Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 366 - 1 dalis - 7 dubuo: didelis žemės drebėjimas / 6 dubuo: išdžiūna Eufrato upė ir 3 varlės (iš jūrų karalystės) / Jautis ir jojanti moteris / Obama paklūsta jaučiui

2022 m. rugsėjo 19 d., pirmadienio vakaras


1 dalis


Šis regėjimas ilgas. Man prireikė 2 savaičių, kad užbaigčiau rašyti, nes reikėjo aprašyti keletą regėjimų.

Atkreipkite dėmesį, kad aš surašiau regėjimus taip, kaip juos gavau. Jie nėra chronologiškai sudėlioti pagal Raštą.  

Aš šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje. Giedojau pagal giesmę "As The Deer Pants", kurią atlieka Upper Room Worship https://youtu.be/soe5IOrf8PU. Žodžiai paimti iš Psalmės 42:1, šis gražus atlikimas padeda man siekti Jo Artumo ir giliai gerti iš Jo Gyvojo Vandens versmės. Jono 4:14.


REGĖJIMAS: Pradėjau melstis ir atvykusi į kalno vietovę aš suvokiau, kad visai nesu arti jo. Buvau lygumoje ir šiek tiek akmenuotoje dykumoje, kurioje žemė buvo šviesių spalvų ir labai sausa. Priešais mane pasirodė galingas angelas. Jis buvo labai skaistus ir jį supo ugnis, todėl man buvo sunkoka įžvelgti kokias nors jo detales. Bet aš galėjau matyti, kaip angelas išsitraukia savo kalaviją, nukreipia jį žemyn ir su didelėmis pastangomis įsmeigia jį į žemę, iki pat rankenos. Tuomet įvyko galingas drebėjimas ir žemėje atsivėrė dideli įtrūkimai, prasidedantys nuo kalavijo. Supratau, kad įtrūkimai vėrėsi rytų ir vakarų kryptimis, sukeldami neįtikėtinai plačius ir gilius plyšius. Buvo sunku suprasti, kokie platūs įtrūkimai susiformavo, bet aš sakyčiau, kad jie geografiškai pakeitė kraštovaizdį. Nemačiau, kur įtrūkimai baigėsi ir ar jie smogė kokiai apgyvendintai vietai. Išgirdau angelą sakant: "Artinasi žemės drebėjimas. Jis bus labai galingas." Supratau, kad tai nutiks Artimuosiuose Rytuose, o prasidės Irake. Jis bus labai niokojantis, ir jis sukels daugiau žemės drebėjimų visame pasaulyje. Paklausiau Jėzaus, ar tai žemės drebėjimas, kuris perskels "Didįjį miestą" arba Babiloną į tris dalis? Jėzus atsakė: "Taip, dukra, tai 7-ojo dubens žemės drebėjimas." Apr 16:17-19 "...baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmogus žemėje gyvena... Didysis miestas suskilo į tris dalis... Dievas atsiminė didžiąją Babelę..." Skaičius 3 reiškia, kad nuniokojimas yra pilnutinis.


Jėzus pasakė, kad paminėtas žemės drebėjimas įvyks "Greitai". (O Dievo laike tai reiškia daug toliau ateityje).

REGĖJIMAS: Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir aš stovėjau netoli upės vagos, kuri tekėjo man iš kairės, ji atitekėjo iš žemų kalnų grandinės, esančios tolumoje. Supratau, kad žvelgiu į rytų pusę, o kalnai buvo šiaurinėje pusėje. Upė atrodė esanti labai sekli, nes matėsi nemažai kranto ir upės dugno. Ji buvo labai išdžiūvusi. Žemė aplink mane buvo labai panaši į tai, ką aš ką tik mačiau. Tuomet pasirodė kitas angelas. Jis buvo aukštas. Jo plaukai buvo šviesūs ir jis vilkėjo auksinius krūtinės šarvus. Jo kalavijas buvo ištrauktas ir jis stovėjo taip lyg budėtų.

INTERPRETACIJA: Supratau, kad jis yra ten tam, kad budėtų ir saugotų vietovę, kol angelai padeda išlaikyti nustatytas Dievo karalystės ribas. Aš paklausiau, kokia tai upė ir išgirdau angelą asakant: "Eufrato." Tuomet jis tęsė: "Ji džiūna tam, kad armijos, kurios ateina, galėtų per ją pereiti." Tuomet išgirdau Viešpatį sakant: "Pažiūrėk į Raštą." (Pažiūrėkite į žemiau esančią nuotrauką, bet vandens buvo mažiau).

RAŠTAS: Apr 16:12,16 "12 Šeštasis [angelas] išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę, ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš saulėtekio šalies. 16 Jos subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas". Tai nuoroda į būsimą Megido mūšį Izraelyje, o hebrajiškai tai Harmagedonas. Aš paklausiau Jėzaus, ar tai to paties mūšio aprašymas yra Apr 19:17-21 ir Jėzus atsakė: "Taip, dukra." Apie tai taip pat parašyta ir Ezechielio 39:17-21.

 

 Tik dėl geografinio įsivaizdavimo, Eufrato upė prasideda Turkijoje ir tuomet teka į Siriją ir Iraką, tuomet prisijungia prie Tigro upės Irake ir galiausiai nuteka į Persijos įlanką.

REGĖJIMAS: Šį kartą nusprendžiau skelbti 91-ą psalmę. Aš atsiradau iškart ant kalno viršūnės. Buvau apsivilkusi pilna ginkluote, susiradau savo erelį ir mes išskridome. Mes skridome virš lygumos/akmenuotos dykumos tipo vietovės, kurią mačiau anksčiau, kur angelas įbedė savo kalaviją į žemę. Supratau, kad žvelgiu į senovės Babilono vietovę. Tuomet išvydau masyvią kariuomenę, žygiuojančią per vietovę. Buvo daug dulkių. Supratau, kad jie žygiuoja rytuose. Tuomet išvydau kitas kariuomenes, kurios prie jų prisijungė, kol jie žygiavo rytuose. Visa armijia buvo tokia didžiulė, kad nebuvo įmanoma jų suskaičiuoti.

INTERPRETACIJA: Tuomet išgirdau Jėzų sakant: "Ši armija buvo ruošiama užpulti Izraelį ateityje. Bet Aš juos sunaikinsiu Savo ugnimi." Aš paklausiau, koks tai mūšis? Jėzus atsakė: "Galutinis mūšis." Tai nėra Megido mūšis. Tai du skirtingi mūšiai. Ir Jėzus atsakė: "Taip, dukra." Mano supratimu, galutiniam mūšiui, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo, kad dar kartą suviliotų tautas ir surinktų jas eiti prieš Jeruzalę. Bet jie bus sunaikinti ugnimi iš Dievo, o pats šėtonas bus įmestas į degančios sieros ežerą, į kurią buvo įmestas žvėris ir netikras pranašas. (Apr 19:20).

RAŠTAS: Apr 20:7-9 "Kai pasibaigs tūkstantis metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo (jis buvo surištas ir įmestas į Bedugnę (Apr 20:1-2)) ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių keturiuose žemės kampuose, Gogo ir Magogo, ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltys. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo." Ezech 39:6 "Siųsiu ugnį prieš Magogą ir tuos, kurie saugiai gyvena pajūrio kraštuose, ir jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/09/19/vision-366-part-1-7th-bowl-the-great-earthquake-the-6th-bowl-the-euphrates-river-dries-up-and-3-frogs-of-the-marine-kingdom-the-bull-and-woman-rider-obama-submits-to-the-bull/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi tavęs, Dieve." (Psalmyno 42:2)


"O kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“. (Jono 4:14)


"Aš regėjau angelą, stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu: „Skriskite šen, į didįjį Dievo pokylį, ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų!“ Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenes, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomene. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Visus kitus išžudė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos. Ir visi paukščiai prisilesė jų lavonų." (Apreiškimo 19:17-21)


Klausyk, žmogau, taip kalba Viešpats DIEVAS. Šauk kiekvienam skraidančiam paukščiui ir visiems laukiniams žvėrims: ‘Rinkitės ir ateikite! Rinkitės iš visur aplinkui į aukos šventę, kurią jums rengiu, didžią aukos šventę Izraelio kalnuose; jūs rysite mėsą ir gersite kraują. Rysite galiūnų kūnus ir gersite žemės vadų kraują; tai avinai, ėriukai, ožiai, jaučiai, visi Bašano penimi gyvuliai. Rysite riebumo ligi soties ir gersite kraujo ligi pasigėrimo aukos šventėje, kurią jums rengiu. Prie mano stalo pasisotinsite žirgais ir raiteliais, galiūnais ir visokio rango kariais’“, – tai Viešpaties DIEVO žodis. „Taip aš parodysiu savo šlovę tautoms. Visos tautos pamatys teismą, kuriame teisiau, ir ranką, kuria jas valdžiau." (Ezechielio 39:17-21)


"Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas, jo akyse daręs stebuklus ir jais klaidinęs žmones, kurie buvo priėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodu gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. " (Apreiškimo 19:20)


Ir aš išvydau angelą, nužengiantį iš dangaus, laikantį rankose bedugnės raktą ir didžiulę grandinę. 2Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra velnias ir šėtonas, surišo jį tūkstančiui metų. (Apreiškimo 20:1-2)