Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 306 – 2-asis antspaudas, Apr 6:3-4, ugniaspalvis (raudonas) žirgas

2021 m. liepos 7 d., trečiadienio rytas

 

Ėjau į Dievo šventyklą, kad praleisčiau buvimo su Dievu laiką. Šiandien mačiau, kaip ėjau į šventyklą. Mačiau aukštas kolonas abiejose pusėse. Kai priėjau arčiau prie laiptų, kurie veda į vietą, kurioje nusilenkiu priešais Viešpatį, aukuras buvo mano kairėje ir pakankamai didelis, nes aš buvau labai mažytė šalia jo. Man buvo leista jį akimirkai pamatyti, jis buvo švytinčiai auksinis, bet didžiąją laiko dalį, aš viską matau įvairiuose baltos spalvos atspalviuose. Užlipau laiptais ir išvydau Viešpaties Dievo kairę pėdą. Nuėjau ir nusilenkiau priešais Jo didįjį pirštą. Priešais jį esu lyg žiogo dydžio. Pabuvau čia kurį laiką, kol man iš dešinės prisiartino angelas. Žinojau, jog tai angelas Arielis. Jis kalbėjo ir pasakė: “Aukščiausiojo Dievo dukra, pakilk.” Jis tuomet pasiūlė man savo ranką. Mes kartu nuėjome nuo Dievo pėdos ir kažkiek paėjėjome. Supratau, jog reikia pasižiūrėti.

 

Iš arti mačiau žirgą, jo galva buvo raudona. Žirgas judėjo link mano dešinės ir aš išvydau, jog jis visas raudonas, o ant jo sėdėjo apsiginklavęs raitelis. Jo ginkluotė buvo tamsesnė ir man priminė viduramžių riterį. Jo dešinėje rankoje buvo labai didelis kalavijas. Šis kalavijas buvo ištrauktas ir laikomas smaigaliu į viršų. Vaizdas pasikeitė ir aš mačiau žmones besikaunančius gatvėse, šaudančius vienas į kitą kaip per gaujų susirėmimus. Tuomet mačiau daug ginkluotų apiplėšimų, kurių pasekoje buvo daug mirčių. Vaizdas vėl pasikeitė ir išvydau žmones, kurie siautėjo kelyje. Vaizdas pasikeitė ir išvydau transporto priemonę įsirėžiančią į žmonių minią. Tuomet vaizdas vėl pasikeitė ir išvydau kareivį, vilkintį žalia uniforma, negailestingai šaudantį į minią žmonių su savo automatiniu ginklu. Už jo buvo daugiau tokių kareivių ir jie atėjo prie pastato, apsupo jį ir pradėjo šaudyti į jį.

 

Supratau, jog jie maištininkai su šaltomis širdimis. Supratau, jog nebus daug taikos/ramybės pasaulyje, bet, priešingai, bus smurto proveržių ir sveikos nuovokos trūkumo.

 

Žinojau, jog tai 2-asis antspaudas iš Apr 6:3-4. Angelas Arielis pasakė: “Visa tai jau dabar vyksta, bet incidentų daugės ir bus daug blogiau. Širdys atšals. Žmonės pasitrauks nuo teisingo mąstymo, sieks savo troškimų patenkimo ir nuseks paskui klaidingus mokytojus ir klaidingas doktrinas. Vargas žemės gyventojams! Remkitės į Jėzų ir į tai, kas teisinga ir gera. Stovėkite tvirtai Dievo Žodyje. Tai apsaugos jus nuo baimės, kai žvelgsite į pasaulį, kuris paliko [Dievo] Tėvo mokymą [Tėvo žodžius]. Prisiminkite, tikra ramybė ateina iš bendravimo su Tėvu.”

 

Apr 6:3-4 “Kai Jis atplėšė antrąjį antspaudą, aš išgirdau antrąją būtybę sakant: “Ateik ir žiūrėk!” Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas.”

 

Mato 24:12 “Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals.”

 

2 Timotiejui 4:3-4 “Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų, kad tie pataikautų jų ausims; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms.”

 

Romiečiams 12:9-10 “Meilė tebūna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero. Švelniai mylėkite vienas kitą broliška meile; pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save.”

 

Izaijo 7:9b “Jeigu nestovėsite tvirtai savo tikėjime, tai jūs neatsilaikysite.”

 

Jono 14:23-24 “Jėzus jam atsakė: ‘Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko...’”

 

Jono 17:20-26 Jėzus meldžiasi už ateities Tikinčiuosius – Tai yra savitarpio santykiai! “...kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei. Ir tą šlovę, kurią man suteikei, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: Aš juose ir Tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę, ir pasaulis pažintų, jog Tu mane siuntei ir pamilai juos taip, kaip myli mane...”

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/07/07/vision-306-seal-2-rev-6-3-4-red-horse/