ėjimo ištikimybėje. Tikras Dievo pranašas čia yra ne tam, kad būtų mėgiamas ar kad įtiktų žmonėms, bet kad įtiktų Dievui, ir jo paklusnumu Dievas padarys jo burną kalaviju, kas savo ruožtu padarys jį nepopuliarų pasaulyje. Bet tie, kurie priims, bus palaiminti. Pranašas Sadhu yra žmogus ir jis gali klysti, bet tai jo nepadaro netikru pranašu. Žinokite ir pajauskite skirtumą tarp tikro Dievo pranašo, kuris kartais klysta ir atgailauja, kurio širdis siekia mus atvesti pas Dievą ir į susitaikymą su Juo, ir netikro Dievo pranašo, kuris kartais gali būti teisus (per demoniškas familiarias dvasias), bet nukreipia jus nuo Viešpaties, iškreipia Dievo Žodį ir atneša sumaištį, priespaudą, ereziją ir galiausiai atkritimą. Supraskite tai! Nekritikuokite iš karto. Supraskite, supraskite, supraskite nesmerkdami.

 

Rašto ištrauka: Mato 7:15-16 „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje... Jūs pažinsite juos iš VAISIŲ.“

 

Jo liūdėjimas reprezentuoja širdį, kas yra Dievo širdis, panašiai kaip Senojo Testamento pranašas Jeremijas, kuriam taip labai rūpėjo Izraelio būklė. Tikiu, kad pranašas Sadhu liūdi dėl visų tautų ir ypač dėl bažnyčios. Jis buvo ištikimas įspėdamas tautas ir bažnyčias, tvirtai laikydamasis Dievo tiesos, ir toliau jas užtaria, nes jam rūpi tai, kas rūpi Dievui.

 

ŽINUTĖ: Dievas norėtų, kad mes laimintume ir melstumėmės už pranašą Sadhu, kad jis tvirtai užbaigtų tai, ką Dievas jam patikėjo ir už būsimą tarnystę: už tuos, kurie buvo pakviesti tęsti tai, kas buvo pradėta. Melskitės, kad Dievas saugotų kiekvieną šios tarnystės aspektą, kad Jis patrauktų ir paruoštų širdis tų, kuriems desperatiškai reikia išgirsti Dievo tiesą per šį karalystės darbą ir tada kad būtų apginkluoti kaip Dievas tai numatė iki tol, kol sugrįš Mesijas savo nesuteptos Nuotakos.https://thepropheticbride.wordpress.com/2024/05/27/vision-404-the-yellow-fruit-tree-planting-seeds-of-righteousness-jesus-the-knight-rescuer-listen-to-prophet-sadhu/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentarai***

 

Šventojo Rašto ištraukos, paminėtos regėjime:

 

„Kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną, pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.“ (Filipiečiams 1:10-11)