Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 380 - Įbauginimo demonas ir Gyvasis iš Dievo Šlovės Šviesos

2023 m. sausio 23 d., pirmadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal Jeremy Riddle giesmę "Reigning - from Live in the prayer room" https://youtu.be/orUSxB8gCbU, Kari Jobe "Revelation Song" https://youtu.be/boyddl0ylfE ir Jeremy Riddle "Jesus Have it All" https://youtu.be/boyddl0ylfE. Pradėjau melstis dėl dalykų, kurie yra mano širdyje. Melsdavausi ir kalbomis. Užtariau kai ką ir Jėzus davė man ištrauką iš Ps 37:23 "Viešpats veda ______ žingsnius. Ir mūsų Aba Tėvas džiaugiasi _________ keliu." Aš skelbiu naują ir aiškų kelią __________. Ačiū, Jėzau, kad Tavo troškimas yra pagydyti _______ sužeistą širdį ir atstatyti jį Tavyje visuose keliuose, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.

Regėjimas: Atvykau prie man žinomo upelio, kur Jėzus mane moko ir atskleidžia man dalykus. Mačiau Jį naudojant įprasto dydžio plaktuką, jis suduodavo su plaktuku į šviesios spalvos kalkakmenio uolienas, kol jos tapdavo milteliais ir dulkėmis. Jos kaupėsi netoli didelio akmens, kurį Jis naudojo kaip stalą, ant kurio trankė uolienas. Kaip keista. Jis buvo gana ryžtingas dėl Savo darbo. Todėl aš paklausiau, ką Jis daro.

Jis atsakė: "Ar mano žodis nėra kaip ugnis? – tai Viešpaties žodis. – Kaip trupinantis uolą kūjis?" Dievo Žodis yra visa naikinanti ugnis ir ji gali sugriauti ir pralaužti labiausiai užsispyrusį pasipriešinimą. Jis išlaisvina įkalintuosius ir pakeičia aplinkybes - asmenyse, bendruomenėse, miesteliuose, miestuose, regionuose ir tautose. Jėzus taip pat man priminė, jog svarbu ne naudojamo plaktuko dydis, bet svarbu Dievo Žodis, kuris jį padaro galingą. Tau nereikia didelių, paruoštų maldų su daug žodžių, kurios skamba dangiškai, kad plaktukas geriau dirbtų. Priešingai, paprastos maldos ištartos su tikėjimu naudojant Dievo Žodį veiks taip pat puikiai. Aš galiu tai suprasti. Kartais aš lyginu save su kitais, kaip kiti meldžiasi. Kaip Jėzus man kartą sakė: "Melskis iš širdies." Mums reikia suprasti mūsų valdžią Kristuje ir naudoti Dievo Žodį kaip ginklą. "Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia, – skelbia Galybių Viešpats." (Zach 4:6). Jėzus pasakė: "Toliau naudok Mano Žodį, kai užtari maldoje."

Regėjimas: Nujojau prie kalno ant savo balto žirgo. Aš užkopiau. Nusprendžiau pažiūrėti žemyn, kai užkopiau ant viršūnės. Pamačiau, jog paskui mane sekė milžinas. Aš panaudojau savo ietį ir ji pataikė į taikinį. Šlovė Viešpačiui! Pasisukau į savo erelį ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Man skrendant, aš pamačiau tamsius debesis, besisukančius mano dešinėje už nugaros. Atrodė taip, kad jie judėtų pagreitintu greičiu. Atrodė, jog artinasi audra. Atvykau į įlanką, ir mano vaizdas buvo man stovint ant paplūdimio, žvelgiant į vandenį. Dangus tapo tamsiai mėlynas - beveik juodas. Pažvelgiau aukštyn ir iš mano pirmos valandos pozicijos iš tamsių debesų išlindo drakono tipo demonas. Jo sparnai buvo kaip šikšnosparnio, o jis pats buvo juodas su raudonomis akimis. Jis kybojo virš manęs, o įlanka buvo fone. Aš girdėjau kaip jis sako: "Aš matau tave." Nusprendžiau tai ignoruoti ir mačiau save atliekančią pranašišką veiksmą - įsmeigiančią pranašiškos Judo Liūto vėliavos kotą į paplūdimio smėlį. Paskelbiau, jog žemė priklauso Viešpačiui, tai Jo valdos, kaip Dievo Žodis sako. Ir aš taip pat pacitavau Pr 1:1 ir Ps 24:1.

Grįžau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie demonišką būtybę. Jėzus pasakė: "Ji atvyko tavęs įbauginti." Jis man paliepė: "Pasižiūrėk dar kartą."

Regėjimas: Aš mačiau ją - demonišką būtybę - ji stengėsi pūsti ugnį į vėliavą, kurią aš įstačiau, kad atsiimtume teritoriją, bet ta būtybė negalėjo jos sudeginti. Atrodė, jog vėliava buvo atspari ugniai. Aš taip pat mačiau, jog buvau saugoma Šviesos burbulo. Tuomet pažvelgiau į paplūdimį ir išvydau du angelus. Pajutau ramybę.

Interpretacija: Supratau, jog demonas, kaip ir milžinas reprezentuoja įbauginimo dvasią. Jėzus man priminė, jog netgi tuomet kai aš esu "matoma" priešo, man nereikia priklaupti įbauginimui ir baimei. Aš turiu prisiminti gyventi iš to Šviesos šlovės burbulo. Kaip išmintinga draugė sakė man: "Gyvenk šlovėje, o ne mūšyje, nes tuomet tau nereikės taip smarkiai kovoti." Gyventi šlovėje nereiškia, jog turi nepastebėti mūšio. Priešingai, kai imiesi mūšio, tu pasiimi daugiau Dievo Artumo nei paties mūšio, o šiuo atveju, daugiau nei to, kas mane stengėsi įbauginti. Kai mes matome, jog Jo yra daugiau, tuomet mes stovime tikėjime ant Jo pažadų išlaikyti ir apsaugoti mus. Aš mieliau kovočiau iš Šekina šlovės Artumo perspektyvos nei iš mūšio lauko.

Kita pamoka yra ta, jog svarbiau yra prisiminti tai, jog Dievas mane mato, o ne priešas. Aš galiu Juo visiškai pasitikėti, jog Jis pasirūpins manimi. Lygiai kaip kad Dievas matė Hagarą dykumoje: "Tu esi Dievas, kuris matai mane (El Roi)..." Pr 16:13. Ir kaip kad Jėzus sakė Natanaeliui, jog Jis matė jį po figmedžiu, Jono 1:48. Mes galime visiškai žinoti su dideliu užtikrintumu, jog Dievas mus mato ir mus išvaduos, apsaugos ir išgelbės. Vėliava buvo atspari priešo ugniai, nes kas yra įkurta ir atkurta Dieve, priešas negali sunaikinti. Štai ką gali padaryti užtarimo maldos ir Rašto deklaravimas.

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė į panoraminę perspektyvą to, ką aš ką tik buvau mačiusi. Mano vaizdas buvo toks lyg stovėčiau ant paplūdimio. Tamsūs debesys buvę virš įlankos dabar buvo dar tamsesni ir jie sukosi, lyg būtų gyvi. Fone vėl mačiau demonišką galiūną virš įlankos vandenų, ir tuomet kita pikta būtybė išlindo iš debesų. Iš mano perspektyvos jie atrodė kaip dideli deformuoti paukščiai danguje. Staiga, iš dangaus kairėje pusėje, švystelėje skaisti balta Šviesa. Ji akimirksiu prasklaidė tamsą ir ji greitai traukėsi. Iš Šviesos išėjo angelų armijos. Galiūnui ir jo talkininkams nebebuvo jokio šanso atsilaikyti.

Interpretacija: Visa scena man priminė istoriją iš 2 Karalių 6:15-17. Eliziejaus tarnas buvo išsigandęs dėl Sirijos armijos, kuri atvyko. Bet Eliziejus paprašė Dievą, kad atvertų jo tarno akis, kad jis galėtų išvysti didelę angelų armiją, kuri jiems talkino. Tai buvo pamoka primenanti man, jog Dievo karalystė, šlovė ir armija yra mūsų realybė ir aš galiu kovoti iš tos perspektyvos. Priešas negali išstovėti Dievo Artume - kaip kad ir matėme kaip greitai tamsūs debesys atsitraukė. Savo galvose mes žinome, kad Dievas yra žymiai galingesnis ir mes esame saugūs Jo Artume - Jo Šekina šlovėje - bet dažnai mes pamirštame tai įsirašyti savo širdyse, kad tuo gyventume, o tuomet mes vargstame ir stebimės, kai sunkios aplinkybės, baimė ir įbauginimas pakyla. Mes nesame vieni, kai mes kovojame ir skelbiame Raštą iš savo širdžių, Dievo angelų armijos bendradarbiauja su mumis, kad teiktų Jam šlovę.

Ps 103:20 rašoma: "Laiminkite Viešpatį jūs, visi Jo angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę." Angelai, kurie shema (hebrajiškas žodis reiškiantis "paklusti") Jo Žodžiui, yra išleidžiami, kad bendradarbiautų su mumis, kai mes skelbiame arba kalbame Dievo Žodį tikėdami. Jeigu tai, ką mes skelbiame atitinka Dievo valią, angelai paklus arba shema, kad įvykdytų tai.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/01/23/vision-380-the-demon-of-intimidation-and-living-from-gods-glory-light/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo rašto, kurios paminėtos regėjime:


"VIEŠPATS veda žmogaus žingsnius ir saugo tą, kurio keliu džiaugiasi." (Spalmyno 37:23)


"Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę." (Pradžios 1:1)


"Žemė ir visa, kas joje, yra VIEŠPATIES, pasaulis ir visi jo gyventojai." (Psalmyno 24:1)


"O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“ Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu“." (Jono 1:48)


"Anksti rytą atsikėlęs Dievo vyro tarnas išėjo ir žiūri: kariuomenė su raiteliais ir kovos vežimais visur aplink miestą. „Ak, šeimininke, – klausė jo tarnas, – ką darysime?“ 16Jis atsakė: „Nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje“. 17Tada Eliziejus meldėsi, tardamas: „O Viešpatie, atmerk jam akis, kad pamatytų!“ VIEŠPATS atmerkė tarnui akis, ir jis matė, kad kalvos visur aplink Eliziejų pilnos raitelių ir ugninių vežimų." (2 Karalių 6:15-17)