Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 317 – Galinga audra smogsianti Viduriniesiems Rytams – Atgailaukite, Izmaelio sūnūs

2021 m. rugpjūčio 18 d., penktadienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Visagalį Dievą, kad praleisčiau laiką su Dievu Jo šventykloje. Šiandien aš buvau prie Jo kairės pėdos ir priešais Jo didįjį pirštą. Pastebėjau angelą Arielį, besiartinantį prie manęs iš dešinės. Aš paklausiau, ar Jis yra Arielis ir Jis atsakė: „Taip, Aukščiausiojo Dievo dukra. Tiesiog būk.“ Aš sugrįžau prie savo tyliojo laiko ir angelas nusilenkė priešais Dievą kartu su manimi. Norėjau labiau įsitikinti. Todėl aš paklausiau angelo: „Kam tu tarnauji?“ Ir angelas atsakė: „Dukra, mes tarnaujame tam pačiam Dievui – Viešpačiui Dievui Visagaliui.“ Aš buvau patenkinta [atsakymu]. Mes atsistojome ir kartu nuėjome iki vietos pabaigos ir aš pažvelgiau žemyn. Mačiau žemiau esančią Žemę.

 

Man vis žiūrint, dabar galėjau matyti iš arti dykumos vietovę, kuri buvo vien smėlis. Ten buvo kalvos arba smėlios kalvos taip toli, kiek mano akys galėjo užmatyti. Tuomet savo kairėje, aš išvydau bauginančią, masyvią smėlio debesų sieną, kuri artėjo link miesto, kuris buvo mano dešinėje. Tuomet aš jau mačiau audrą, esančią mieste, ji viską dengė ir buvo sunku įžiūrėti. Ji buvo negailestinga. Mačiau vyrą, vilkintį tuniką su baltu galvos apdangalu, kuris kovojo su smėlio vėju, stengdamasis pasiekti saugią vietą. Mačiau ir kitus žmones, skubančius surasti užuovėją.

 

Aš pasakiau Arieliui, jog tokios smėlio audros nėra neįprastos. Arielis atsakė: „Ši smėlio audra bus smarkesnė, tęsis ilgiau ir bus daug labiau niokojanti. Ji apdengs miestą, apgaubdama jį keletui dienų. Sustos visos kelionės. Viskas bus uždaryta keletui dienų.“

 

Aš supratau, jog tai įvyks Viduriniuosiuose Rytuose, netoli Egipto.

 

Kokia žinutė?

 

Aš išgirdau Dievo balsą, sakantį: „Šį miestą, kuris klesti ir didžiuojasi savo išmintimi ir galia, Aš neužilgo atvesiu jį ant kelių. Atėjo laikas išeiti jiems iš savo stabmeldystės ir atgailauti ir sugrįžti pas Mane. Išgirskite Mane, o Izmaelio sūnūs, klausykitės Mano balso, Vienintelio, kuris gali jus išgelbėti. Aš Esu Viešpats. Kito nėra!“

 

Izmaelio sūnūs yra Abraomo ir Hagaros palikuonys, Arabijos žmonės. Jie yra Dievo žmonės per Abraomą, o tai, kas yra arti prie Dievo širdies taip pat turėtų būti arti ir prie mūsų širdžių. Dievas jų neužmirš. Melskitės, kad jie patirtų susitikimus su Viešpačiu Jėzumi, Yahushua/Yeshua, jų Mesijumi. Štai tokia yra padrąsinanti pabaigos laikus liečianti pranašystė apie juos:

 

Izaijo 19:23-25 Tą dieną iš Egipto į Asiriją eis vieškelis; asirai juo keliaus į Egiptą, o egiptiečiai – į Asiriją. Tada egiptiečiai su asirais drauge garbins [Viešpatį]. Tą dieną Izraelis bus su Egiptu ir Asirija kaip trečioji šalis, kaip palaima žemėje, nes Galybių Viešpats laimins ją, sakydamas: „Tebūna palaiminta mano tauta Egiptas, mano rankų darbas Asirija ir mano paveldas Izraelis“.

 

Izaijo 27:12-13 „Tą dieną Viešpats kuls javus nuo Eufrato ligi Egipto upės, o jūs, izraelitai, būsite surinkti vienas po kito. Tą dieną pasigirs didysis ragas, ir dingusieji Asirijos šalyje, ir išblaškytieji Egipto krašte rinksis ir garbins Viešpatį ant šventojo kalno Jeruzalėje.“

 

Izaijo 11:10-11 „Tą dieną Jesės šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga. Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio, išlikusio Asirijoje ir Egipte, Patrose, Kuše, Etiopijoje, Elame, Šinare, Hamate ir jūros salose.”

 

Abraomo ir Saros palikuonys yra Izraelio tauta. Abraomo ir Ketūros palikuonys yra asirai.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/08/18/vision-317-powerful-sand-storm-to-hit-middle-east-repent-oh-sons-of-ishmael/