Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 323 – 2-as įspėjimas apie Tigro kalno vulkaninį išsiveržimą Indijoje / Patarnavimas žmonėms lėktuve

2021 m. rugsėjo 28 d.

 

Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto pataloje, kaip kad visada. Giedojau iš širdies ir skaičiau Raštą, nes tai atveria dangų. Atidaviau Jėzui į rankas dalykus, kurie buvo ant mano širdies, tuos dalykus, kurių mes negalime kontroliuoti. Susiradau seną, bet gerą himną: „I Surrender All“ („Atiduodu viską“). Dievas moko mane apie tai, koks yra brandus tikėjimas. Tai, kai mes tikime, viliamės ir netgi džiaugiames tuomet, kai mes nesuprantame ar nematome kaip Jis darbuojasi, bet tiesiog suprantame, jog Jis yra! Amen! Atėjau prie kalno skelbti 91-os psalmės. Stovėjau kiek aukščiau ir žvelgiau į žemiau esančius karius, kurie buvo ryžtingi Viešpatyje ir trokštantys užlipti į kalną! Vau! Mes užlipome. Susitikau savo erelį kalno viršuje ir mes išskridome man skelbiant psalmę. Pasilikau ore. Priešais mane buvo keleivinis lėktuvas, įskrendantis į tamsius debesis. Atsiradau stovinti lėktuvo praėjime. Kalbėjau jiems apie Kristaus meilę ir išgelbėjimo planą. Staiga lėktuvas kristelėjo žemyn ir iškrito deguonies kaukės. Aš toliau tęsiau padrąsinimą. Meldžiausi, kad kiekvienas žmogus patirtų asmeninį susitikimą su Jėzumi. Tuomet aš juos palaiminau.

 

Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus, ar lėktuvas suduš ir Jis atsakė: „Ne, dukra.“ Supratau, jog lėktuvas patyrė stiprų kritimą žemyn, pakankamą, kad iškristų deguonies kaukės. Tai sukėlė daug baimės ir daugelis stojo akistaton su savo mirtingumu ir kur jų sielos yra dvasine prasme. Jėzus pasakė, jog lėkuvas saugiai nusileis. Garbė Viešpačiui! Pasisukau į dešinę ir už savęs aš pastebėjau skaisčią šviesą. Paklausiau, į ką aš žiūriu, ir tuomet man buvo leista pamatyti dvi kolonas su viršuje jų esančia arka, jos buvo lygios ir blizgėjo bei žvilgėjo taip skaisčiai. Buvau visiškai nustebinta, jog jos buvo padarytos vien tik iš deimanto. Tuomet aš suvokiau, jog pro šią arką aš kiekvieną kartą praeidavau eidama pasimatyti su Jėzumi prie baltojo suolelio, bet iki šiol Jis nebuvo leidęs man to pamatyti. Ačiū, Jėzau, Tau už tai.

 

Nuėjau pažiūrėti pagrindinio regėjimo.

 

Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią ištikimą grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną. Vaizde tolumoje išvydau išsiveržiantį vulkaną. Jis buvo apsuptas mažesnių kalnų. Ir priešais jį buvo slėnis. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau milžinišką tigrą riaumojantį ant kalno man iš kairės, jis žvelgė į slėnį priešais kalną, kuris ką tik išsiveržė. Aš atpažinau tą kalną, nes esu jį mačiusi ankstesniame regėjime Nr. 78. Tai Tirgo kalnas, jis yra Himalajuose, Indijoje. Aš supratau, jog ši vietovė yra pasinėrusi į stabmeldystę. Jėzus pasakė, jog vulkanas išsiverš „Labai greitai“. Bet ką reiškia Jo „labai greitai“, belieka mums spėlioti. Tai antras regėjimas apie šio vulkano išsiveržimą, o tai dažniausiai reiškia, jog reikalas nuspręstas.

 

Kokia žinutė?

 

Jėzus pasakė: „Aš visada įspėju ir įspėju žmones, kad atgailautų ir sugrįžtų pas Mane. Išeikite iš stabmeldystės. Štai, nelaimė jau beveik prie jūsų. Žemė dejuoja. Aš naudoju šias nelaimes ir negandas, kad pažadinčiau žmones ir atvesčiau juos į atgailą. Melskitės, kad jie paklausytų! Aš Esu Viešpats, kuris jus myli, kito nėra. Išeikite iš savo nuodėmės ir būkite atstatyti Manyje.“

 

Izaijo 45:20-22 "Susirinkite ir ateikite, prieikite arčiau, tautų likučiai! Neišmano nieko tie, kurie nešiojasi stabus iš medžio ir meldžiasi dievui, negalinčiam išgelbėti. Eikite šen, drauge pasitarę, ir pasakykite, kas paskelbė tai kadaise, išpranašavo tai iš anksto? Argi ne aš, Viešpats, be kurio nėra kito dievo? Tik aš vienas – teisingas ir išvaduojantis Dievas! Gręžkitės manin ir būsite išgelbėti, visi žemės pakraščiai, nes aš Dievas, ir kito nėra!"

 

Aš paprašiau Viešpaties Jėzaus, kad patvirtintų, jog tai bus fizinis išsiveržimas, ir Jis atsakė: „Taip, dukra.“

 

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/09/28/vision-323-2nd-warning-of-volcanic-eruption-of-tiger-hill-india-ministering-to-people-on-a-plane/