Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 338 – Atgimimas ateina į Afriką / Moterys įžengs į savo apaštalines ir pranašų tarnystes

2022 m. sausio 10 d., pirmadienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Jėzų Jo Sosto patalpoje naudodama juostas. Šlovinau pagal Keith Green giesmę „Oh Lord You’re Beautiful“, ir pagal Joshua Aaron giesmes „Hoshiana“ (tai yra „Osana“, o tai reiškia „prašau išgelbėk“) bei „Gadol Alohai/How Great is Our God“. Pradėjau iš širdies melstis dėl įvairių dalykų. Pasiekusi savo kalną, stovėjau priešais jį ir vėl išvydau Mozę. Jis vilkėjo trispalvį sluoksniuotą apsiaustą arba rūbą, kaip kad karalius vilkėtų ceremonijos metu. Spalvos buvo mėlyna, violetinė ir tamsiai raudona su baltu papuošimu aplink kraštus. Žinau, jog šios spalvos yra susijusios su Susitikimo palapine/Padangte. Išėjimo 26:1,31,36. (Teksto pabaigoje parašysiu trumpą paaiškinimą). Pažvelgiau į dešinę ir išvydau susirinkusią grupę karių, kurie, atrodo, laukė manęs, kad prie jų prisijungčiau. Šiandien man buvo paaiškinta, jog ši grupė yra pranašai, užtariantys maldose, ir jie yra mano įtakos sferoje. Bet prie jų neprisijungiau. Šį kartą aš užkopiau į kalną su Moze, o kiti nuėjo į dešinę pusę, kur mes paprastai einame. Mes susitikome viršūnėje ir vienas kitą padrąsinome. Susitikau savo erelį ir išvykau, skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau aukštai virš didžiulės krioklių vietovės, kur kriokliai krito į didelį atvirą plyšį. Upė buvo labai plati, atsižvelgiant į tai, kiek daug vandens krito žemyn. Dulksnos kiekis kylantis iš šios vietos atrodė kaip dūmai. Pasinaudojau google, kad surasčiau, ką mačiau, ir suradau, jog tai Viktorijos kriokliai Afrikoje. Viktorijos kriokliai eina per Zambezės upę ir yra išsidėstęs prie Zambijos ir Zimbabvės pasienių pietų Afrikoje. Vanduo tekėjo iš mano kairės pusės ir tolyn. Tuomet palikau šią vietą ir atsiradau prie kito krioklio. Šį kartą tai buvo vienas krioklys, kuris krito virš uolos sukurdamas šiek tiek dulksnos. Aš stovėjau apačioje, krioklio kairėje pusėje, o Jėzus stovėjo mano dešinėje, vietoje, kuri buvo plokštesnė ir arčiau vandens. Buvo gana miela. Po šiokio tokio tyrimo, aš suradau vaizdą, kuris atitinka tai, ką aš mačiau. Šis krioklys yra Ganoje, Vakarų Afrikoje ir jo pavadinimas yra Vli, o taip pat jis žinomas kaip Agumatsos krioklys, o tai reiškia „Leisk man tekėti“.

 

 

 

Prie baltojo suolelio, pirmiausia Jėzaus paklausiau apie Viktorijos krioklius. Ar visa tai apie Afriką, ar apie konkrečią vietovę? Jėzus atsakė: „Šis krioklys reprezentuoja Mano širdį Afrikos tautoms. Todėl, kaip kad krinta vanduo, taip ir Mano Žodis kris ant jų. Bus baimės ir drebulio ir jie pažins Viešpaties baimę! Jie bus padaryti nuolankiais ir Mano šlovė bus atskleista. Bus išgydomos širdys, kai Mano Dvasia bus išlieta. Artinasi atgimimas. Mano Vanduo juos apvalys ir jų širdys taps baltesnės už sniegą. Aš juos išgryninsiu. Ir jie bus Mano žmonės, o Aš būsiu jų vienintelis Dievas.“

 

Aš paklausiau apie Ganą, Afrikoje. Ir Jis atsakė: „Ar matai, kaip teka vanduo? Pažvelk į to krioklio reikšmę – „Leisk man tekėti“. Mano troškimas toks, kad žmonės leistų tekėti Mano Gyvajam Vandeniui į jų širdis, kad aš galėčiau atstatyti juos prie Savęs ir gyventi juose.“

 

Jėzus man priminė ištrauką iš Ps 46:4-5 „Upės srovės linksmina Dievo miestą, šventą Aukščiausiojo buveinę. Dievas yra jo viduje, jam nėra ko bijoti; rytui auštant ateis Dievas jam padėti.“ O taip pat ištraukoje iš Jono 14:23 Jėzus pasakė: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.“

 

Aš skelbiu: Tegul Dievo Gyvasis Vanduo teka! Užtvindyk Afrikos žmonių širdis su Savo meile ir gailestingumu, kad jie taptų nuolankūs ir sugrįžtų pas Tave. Kad jie eitų Viešpaties baimėje! Kad Tu ateitum pas juos ir apsigyventum juose. Tebūna jie išlaisvinti iš bet kokios demoniškos tvirtovės ir pilnai atstatyti Tavo Dvasia. Tegul jie žino ir demonstruoja jų valdžią Jėzuje Kristuje, eina Šventosios Dvasios jėgoje ir patepime su ugnimi! Teateina atgimimas į Afriką Jėzaus vardu!

 

Nulipau laiptais ir susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau Tikinčiuosius, apsirengusius ryškiais spalvingais drabužiais, giedančius ir šokančius, kol garbino Viešpatį. Jie buvo bažnyčios pastate. Pažvelgiau už jų ir išvydau moterį, kuri taip pat buvo apsirengusi ryškiais spalvingais drabužiais, ir stovėjo už sakyklos. Ji vilkėjo labai gražų galvos apdangalą, kuris buvo kažkiek panašus į skrybėlę. Ji kalbėjo galingai, nes ugnis veržėsi jai iš burnos. Žmonės, paliesti Šventosios Dvasios, krito ant grindų. Ten vyko išlaisvinimai ir daugiau visko. Dievo Ugnis išsiliejo virš bažnyčios. Aš supratau, jog jie afrikiečiai, reprezentuojantys daugelį Nigerijos bažnyčių.

 

Kokia yra Tavo žinutė dėl viso šito? Jėzus atsakė: „Aš apvalysiu Savo bažnyčią. Moterys kalbės už Mane. Per ilgai vyrų lyderiavimas gesindavo Mano moterų tarnaičių balsus. Atėjo laikas joms užimti savo teisėtas valdžios vietas ir išpildyti viską, ką Aš esu paskelbęs jų gyvenimams.“

 

Aš supratau, jog ant daugelio moterų buvo uždėtos apaštalų ir pranašų skraistės/mantijos [tarnystės]. Jos bus dalis artėjančio atgimimo. Lyderių pozicijas užims tiek vyrai, tiek ir moterys. Jie dirbs kartu, o tai atneš derlių ir suteiks Dievui šlovę.

 

——————————

 

Dėl Mozės, mano supratimas toks, jog yra du pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia interpretuoti: jo drabužio sluoksniai ir spalvos, ir Mozės skraistė. Yra dar daugiau dalykų, apie kuriuos galėtume pakalbėti, bet dėl rašymo ilgio, aš nekalbėsiu.

 

Pirma susitikimo palapinė, kuri buvo naudojama Mozės laikotarpiu izraelitų kelionėje į pažadėtąją žemę, buvo naudojama kaip būdas, kuris suteikė galimybė Dievui apsigyventi kartu su Savo žmonėmis. Išėjimo 25:8. Susitikimo palapinė hebrajų kalba – Mishkan – reiškia „buveinė“. Susitikimo palapinė buvo dangiškosios šventyklos žemiška kopija. Kadangi Jėzus mirė kaip galutinė auka, o tai užbaigė aukojimų sistemą (Hbr 8:5), Jo mirtis ir prisikėlimas suteikė galimybę Dievui apsigyventi mumyse ir suteikė asmeninį bendravimą su Juo. (Jono 14:23, 1 Petro 2:5). Mes galime gyventi su Dievu per Jėzų Kristų, Jo Sūnų. Palapinės dangos buvo strategiškai ir sąmoningai parinktos kaip kad Mozės apsiaustas. Spalvingi Mozės apsiausto sluoksniai simbolizuoja keletą temų, bet aš parašysiu trumpą paaiškinimą apie kiekvieną iš jų, kaip aš buvau išmokyta: MĖLYNA – reprezentuoja Dievo dieviškumą ir dangiškąją tikrovę. TAMSIAI RAUDONA reprezentuoja nuodėmę, auką, (atpirkimą) ir kraują, kas suteikia užuominą į Kristaus pralietą kraują ir atperkamąjį darbą ant kryžiaus. Raudona spalva taip pat simbolizuoja žemiškumą. VIOLETINĖ reprezentuoja karališkumą. Kaip Tikintieji, mes visi esame karališkosios šeimos nariai per Jėzų Kristų. BALTA reprezentuoja šventumą ir tyrumą. Izaijo 1:18 „Nors jūsų nuodėmės būtų skaisčiai raudonos, taps baltos kaip sniegas; nors būtų raudonos kaip purpuras, taps kaip vilna.“ Paraginčiau jus pastudijuoti apie susitikimo palapinę.

 

Taip pat yra ir Mozės skraistė/mantija. Skraistė/mantija reiškia Dievo numatytus įgaliojimus, kuriuos Jis suteikia Tikintiesiems/tarnams, kuriuos Jis pašaukė, kad būtų panaudoti Jo karalystės darbuose, kad įvykdytų misiją. Kartu su įgaliojimu, Dievas taip pat suteikia žmogui sugebėjimus: dovanas, kad įvykdytų paskirtą misiją. Yra daug įvairių tipų skraisčių/mantijų. Mano supratimas toks, jog Mozės skraistė yra vesti žmones, traukti žmones prie Dievo Žodžio ir mokyti juos, kaip reikia bijoti Viešpaties. Ši skraistė apima lyderystės, užtarimo maldoje ir pranašo elementus. Mozė buvo vadas/teisėjas. Taip pat pranašas, ir vienas iškiliausių užtarėjų maldoje. (Jis 40 dienų pasninkavo dėl Izraelio tam, kad Dievas jų nesunaikintų, Išėjimo 34:28). Taip pat jis buvo neįtikėtinai nuolankus. Dievas pakelia Savo tarnus, kad jie užpildytų daugelį mantijų, pavyzdžiui: Nehemijo ir Ezros – lyderiavimas, kad atstatytų palūžusius; Esteros ir Mordechajaus – kad kviestų į pasninką ir maldą krizės laikais; Dienieliaus – kad ištikimai pasninkautų ir melstųsi ir Jeremijo – verkiančio pranašo – pranašiškas užtarimas maldoje už žmones ir tautas, ypač Izraelį. Ir taip toliau. Šios skraistės/mantijos gali būti perduodamos sekančiai kartai toje šeimoje arba kitam Tikinčiajam, kaip Dievas kviečia. Kaip pavyzdys, Mozė perdavė savo mantiją Jozuei (Skaičių 27:18-20) arba Elijas perdavė Eliziejui, Paulius, kuris paragino Timotiejų, uždėdamas ant jo rankas (1 Tim 4:14-15). Taip pat mano supratimas toks, jog skraistė/mantija yra pririšta prie misijos, o ne prie žmogaus. Palyginimui, Dievo duodamos dovanos pasilieka su žmogumi. Kartais lyderis užbaigia savo darbą tam tikroje misijoje ir Dievas pakviečia juos į kitą užduotį, o mantija yra perduodama kitam asmeniui toje pačioje misijoje. Tai nebūtinai turi būti skirta visam jų gyvenimui, nors Mozės atveju tai buvo visam gyvenimui.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/01/10/vision-338-revival-coming-to-africa-women-to-fulfill-their-apostolic-and-prophetic-mantles/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Biblijos:

 

„Pačią Padangtę padarysi iš dešimties dangų plonos suktinių siūlų drobės su mėlynos, violetinės bei tamsiai raudonos spalvos siūlais joje meistriškai išsiuvinėtais kerubais." (Išėjimo 26:1)

 

„Padarysi uždangą iš plonos suktinių siūlų drobės su mėlynais, violetiniais bei tamsiai raudonais siūlais meistriškai joje išsiuvinėtais kerubais." (Išėjimo 26:31)

 

„Padarysi užuolaidą Palapinės angai iš plonos suktinių siūlų drobės, išsiuvinėtos mėlynų, violetinių bei tamsiai raudonų siūlų raštais." (Išėjimo 26:36)

 

„Padarykite man šventyklą, kad galėčiau gyventi tarp jūsų.“ (Išėjimo 25:8)

 

„Jie tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti palapinę: “Žiūrėk,­sako Jis,­kad visa padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno”. (Hebrajams 8:5)

 

„Jėzus jam atsakė: “Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.“ (Jono 14:23)

 

„Ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų.“ (1 Petro 2:5)

 

„Jis buvo ant kalno su Viešpačiu keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, nevalgė duonos ir negėrė vandens.“ (Išėjimo 34:28)

 

Viešpats atsakė Mozei: “Imk Nūno sūnų Jozuę, kuriame yra mano dvasia, ir ant jo uždėk savo ranką. Jis teatsistoja kunigo Eleazaro ir visos tautos akivaizdoje, o tu duok jam paliepimus ir suteik jam savo garbės, kad jo klausytų visi izraelitai.“ (Skaičių 27:18-20)

 

„Neapleisk tavyje esančios dovanos, kuri tau buvo suteikta per pranašystę su vyresniųjų rankų uždėjimu.“ (1 Timotiejaus 4:14-15)