Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 298 – Angelas Arielis: didelė minia baltais drabužiais iš Apr 7:9-17

2021 m. birželio 15 d., antradienio rytas

 

Buvau nusilenkusi priešais Viešpatį Dievą mano buvimo su Dievu laiku. Mačiau angelą Arielį, stovintį šalia manęs, mano dešinėje. Pamaniau, jog reikia įsitikinti, todėl maloniai paprašiau, kad jis nusilenktų priešais Viešpatį su manimi, nes žinojau, jog priešas to nedarytų. Patikrininimas yra būtinas!! Arielis nusilenkė priešais Viešpatį Dievą kartu su manimi. Po kiek laiko, jis atsistojo ir pasiūlė man savo ranką, sakydamas: “Eime, Aukščiausiojo Dievo dukra.” Aš paėmiau jam už rankos ir mes nuėjome išilgai tos vietais, kuri yra priešais Viešpatį Dievą. Nežinau, kaip toli mes ėjome. Viešpats Dievas, kuris buvo mano kairėje, visas spindėjo šviesoje, todėl aš negalėjau nieko pamatyti savo kairėje pusėje. Arielis pasakė: “Pažvelk, dukra.”

 

Ir aš pažvelgiau į priekį ir išvydau didelę minią šventųjų, kurių neįmanoma suskaičiuoti, esančių priešais sostą Dievo, kuris visas buvo spindinti Šviesa. Visi šventieji vilkėjo baltais spindinčiais drabužiais. Paprašiau Arielio patvirtinti, jog jie iš tiesų buvo šventieji ir jis atsakė: “Taip, dukra.” Aš supratau, jog minia buvo milijonai žmonių. Išvydau Jėzų, stovintį šioje vietoje, iškart už baltų laiptų, kuriais daug kartų kilau į viršų, kad pabūčiau su Viešpačiu Dievu tyliuoju laiku.

 

Mano vaizdas buvo panoraminis ir vieta, kurią apžvelgiau, buvo milžiniška. Aš buvau kažkur viduryje minios, nes supratau, jog ir už manęs buvo taip pat daugybė šventųjų. Staiga savo kairėje, man buvo leista pamatyti vyrą, apsirengusį spindinčiu baltu drabužiu, atsigręžusį į priekį ir besidžiaugiantį su iškeltomis į viršų rankomis. Jis buvo labai džiugus! Tuomet priešais mane buvo šventoji moteris, kuri šoko ir šlovino Viešpatį, ir rankose judino būgnelį su žvangučiais. Jie stovėjo priešais savo sostus, šlovino Viešpatį Jėzų ir Viešpatį Dievą Visagalį. Aš mačiau tik kelis jų ir iš didelio atstumo. Tuomet išvydau visą dangiškąjį būrį (panašiai kaip choras, bet šis choras buvo didžiausias visų laikų choras!). Jų nebuvo galima suskaičiuoti, jie supo sostą dainuodami ir šlovindami Viešpatį Dievą ir Viešpatį Jėzų. Tai buvo nepaprasta. Norėčiau ten ir pati jau būti! Ech. Ir prieš pat baigiantis regėjimui, išvydau visus nusilenkiančius priešais Viešpatį Dievą ir Viešpatį Jėzų.

 

Aš paklausiau Arielio, kas yra visi šie šventieji? Ar tai Nuotaka, kuri ateis iš suspaudimo? Ir jis atsakė: “Taip, dukra. Jie neatsitraukė, bet liko ištikimi iki pabaigos.”

 

Apreiškimo 7:9-17 “Paskui aš regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: „Išgelbėjimas – iš mūsų Dievo, sėdinčio soste, ir Avinėlio!“ Visi angelai, stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą, giedodami: „Amen! Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!“ Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais?“ Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai“. Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinėlio krauju. Todėl jie stovi priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nė jokia kaitra, nes Avinėlis, kuris stovi priešais sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.

 

Šį regėjimą bus sunku kai kuriems priimti, nes dauguma pastorių moko savo žmones, jog jie bus paimti į dangų prieš prasidedant suspaudimui. Jie nesuteikia reikiamų žinių savo žmonėms, kad jie būtų pasiruošę tam, kas laukia. Bet aš tikiu, jog dėl to Dievas pakeis savo bažnyčią. Jis išlieja/išlies Savo Dvasią ir daugelis bažnyčių patirs atgimimą tam, kad jos būtų pasiruošusios. Ir iš šio atgimimo ateis didelis derlius. Žinau keletą bažnyčių, kurios jau dabar patiria šį atgimimą. Meldžiuosi ir laukiu, kol ir mano bažnyčia pasikeis!

 

Ir vėl pasikartosiu: suspaudimas nėra tas pat, kas Dievo rūstybė. Nuotaka neis per rūstybę, bet ji patirs suspaudimą. Kiek daug jai teks patirti, aš nežinau.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/15/vision-298-the-angel-ariel-the-great-multitude-in-white-robes-of-rev-79-17/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šventajame Rašte naudojama sąvoka "šventieji" yra tiesiog kitas tikinčių žmonių pavadinimas. Tai neturi nieko bendro su Katalikų Bažnyčioje išrenkamais šventaisiais. Pagal Raštą, visi tikintieji, kurie tikrai tiki Dievą, yra šventieji.