Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 250 – Civilinis karas pagal šėtono planą / Patarnavimas vyrui Sietle

2020 m. spalio 14 d., trečiadienio rytas

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje, kaip ir visada. Mąsčiau apie ištrauką iš Heb 7:26 dėl Jėzaus kaip Vyriausiojo Kunigo, kuris iš tiesų patenkina mūsų poreikius – Tas, kuris yra šventas, be dėmės, tyras, atskirtas nuo nusidėjėlių, išaukštintas virš dangų. Tai nuvedė mane prie dainos: “Worthy” (“Vertas”), kurią atlieka Elevation Worship https://youtu.be/ezcQyq0SD_0 Taigi, aš taip pat skelbiau iš Fil 2:6-11, jog Jėzus yra išaukštintas virš dangaus, Jis vienintelis nusipelno viso gyriaus! Jėzus Kristus, Ješua Mesijas yra vardas virš visų vardų! Vertas Jo vardas! AMEN! Pradėjau melstis. Pradėjusi skelbti 91-ą psalmę ir apsirengusi visa ginkluote, užlipau į kalną pas savo erelį. Psalmę pradėjau skelbti, kai jau buvau užlipusi ant erelio. Mes skridome virš kalnų, vandenų, žemynų, miestų, kol pasiekėme vieną miestą, kurį aš atpažinau dėl jame esančio įžymaus bokšto. Sovėjau ant jo viršaus ir skelbiau Sietlo miestui, JAV. Tęsiau toliau ir dabar stebėjau vieną labai piktą vyrą, pilną apmaudo ir pagiežos, kuris rėkė ir keikėsi. Supratau, jog jis priklauso kažkokiai grupei, kuri protestavo. Tada jis buvo skersgatvyje ir mačiau, kaip jis sėdi ant žemės pasirėmęs į plytinį pastatą. Jis kraipė galvą ir buvo nevilty. Jis buvo liūdnas. Pradėjau jam kalbėti apie Jėzų ir Jo meilę jam. Padainavau “Turn Your Eyes Upon Jesus” (“Nukreipk savo akis į Jėzų”). Jis pradėjo kalbėtis su savimi ir susiėmė rankomis galvą. Jis pradėjo verkti. Pasimeldžiau už jį ir palaiminau jį. Tada išvydau Jėzų ateinantį prie šio vyro man iš kairės ir atsisėdantį šalia jo. Jėzus taip pat atsirėmė į sieną. Negirdėjau pokalbio, bet supratau, jog jie kalbėjosi. Išvydau patarnaujantį angelą sau iš dešinės, stovintį šalia to vyro, jam iš kairės, kol jis sėdėjo. Girdėjau kaip jis garsiai verkė. Manau, jog jis buvo įtikintas. Šlovinkim Viešpatį!

 

Sugrįžau prie baltojo suolelio. Paklausiau Jėzaus, ar Jis galėtų nuvesti tą vyrą, kuriam ką tik patarnavau, prie ko nors, kas jį pamokytų. Jėzus parodė, kaip ateina žmogus ir pasiteirauja to vyro ir jam pagelbsti. Jėzus pasakė: “Aš juo pasirūpinsiu, dukra.” Grįžau prie regėjimų vietos.

 

Nulipau laiptais, pasitikau ištikimą mane pasitinkančią grupę ir nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė mums matant piktą protestuotojų grupę žygiuojančią gatve ir skanduojančią. Jie laikė ženklus ir plakatus. Protestas prisipildė smurto ir buvo daužomi pastatai. Mačiau kaip įsitraukė kariuomenė. Įtampa buvo labai didelė. Supratau, jog tai vyksta JAV. Jėzus pasakė: “Yra paruoštas planas, kad būtų sukurtas civilinis karas. Darbuojasi chaoso ir apgaulės dvasios. Skelbk tiesos dvasią ir laisvę šiai grupei.” Jėzus tada man pasakė, jog vyras, kuriam aš patarnavau priklauso taip vadinamam BLM (Black Lives Matter – Juodaodžių gyvybės yra svarbios) judėjimui, kurį valdo apgaulės dvasia ir jis yra maitinamas priešo melu. Jis tęsė toliau: “Priešas juos panaudos, kad sukurtų chaosą ir susiskaldymą, įžiebtų pyktį. Man rūpi visos gyvybės! Sumokėjau didelę kainą už kiekvieno laisvę. Tik per Mane yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, gerumas, meilumas, ištikimybė, švelnumas ir susivaldymas. Tai yra tiesa. Ir būtent tai yra svarbu.”

 

Tikintieji, melskitės, kad jų akys būtų atvertos, melas būtų iškeltas į viršų ir tiesa atskleista. Pasimelskite, kad jie pažintų ramybę ir atleidimą per Jėzų Kristų.

 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/10/15/vision-250-civil-war-on-satans-agenda-ministering-to-a-man-in-seattle/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Šv, Rašto ištraukos, paminėtos regėjime:

 

“Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį Kunigą: šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangų.” (Heb 7:26)

 

“Kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas Jį labai išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. (Fil 2:6-11)