Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 297 – Daugiau detalių apie 7-tą dubenį / Didžioji Babelė

2021 m. birželio 11 d., penktadienio rytas

 

Šiandien aš buvau nusilenkusi priešais Viešpačio Dievo Visagalio kojas mano Dievo laiku arba tiesiog buvimo su Dievu laiku. Galiu matyti save ir aš esu maždaug žiogo dydžio šalia Jo didžiojo piršto. Ar jie iš tiesų tokie dideli, aš negaliu pasakyti. Esu save mačiusi šalia jų ir anksčiau, ir atrodo, jog aš visada esu tokio paties dydžio. Angelas Arielis priėjo prie manęs iš dešinės, kol aš buvau nusilenkusi. Aš pažvelgiau ir Arielis pasakė: "Dukra, Aukščiausiojo Dievo tarnaite, tu susilaukei malonės Jo akyse. Būk ramybėje. Būk sustiprinta." Buvo taip gera tai išgirsti. Arielis ištiesė man savo ranką ir pasakė: "Eime, dukra." Aš paėmiau už jo rankos ir mes nuėjome išilgai tos vietos, kur Visagalis Dievas sėdi, iki kitos vietos.

 

Aš pažvelgiau ir išvydau drebančius kalnus, daug drebėjimo. Tuomet mano vaizdas pasikeitė ir dabar galėjau viską matyti iš toliau, tuomet supratau, jog kalnai yra dalis salos. Sala drebėjo taip stipriai, žemė kilo ir stipriai skyrėsi, o tai lėmė, jog visa aplink griuvo ir krito. Kalnai sugriuvo ir žemė krito į vandenį, sukeldama dideles bangas. Vaizdas pasikeitė ir dabar žvelgiau į didelę kalnų grandinę. Ji taip pat visa smarkiai drebėjo, taip kaip tie kalnai saloje. Kalnai griuvo ant miestų, ežerų ir upių, viską po savimi palaidodami. Taip lyg kažkas būtų užlipęs ant jų viršūnių su milžiniška koja ir palikęs juos plokščius, kaip vaikas užlipęs ant smėlio pilių. Tai buvo neįtikėtina! Kalnų grandinės nebebuvo. Tuomet vaizdas vėl pasikeitė. Ir išvydau Babelio bokšto parlamento pastatą Briuselyje, Belgijoje. Jis pradėjo smarkiai drebėti, taip kaip kalnai, kuriuos ką tik mačiau ir jis visiškai sugriuvo. Esu mačiusi šį pastatą daugelyje ankstesnių savo regėjimų.

 

Mano supratimu, tai ką aš mačiau, yra daugiau detalių apie dubenį Nr. 7 iš Apr 16:17-21. Babelio bokšto vyriausybės pastatas reprezentuoja didijį miestą, didžiąją Babelę [pastaba: Babelė yra moteriškas Babilono vardo variantas]. Paprašiau Viešpaties patvirtinimo dėl to, ką aš mačiau. Jis pasakė: "Aš tave nukreipiau prie šio apreiškimo – žvėris yra didžioji Babelė ir aš priversiu juos gerti Mano rūstybės taurę ir jie bus sunaikinti."

 

Man tai priminė: lygiai kaip ištvirkėlės auksinė aurė iš Apr 17:4, kuri yra pripildyta visokių šlykščių dalykų ir jos paleistuvysčių ištvirkavimo, lygiai taip ir Dievo taurė yra pripildyta Jo rūstybės vynu, kuris ją nuteis (Apr 16:19).

 

Apreiškimo 16:17-20 "Septintasis angelas išpylė savo dubenį į orą, ir nuskambėjo iš šventyklos, nuo sosto, galingas balsas: „Įvyko!“ Ir pasipylė žaibai, pasigirdo balsai, sudundėjo griaustiniai, ir kilo baisus žemės drebėjimas, kokio nebūta, kiek žmogus žemėje gyvena; toks smarkus buvo drebėjimas! Didysis miestas suskilo į tris dalis, o pagonių miestai sugriuvo. Dievas atsiminė didžiąją Babelę, kad jai duotų savo rūstybės ir įniršio vyno taurę. Ir pabėgo visos salos, ir nebeliko kalnų."

 

Apreiškimo 13:7: tai yra ši žvėries karalystė, kuriai "... buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms." Apreiškime 17:6, moteris – didžioji Babelė, visų šlykštybių motina... buvo girta nuo Dievo šventųjų kraujo ir nuo Jėzaus liudytojų kraujo. Apreiškime 16:5-6, dėl 2-o ir 3-io dubens, angelas kalba kaip Dievo rūstybė, kuri ateis yra teisinga, nes... "Jie praliejo šventųjų ir pranašų kraują, todėl duodi jiems gerti kraują. Jie to verti!“

 

Kaip simboliškai akivaizdu, jog Europos Sąjungos Babelio bokštas Briuselyje turi pasistatęs statulą, kurioje vaizduojama ištvirkėlė jojanti ant žvėries kaip iš Apr 17:3-6 “… Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir raudonu drabužiu… Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną ištvirkimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas, slėpinys: „Didžioji Babelė, ištvirkėlių ir žemės šlykštybių motina“. Mačiau tą moterį, girtą nuo šventųjų ir Jėzaus liudytojų kraujo...”

 

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2021/06/11/vision-297-more-of-bowl-7-babylon-the-great/