Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 373 - Artinasi persekiojimas; dar vienas regėjimas apie aptvertą belaisvių stovyklą

2022 m. lapkričio 21 d., pirmadienio vakaras


Šlovinau ir garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal Paul Baloche giesmę "Let it Rise" https://youtu.be/y8W2gtxxVf8, Kari Jobe "Let the Light In" https://youtu.be/gw7x08uDqoE Brandon Lake "Gratitude" https://youtu.be/vA83MufOCoA ir "I will Enter His Gates with Thanksgiving in My heart" https://youtu.be/9kgQNT6MIIw. 100-osios psalmės 4-oje eilutėje TPT vertime parašta "Tu gali praeiti pro Jo atvirus vartus su "garbinimo" slaptažodžiu!" Tad giedokime! Pradėjau melstis.

Regėjimas: Atėjus metui skelbti 91-ą psalmę, aš atsiradau einanti link man žinomo upelio. Atsisėdau ant šalio jo esančio akmens ir laukiau. Tuomet aš atsiradau vaikštanti ant akmenų, kurie ėjo skersai upę, dėjau žingsnius atsargiai, stengdamasi išsilaikyti ir toliau žengdavau ant kito akmens. Manau, jog tame yra žinutė. Pradėjau eiti taku šalia upelio ir Jėzus prisijungė prie manęs. Išgirdau Jėzų sakant: "Kalbėk apie Mano meilę, dukra, ir būk švelni." Žinojau, jog tai susiję su išlaisvinimo tarnyste. Pirmiausia Jėzui rūpi žmogaus širdis, prieš išvarant demoną. Kalbėti apie Jo meilę reikia pirmiausiai ir būtiniausiai. Čia reikalinga ir įžvalga. Antra, šaukimas ant demono neprivers jo labiau paklusti. Jis pasitrauks su švelniu, bet tvirtu balsu, nes galia nėra garsume ar intensyvume, bet Šventojoje Dvasioje ir visas dangus palaiko tą komandą. Manau, kad žmogus, kuris priima išlaisvinimo tarnystę, labiau norėtų girdėti ramesnį balsą nei kažką, kuris rėkia jiems į ausis. Prisiminkite kaip Jėzus išlaisvindavo žmones. Jis mūsų geriausias pavyzdys.

Aš paklausiau, kur yra mano žirgas, ir Jėzus parodė į jį, rupšnojanį žolę už mūsų. Tuo metu aš buvau apsirengusi su visa ginkluote. Priėjau prie savo žirgo ir jojau iki kalno. Pastebėjau, kad šį kartą su manimi nieko nėra, bet žinojau, kad visas dangus mane palaiko. Pradėjusi kopti, aš išvydau demonišką dvasią, kuri buvo tamsiai pilko sūkurio pavidalo. Jis atėjo man iš kairės ir pūtė ugninę strėlę link manęs, bet aš prisidengiau su skydu ir strėlė atšoko. Prisiminkite tikėjimo skydą, kuris yra dalis mūsų ginkluotės: aš paimu tikėjimo skydą ir nė viena ugninė strėlė manęs nepasieks! Pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį, ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę.

Regėjimas: Atsiradau žvelgdama į žalios ir kamufliažinės spalvų armijos sunkvežimių karavaną kelyje. Jie atvyko į tam tikrą stovyklą, kur buvo kitų karinių automobilių ir vielinė tvora aplink teritoriją. Mačiau Hummer tipo automobilius, vieni jų važinėjo aplink, o kiti buvo priparkuoti. Išvydau vokiečių aviganį, kuris ėjo aplink teritoriją su kariu, apsirengusiu žalia uniforma. Mačiau vartus, kuriuos saugojo kariai, turintys pusiau automatinius arba automatinius ginklus.

Interpretacija: Supratau, jog tai kalėjimo stovykla. Man buvo primintas ankstesnis regėjimas, kurį turėjau 2018 m. sausio 5 dieną Nr. 3, nes jis labai panašus į šį regėjimą. Suprantu, kad sunkvežimiai vežė priemones šiai kalėjimo stovyklai, kurioje ateityje bus laikomi tikintieji, kurie atsisakys paklusti vyriausybės taisyklėms/planui. Jėzus man priminė ištrauką iš Apr 13, kurioje rašoma, jog jeigu tau lemta eiti į nelaisvę, tai į nelaisvę ir eisi, o jeigu tau lemta žūti nuo kalavijo, tai kalaviju ir būsi nužudytas. Jėzus pasakė: "Artėja laikas, kai jūs turėsite visiškai Manimi pasitikėti, kad neatsitrauktumėte atgal. Tai bus labai sudėtingas laikas ir skirtingas kiekvienai tautai, bet persekiojimas artinasi! Manyje tu gali paminti baimę po savo kojomis ir nesirūpinti dėl savo kūno." Man tai priminė ištrauką iš Mato 16:24, kurioje Jėzus moko apie tai, kad reikia imti savo kryžių ir sekti paskui Jį. Kai tu gyveni taip arti Jėzaus, "...ką mirtingasis gali tau padaryti?'

Rašto ištraukos: Apr 13:9-10 "Kas turi ausis, teklauso: Jei kas skirtas nelaisvei, į nelaisvę ir eina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalaviju nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!" Taip pat Apr 14:12 "Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!"

Psalmyno 118:6 "Su manimi Viešpats, ir aš nebijau; ką gali žmonės man padaryti?"

Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Regėjime išvydau priartintą to vokiečių aviganio vaizdą, kurį buvau neseniai mačiusi, bet dabar jis lojo. Jis stovėjo netoli vielinės tvoros ir lojo ant žmonių, kurie išlipinėjo iš karinio sunkvežimio galo, visai netoli. Tie, kurie išlipo iš sunkvežimio buvo su antrankiais, stovėjo eilėje vienas už kito ir buvo nuvesti į tam tikrą pastatą. Nemačiau aiškiai to pastato.

Interpretacija: Tai ta pati belaisvių stovykla, kurią neseniai mačiau. Suprantu, kad joje bus laikomi tie žmonės, kurie atsisakys paklusti ar laikytis antikristo plano tuo metu. Tikintieji turės priimti sprendimą. Būtent ši stovykla bus JAV. Bet jų bus ir daugiau, ir ne tik JAV.

Rašto ištrauka: Jėzus sakė Mato 16:24-25,27: "Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras... Juk Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus."

 

​https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/11/21/vision-373-persecution-is-coming-another-vision-of-a-prison-compound/