Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 220 - Deklaravimas virš Indonezijos vyriausybės / Jėzaus dienos akcentas / Triguba nedora sąjunga sulaužyta / Melskitės atgimimo

2020 m. balandžio 18 d.

 

Šlovinau ir garbinau Viešpatį Sosto patalpoje, kaip visada. Pradėjau melstis. Kai priėjau prie 91-os psalmės deklaravimo, atsidūriau aukštai virš Indonezijos. Man buvo liepta skelbti jiems ir jų vyriausybei. Nuėjau į kažkokį holą - didelę patalpą ir pradėjau kalbėti jiems ištrauką iš Pr 12:1-3, primindama jiems Dievo įspėjimą tiems, kurie keikia Izraelį. Kalbėjau apie Izraelį kaip Dievo paveldą, kaip išrinktuosius žmones, per kuriuos yra apreiškiama Jo meilė, šventumas, didybė, spindesys, atpirkimas; Jo dievybė atskleidžiama per juos visam pasauliui. Paraginau juos remti Izraelį. Tada aš pasakiau, jog Dievas, per Jėzų Kristų, išsirinko žmones iš kiekvienos giminės ir tautos - o tai reiškia ir jus, Indonezijos žmonės! - ir padarė juos savo karalyste ir kunigais! Apr 5:9-10. Nuėjau ir įsmeigiau Dievo vėliavą į paplūdimį ir meldžiau šiai šaliai laisvės ir palaiminau juos. Radau nuotrauką to, ką mačiau, bet aš buvau šiek tiek arčiau ir nemačiau juodo erelio. [Nuotraukos nepridėjo, gal pamiršo...]

 

Nuėjau prie balto suolelio ir paklausiau dėl Indonezijos. Man buvo pasakyta tai, jog jų vyriausybė nepripažįsta Izraelio suverenumo. Jėzus tai gerai žino ir prašo, jog mes melstumėmės už šią tautą. Jo Žodis aiškiai leidžia suprasti apie likimą tautų, kurios eina prieš Jo paveldą [Izraelį].

 

Paklausiau Jėzaus, koks šios dienos svarbiausias įvykis. Man reiktų to dažniau klausti. Jis man pasakė, jog jaunas berniukas buvo prikeltas iš numirusių. Aš paklausiau, ar galiu tai pamatyti ir Jis man parodė afrikietes moteris šokančias lauke ir besidžiaugiančias; atiduodančias gyrių Dievui už tai, kas nutiko. Mačiau jauną afrikietį berniuką, sunkiai pastovintį, padedant, spėju, jo mamai ar sesei, prie nedidelio namo durų. Jis atrodė esantis 7-8 metų amžiaus. Aš buvau be žodžių. Kodėl Tu leidai tam įvykti? Jėzus atsakė: "Ši vieta giliai įleidusi šaknis į okultą. Jie žinos, jog Aš Esu ta gydanti jėga. Išgelbėjimas ateis į šį miestą." Ten buvo misionierius/pastorius, kuris prisidėjo prie šio stebuklo. Šlovė Viešpačiui Jėzui!

 

Pagalvojau patikrinsiu, ar yra koks regėjimas, taigi nulipau laiptais žemyn, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjome prie ekrano vietos. Kartu su kitais, ten jau susirinkusiais, pažvelgiau į ekraną. Vaizdas atsivėrė su prasižiojusia gyvate, kuri staiga šoko link manęs, kaip 3D filme išlįsdama iš ekrano. Šiek tiek atšokau atgal. Tada staiga ji buvo patraukta atgal. Išvydau didžiulį galingą angelą, dešine ranka laikantį tą susiraičiusią, šnypšiančią gyvatę už jos kaklo. Jis ją spaudė tol, kol ji suglebo. Jėzus pasakė: "Ši gyvatė bus išmesta". Pirmas dalykas, kuris atėjo man į galvą - tai triguba nedora sąjunga. Paklausiau Jėzaus, ar tai koronaviruso gyvatė? Jis atsakė: "Taip." Kas nutiko? Jis atsakė, jog "triguba gyvatės virvė buvo nutraukta dėl maldos galios." Bet ankstesniame regėjime (Nr. 214) Tu man rodei, jog Tavo ranka jas visas įmetė į pragarą. "Taip, dukra, jos visos ten atsidurs. Tai virvė, kuri buvo nutraukta. Ar ne to meldėte? Apgaulės gyvatė ir religinė angis pasilieka."

 

Taip, Jėzau, mes to meldėme. Ar atgimimas jas susilpnins? Jėzus atsakė: "Taip, atgimimas jas susilpnins, bet jos pasiliks, kol Aš jų neišmesiu." Melskimės už atgimimą! Amen!

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/04/18/vision-220-declaring-over-indonesia-government-a-highlight-of-jesus-day-the-3-cord-ungodly-alliance-has-been-broken-keep-praying-for-revival/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Šv. Rašto ištraukos, paminėtos regėjime:

 

VIEŠPATS tarė Abromui:
„Eik iš savo gimtojo krašto,
iš savo tėvo namų,
į kraštą, kurį tau parodysiu.
Padarysiu iš tavęs didelę tautą
ir tave palaiminsiu;
išaukštinsiu tavo vardą,
ir tu būsi palaiminimas.
Laiminsiu tave laiminančius
ir keiksiu tave keikiančius;
visos žemės gentys ras
tavyje palaiminimą“. (Pr 12:1-3)

 

Jie giedojo naują giesmę, skelbdami: „Vertas esi paimti knygą ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir nupirkai Dievui savo krauju žmones iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Iš jų tu padarei mūsų Dievui karalystę bei kunigus, ir jie viešpataus žemėje“. (Apr 5:9-10)