Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 359 - Ketvirtas įspėjimas apie cunamį Havajuose, JAV / Kojų įmerkimas į Gyvąjį Vandenį

2022 m. birželio 20 d., pirmadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje, kaip visada. Šiandien garbinau su juostomis ir Izraelio vėliava, nes giesmėje meldžiausi už Izraelį. Pagal Joshua Aaron giesmę - "The Sacrifice Lamb" https://youtu.be/awiVrQRHnf8 ir sekmadieninės mokyklos giesmes, kurių metu reikia atlikti tam tikrus judesius.


Priešais save mačiau chorą, supantį Malonės Sostą (esu tai mačiusi ir anksčiau). Aš atpažinau tik vieną žmogų ir tai mano mama. Ten buvo ir daugiau kitų, kurie šlovino naudodami vėliavas, juostas ir tambūrinus [būgnelius su žvangučiais]. Pradėjau melstis. Kai atėjo eilė skelbti 91-ą psalmei, aš išvydau save prie mažo upelio, apsupto medžiais, žole ir šiek tiek akmenų, išsidėsčiusių palei upelį. Jėzus stovėjo prie upelio. Man einant link Jėzaus, aš pamačiau savo baltą žirgą, kuris rupšnojo žolę, augančią netoli upelio, šiek tiek už tos vietos, kur Jis stovėjo. Man priėjus arčiau, aš pamačiau, kad Jis savo kojų pirštus buvo įmerkęs į upelį. Iš pradžių, aš atsirėmiau į medį, kuris buvo netoli upelio ir netoli tos vietos, kur stovėjo Jėzus, ir žiūrėjau į Jį. (Atkreipiau dėmesį, jog ant vienos medžio pusės buvo samanos.) Aš taip pat savo kojų pirštus įmerkiau į upelį, kaip kad ir Jis buvo įmerkęs. Pažvelgiau žemyn ir mačiau, kad Jo kojų pirštai buvo arti manųjų. Išgirdau Jėzų sakant: "Viskas gerai šiek tiek pailsėti." Ir Jis tęsė toliau: "O pasirinkimas ilsėtis Manyje per tylųjį laiką yra geras dalykas... Pirmiausia, rinkis Mane." Tuomet Jėzus pasilenkė ir su rankomis pasėmė šiek tiek vandens ir atsigėrė. Aš irgi pabandžiau. Jis buvo saldus! Man jis priminė vandenį iš filmo "Narnijos kronikos - Aušros užkariautojo kelionė", kur pelė Ripičypas, paragavo vandens, kuris buvo šalia Aslano šalies, ir pasakė, kad jis buvo saldus.


Aš supratau, kad mums visiems reikia poilsio nuo tarnystės - kad ir kokia ji būtų - kad mes galėtume sustiprėti ir tęsti toliau. Aš kovojau, kad viską suderinčiau - šeimą, išsiplėtusią tarnystę ir poilsį. Trokštu turėti daugiau laiko, kad galėčiau mirkyti savo kojas su Jėzumi vandenyje ir gerai atsigerti iš Gyvojo Vandens upelio. Ak, koks džiaugsmas galėti daug atsigerti iš Išgelbėjimo šaltinio! Iz 12:3. Tas Gyvasis Vanduo apvalo, atgaivina ir atstato mūsų sielas. Jis yra Gyvojo Vandens šaltinis! Jer 17:13. Nėra taip, kad aš neleisčiau kasdien laiko su Juo. Aš būtinai kiekvieną rytą skiriu tam laiką. Tai tiesiog tas stengimasis būti tyliai ilgiau ir klausytis be trukdžių, esant su Juo. Siekti Jėzaus su tikslu, susikoncentravus - tam, kad galėčiau girdėti Jėzaus širdį ir atrasti poilsį Jo Artume.


Išvydau karių grupę kairėje, kiek už upelio. Nuėjau atsivesti savo žirgo, perbridau per upelį ir išvykau link kalno. Pasiekusi papėdę nulipau nuo žirgo, užkopiau (tai visuomet yra tam tikra kova), pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau, skelbdama 91-ą psalmę.


Atsiradau žvelgdama į man žinomą paplūdimį. Ten buvo žmonių, kurie ėjo per paplūdimį ir pro medžius ir krūmus, kad pasiektų taką, kuris vedė ant skardžio, nuo kurio atsiveria vaizdas į paplūdimį ir vandenyną. Aš atpažinau šį paplūdimį kaip "Laivo sudužimo" paplūdimį, kuris yra netoli Poipu, Kauai. Atsistojau ant skardžio ir išgirdau: "Kažkas artinasi!" Pažvelgiau žemyn ir išvydau galingą bangą, suduodančią į krantą ir nueinančią į sausumą.


Nuėjau prie baltojo suolelio ir paklausiau Jėzaus apie bangą. Buvo akivaizdu, jog tai cunamis. Jėzus tai patvirtino. Aš išgirdau: "Taip, tai cunamio banga. Tai įvyks dar ne taip greitai." Jis tęsė toliau: "Ateina laikas, kuris jiems bus sunkus. Bus daug potvynio ir nuniokojimo žemesnėse šalies vietovėse. Tai yra Mano būdas juos pažadinti. Aš panaudosiu cunamį, kad susigrąžinčiau juos pas Save. Mano troškimas, kad jie atgailautų dėl stabmeldystės ir spiritizmo. Aš Esu vienintelis Dievas. Šlovinkite tik Mane. Siekite Mano veido ir pažinkite Mane ir jūsų sieloms viskas bus gerai." Man tai priminė giesmę "It Is Well With My Soul", kurią atlieka Chris Rice https://youtu.be/VbNm_Kdez8o. Pasimeldžiau už Havajų salų gyventojus, kad Jėzus suteiktų jiems alkį ir troškulį teisumui ir kad jie palenktų savo valią Jam, atgailautų ir sugrįžtų pas Viešpatį. Aš palaiminau juos, kad jie pažintų Tėvą giliai ir intymiai, kaip kad Tėvas pažįsta savo Sūnų, Jėzaus vardu. (Jono 17:21-23)


Nuėjau pažiūrėti regėjimo. Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau į tą vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Išvydau povandeninį vaizdą. Staiga prasivėrė didžiulis plyšys vandenyno dugne ir staigus energijos pliupsnis išsiveržė iš ten. Suvokiau, jog vanduo juda labai greitai. Supratau, jog tai dėl žemės drebėjimo ir tai judėjo link Havajų salų. Aš taip pat supratau, jog vulkanas, esantis Didžiojoje saloje, pridarys daugiau rūpesčių, bet ne jis sukels masyvų cunamį, kuris įvyks.


Esu turėjusi ankstesnių regėjimų apie artėjantį cunamį: Nr. 71 ir 269 (Waikiki, Oahu), Nr. 236 (Lihue, Kauai), regėjimas Nr. 359 yra antras įspėjimas Kauai. 

 

 

 


https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/06/20/vision-359-the-4th-tsunami-warning-to-hawaii-usa-dipping-toes-in-living-water-with-jesus/***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Jūs su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių" (Iz 12:3)


"Viešpatie, Izraelio viltie! Visi, kurie palieka Tave, bus sugėdinti. Kurie nutolsta nuo Tavęs, bus įrašyti į žemės dulkes, nes jie paliko Viešpatį, gyvojo vandens versmę." (Jer 17:13)


"Tegul visi bus viena! Kaip Tu, Tėve, Manyje ir Aš tavyje, tegul ir jie bus viena Mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi Mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi Man suteikęs, Aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip Mes esame viena: Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog Tu esi Mane siuntęs ir juos myli taip, kaip Mane mylėjai." (Jono 17:21-23)