Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 396 - Šlovintojų procesija link Siono vartų / Palaidūnų persodinimas (1 dalis)

2023 m. rugsėjo 25 d., pirmadienio vakaras


1 dalis  

Šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal šias giesmes: Summit Sounds "Present in Your Presence" https://youtu.be/y9PiHiWTYUM?si=U7MjipGm6dKUCyza Kim Walker Smith "I Exalt Thee" https://youtu.be/9hMb8g8cOgE?si=ORIbXQXB1YS8JpMY Shilo Ben Hod/Joshua Aaron "You Deserve The Glory" https://youtu.be/Nr64Gr5hwIE?si=om-NixtVaNDKh6LP ir "I will Enter His Gates With Thanksgiving in My Heart" Sekmadieninės mokyklos giesmė.

Kai tik pradėjau ateiti į Viešpaties Artumą, aš iškart pradėjau regėti.  

Regėjimas: Mačiau save, stovinčią ant nedidelės kalvos, padengtos minkšta žalia žole. (Aš esu tai mačiusi anksčiau, ankstesniame regėjime, prieš keletą metų). Atkreipiau dėmesį, kad aš buvau apsupta kitomis mažomis kalvomis, kurios supo didžiulį miestą, esantį ne taip toli. Miestas turėjo labai aukštas sienas, aš taip pat mačiau labai plačius vartus ir kelią, vedantį link jų. Aš buvau ant vienos iš kalvų, esančių kairėje miesto ir kelio. Tada aš išvydau šlovintojų procesiją, judančią keliu link miesto vartų. Supratau, kad jie gieda Dievui apie Iz 51:11 "Viešpaties išpirktieji sugrįš giedodami ir amžinu džiaugsmu vainikuoti įžengs į Sioną. Juos lydės džiaugsmas ir linksmybė, o liūdesys ir aimanos pasitrauks." Amen! Mačiau priekyje jų einančius ir šlovinančius su vėliavomis. Ten buvo eilės trimitininkų (įskaitant šofarus), giedotojų, grojančių tamburinais, cimbolais ir varpeliais (aplink rankas, riešus ir kulkšnis), fleitomis, arfomis, būgnais ir t.t. Pastebėjau, kad ant naudojamų tamburinų buvo pririštos kažkokios skarelės. (Supratau, kad jie liudija panaudodami savo muziką ir skarelę). Viskas atrodė labai organizuota su tam tikru tikslu. Man tai priminė karaliaus Dovydo organizavimą dėl šventyklos muzikantų 1 Metr 25. Taip pat 1 Metr 15:16. Jėzus stovėjo kartu su manimi ir paėmė mane už rankos, ir paprašė, kad prisijungčiau į procesiją. Jis padavė man tamburiną, o aš pastebėjau, kad mano šofaras jau buvo pas mane. Su dideliu džiaugsmu nuėjau ir prisijungiau prie procesijos.


Regėjimas: Tuomet atsiradau prie man žinomo krištolo skaidrumo upelio, kur aš susitinku su Jėzumi. Jis dirbo su dirvožemiu: spaudė jį aplink jauną medelį, kuris augo šalia vandens. Supratau, kad Jėzus jį persodino. Tada mačiau kaip Jis atsistojo ir nuėjo link vietos, kuri atrodė kaip griovys. (Keista, nesu tos vietos mačiusi anksčiau). Griovyje buvo skirtingo dydžio jauni medeliai, kurie augo tarp nuvytusios žolės lopinėlių. Jis iškasė dar vieną mažą medelį ir nunešė jį prie upelio, kur dirvožemis buvo geras ir kur buvo priėjimas prie Tyro gyvojo vandens. Jis iškasė duobę, pasodino jį ir gerai palaistė. Žinojau, kad jei Jis nebūtų persodinęs mažųjų medelių, tai jie ilgai toje vietoje neišgyventų.

Interpretacija: Upelis reprezentuoja Tyrą gyvąjį vandenį - Jėzų Mesiją - Jo išgelbėjimą, Jo tiesą, pažinimą ir Jo Dvasią. Maži medeliai griovyje reprezentuoja sūnus palaidūnus ir dukteris palaidūnes. Jie nebuvo pasodinti prie Gyvojo vandens šaltinio, todėl kai vandens nebūna nuolat ir netgi būna jo tik retai, jie negali užauginti gilių šaknų ir klestėti, jų augimas buvo sustojęs. Palaidūnai kentėjo sausros padarinius. Kai mes pasirenkame nebūti pasodintais prie Gyvojo vandens šaltinio - ką reikštų maištavimą - mes rizikuojame būti apgauti priešo. Laikui bėgant, mes atkrentame nuo tiesos ir atsiduriame gilioje vergijoje, kuri galiausiai gali nuvesti į dvasinį aklumą ir netgi mirtį. O Tėvo meilė, kuri vis siekia mus susigrąžinti! Argi tai nėra kaip Jėzus, mūsų Ganytojas, kuris bėga ieškoti paklydusios avelės! Jėzus iškasė palaidūnus iš sausringo griovio ir meiliai pasodino juo į gerą dirvožemį šalia Gyvojo vandens. Per Jį yra Gyvenimas - atpirkimas ir sutaikymas, atstatymas ir atgaiva, prabudinimas ir atgimimas. Po persodinimo, Jis palaistė. Aš suprantu, kad medelio palaistymas, reprezentuoja tai, kad Jėzus palaimina (buvusį) palaidūną su viskuo, kas Jis yra. Juk Jis yra dovanų davėjas ir iš Jo kyla Jo šlovės lobiai. Dabar medelis turi nuolatinį priėjimą prie tyro Gyvojo vandens. Tai leis medeliui ne tik kad gyventi, bet užtikrintai augti ir giliai suleisti šaknis, kad klestėtų ir vestų vaisius, kurie kyla iš artimo bendravimo su Jėzumi Kristumi Mesiju. Kai mes pasiliekame tvirtai pasodinti ir giliai įsišakniję Jame, mes galime vis labiau užtikrintai atskirti ir identifikuoti tai, ką priešas stengiasi padaryti.

Pasimelskime ir užtarkime miūsų palaidūnus sūnus ir dukteris, kad jos sugrįžtų, išeitų iš sausros/bado ir sugrįžtų prie Gyvojo vandens šaltinio, kad būtų tvirtai įsišakniję ir įsitvirtinę Jo Žodyje. Mylėkime juos! Kaltė, gėda ir pasmerkimas nėra Tėvo kelias, bet tai ateina iš priešo ir tai yra įsišakniję religinėje dvasioje. Amen!

Rašto ištraukos: Ps 1:3 "Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi."

Jono 7:38 "Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.

Evie "Tree Song" https://youtu.be/tBc6DSGnl3U?si=bDmYFcHdUoEMKPin

Vineyard "Let your Living Water Flow" https://youtu.be/vjFmmC7wDzg?si=hWu7dciWF0_HhkW4

Regėjimas: Mačiau savo baltą žirgą ir, dabar, būdama su pilna ginkluote, aš išjojau link kalno. Nulipau nuo žirgo ir apsiginklavusi kalaviju ir šofaru, pradėjau kopti. Pusiaukelėje, pažvelgiau atgal ir išvydau labai didelį poliarinį lokį besivejantį mane. Jis prisiartino ir aš galėjau matyti jo geltonus dantis. Žinojau, kad negalėsiu nuo jo pabėgti, o taip pat žinojau, kad viena su juo nesusitvarkysiu. Išgirdau Jėzaus balsą man sakantį: "Paprašyk pagalbos". Išsitraukiau savo šofarą ir papučiau. Nuskambėjus perspėjimo garsui, daugelis kitų karių atvyko ir visi kartu, vienu metu, mes jį (lokį) paguldėme.

Interpretacija: Aš paklausiau Jėzaus, ką reprezentuoja poliarinis lokys ir supratau, jog tai buvo dvasinis valdovas mano provincijoje. Aš esu mačiusi poliarinius lokius anksčiau kituose regėjimuose. Atlikusi nedidelį tyrimą, sužinojau, kad vietiniai žmonės turi istorijų apie poliarinius lokius mitologijoje, o ypač inuitai, kurie yra tuo persunkti. Yra žinoma, kad medžiotojai ir šamanai iškviečia poliarinio lokio dvasią. Poliarinis lokys yra jėgos, drąsos, kantrybės ir dvasinės galios/dvasinės energijos simbolis. Poliarinio lokio dvasia yra žinoma pagal tai, kad ji gali keisti formą į formą žmogaus, apsivilkusiu baltu paltu. Nanook and Nanarluq yra poliariniam lokiui inuitų suteikti vardai. Inuitai daugiausia gyvena arktinėje Kanadoje. Čerčilio miestas šiaurinėje Manitoboje prie Hadsono įlankos yra žinomas dėl poliarinių lokių ir jame yra nedidelė inuitų populiacija.


Raštas: "...aukodami atnašas, pagonys aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais." 1 Kor 10:20.

Inuitų žmonės jau ilgą laiką yra apgauti savo tikėjime, kad poliarinio lokio dvasia jiems padės. Tiesa yra ta, kad jie iškvietinėja demonus, kai jie garbina didžiojo poliarinio lokio dvasią. Rašte parašyta, kad visa stabmeldystė teikia šlovę priešui, o ne Dievui.

Dvasinis valdovas apima labai didelę teritoriją. Tam, kad pašalinti teritorines dvasias dažnai reikia ir pasninko, ir nuolatinės maldos tam tikrą laiko tarpą, kurį nurodo Dievas. Aš prisimenu liudijimą iš Danieliaus 10, kur Danielius nusižeminimo priešais Dievą, pasninkavo ir meldėsi 21-ą dieną, kad gautų supratimą ir įvyktų proveržis. 13-oje eilutėje mes skaitome, kad galingas angelas buvo atsiųstas pas Danielių, kad kautųsi su Persijos princu (demonišku valdovu), kuris priešinosi galingam angelui 21-ą dieną, bet tada įvyko proveržis, kai angelas Mykolas pagelbėjo. Tokia maldos galia!

Suprantu, kad yra daugiau prie šio apreiškimo, bet neturiu pakankamai informacijos, kad galėčiau apie tai dabar parašyti.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/09/25/vision-396-the-worshippers-procession-to-the-gates-of-zion-transplanting-the-prodigals-part-1/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***
 

1 Metraščių 25 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CH.25.LBD-KAN

 

"Dovydas įsakė levitų didžiūnams paskirti savo brolius giesmininkais, kad giedotų džiaugsmo giesmes, pritariant muzikos instrumentams – arfoms, lyroms ir cimbolams." (1 Metraščių 15:16)

 

Danieliaus 10 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/DAN.10.LBD-KAN