Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 302 – Angelas Arielis: Apr 6:9-11, 5-asis antspaudas - neatsitraukite

2021 m. birželio 23 d., trečiadienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą Visagalį leisdama savo buvimo su Dievu laiką. Dešinėje pastebėjau angelą Arielį besiartinantį prie manęs, o tuomet jis sustojo priešais mane. Jis pasakė: “Aukščiausiojo tarnaite, ateik.” Aš paėmiau angelui už rankos ir mes nuėjome per vietą, esančią priešais Dievą. Kažkur šios vietos gale yra vieta, kur aš matau regėjimus.

 

Priešais mane buvo dalinis aukuro vaizdas: jo dešinė pusė, į jį žiūrėjau taip, lyg būčiau už jo. Mačiau baltus laiptus, kurie veda link Viešpaties Jėzaus. Dešinėje pusėje ir iškart po aukuru ir šalia jo buvo didžiulė grupė šventųjų. Jie buvo nusilenkę priešais Viešpatį Jėzų. Mano vaizdas pasikeitė ir dabar juos mačiau iš šoninės pusės. Jie atsistojo ir kalbėjosi prie laiptų pradžios. Mačiau kaip jie mosikavo rankomis kol kalbėjo, bet negalėjau girdėti, ką jie sakė. Tuomet laiptų viršuje prisiartino gražus angelas ir jiems pristatė tobulai sulankstytą tyrą baltą drabužį. Aš paklausiau angelo, kodėl ten buvo tik vienas baltas drabužis, juk daug [šventųjų] stovėjo prie sosto? Ir Jis atsakė: “Šis drabužis reprezentuoja drabužius, kurie bus jiems visiems duoti.” Tuomet supratau, jog tai yra šventieji, kurie buvo nužudyti dėl jų tikėjimo. Jie klausė Viešpatį, kada Jis atkeršys už juos.

 

Apr 6:9-11 “Kai Avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, aš pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurį jie yra davę. Jie šaukė didžiu balsu, klausdami:

 

„Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!“ Tuomet kiekvienam jų buvo duotas baltas drabužis, ir jiems buvo pasakyta, kad dar truputį palūkėtų, kol į skaičiaus pilnybę įsijungs jų tarnystės draugai ir broliai, kurie turi būti nužudyti kaip ir jie.”

 

Supratau, jog čia yra kur kas daugiau visko, ką reikia suprasti. Jėzus man priminė ištrauką iš Apr 12:11-12: “Jie nugalėjo jį (šėtoną) Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu; jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti (neatsitraukė dėl mirties baimės).” Atsitraukti reiškia atsisakyti savo tikėjimo Jėzumi. Kai tu atsitrauki, tu atmeti Kristų ir pakeiti savo ištikimybę/atsidavimą Jėzui į atsidavimą priešui. Dėl to mus Jėzus nori įspėti. Mato 10:33 Jėzus yra pasakęs: “O kas išsigins/išsižadės manęs žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu/išsižadėsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.” Ar jūs girdite mane?

 

Laiške Hebrajams 10:37-39 pasakyta: “Dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks. Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigėrės”. Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražūčiai, bet tie, kurie tiki, kad išgelbėtume sielą.”

 

Ko reikėtų, kad tu galėtum stovėti taip tvirtai savo tikėjime dėl liudijimo apie Jėzų, kad neatsitrauktum nei dėl persekiojimo, nei dėl mirties grėsmės? Manau, jog baimė yra didžiausia kliūtis, kurią priešas naudoja prieš Tikičiuosius.

 

Tikintieji turi ateiti į visišką pasitikėjimą Viešpačiu Jėzumi, o tai įmanoma tik turint artimą bendravimą su Juo. Padrąsinčiau jus pasimokyti, kas jūs esate Viešpatyje ir leiskite šiam pažinimui persmelkti jus nuo galvos iki pat jūsų širdies gelmių. Suvokite tai, kas jūs esate Kristuje – kaip Jis iš tiesų jus mato, ir tuomet jūs galėsite Jį aiškiai matyti (kaip per švarų obektyvą). Supraskite, jog galite pasitikėti Dievu visuose dalykuose, jog Jis yra už jus ir jog Jis niekada jūsų nepaliks ir neapleis jūsų, nepaisant jūsų aplinkybių. Tai yra ta vieta, kuri padės jums paminti baimę po savo kojomis. Žemė praeina, o Dangus yra amžinas. Susikoncentruokite į amžinuosius dalykus ir jūsų amžinąjį atlygį, kuris bus ryškesnis nei saulė! Ps 37:6 [“Jis padarys tavo teisumą kaip šviesą ir tavo teisybę kaip vidudienį!” Ps 37:6]

 

1415 m. liepą Janas Husas buvo pririštas prie medinio stulpo, o medis ir šiaudai jam buvo sukrauti iki kaklo ir jo dar kartą buvo pareikalauta atsisakyti savo tikėjimo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Jis atsakė šitaip:

 

“Dievas yra mano liudininkas, jog dalykų, kuriais esu kaltinamas, niekada nekalbėjau. Evangelijos tiesoje, apie kurią rašiau, mokiau, skelbiau ir iš kurios pamokslavau, aš esu šiandien pasiruošęs numirti.”

 

O tie, kurie tiki klaidinga hyper malonės doktrina, jie amžinai gailėsis dėl to. Ech.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/23/vision-302-angel-ariel-rev-69-11-the-5th-seal-not-shrinking-back/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šarlenės puslapyje buvo užduotas klausimas:

 

"Ką tu turi omenyje, rašydama "hyper malonė"?

 

Šarlenės atsakymas:

 

Hyper malonė yra klaidinga doktrina, kuri taip išplečia Dievo malonę, jog gaunasi, kad mums daugiau nebereikia atgailauti ar išpažinti nuodėmių. Mes galime būti neklusnūs ir maištauti prieš Dievo Žodį ir dėl to neturėti jokių pasekmių, nes Jo malonė mus uždengia. Iš esmės, tai iškreipia Jėzaus mokymus ir suteikia tikintiesiems galimybę daryti nuodėmes be jokių pasekmių.