Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 207 – Mylintis ganytojas

2020 m. vasario 4 d., antradienio vakaras

 

Garbinau ir šlovinau Viešpatį Sosto patalpoje kaip įprastai. Rašto citavimas ir dainavimas [krikšč. giesmių] atrodo yra mano būdas garbinti. Kai priėjau prie maldos laiko ir pradėjau skelbti 91 psalmę, aš atsirasdavau skirtingose pasaulio vietose, kol galiausiai vėl atsidūriau Kinijoje, kažkokioje kalėjimo kameroje. Jaunas vyras sėdėjo panašiai kaip tardymo patalpoje, bet nesu tikra. Jis buvo liūdnas, piktas, nusivylęs, kupinas baimės ir jis rankomis buvo susiėmęs galvą. Aš jį padrąsinau, ir pasidalinau savo viltimi. Jis atsistojo ir pradėjo vaikščioti po tą mažą patalpą, lyg jis kalbėtų su savimi bandydamas save nuo kažko atkalbėti. Manau, jog vyko jame kova. Jis vėl atsisėdo. Aš sukalbėjau jam palaiminimo maldą, nesuprasdama tiksliai, kur jis stovi įsitikinimuose, nes pajaučiau, jog jis nėra tikintis, bet palūžęs. Prieš išvykdama, pamačiau Jėzų sėdintį šalia jo ir kalbantį jam.

 

Sugrįžusi prie baltojo suolelio, paklausiau Jėzaus apie tą kinietį. Aš iškart prisiminiau youtube video apie jauną kinietį, kuris dėvėjo medicininę kaukę, ir kalbėjo iš pykčio ir nusivylimo apie savo pažiūras priešiškas valdžiai ir jų siaubingą tvarkymąsi su situacija dėl koronaviruso plitimo ir pagalbos žmonėms. Tai buvo youtube video, kurį atsitiktinai užtikau (dabar jau nebesu tokia įsitikinusi, jog tai buvo atsitiktinumas!) Jėzus atsakė, jog žmogus iš to video buvo tas pats žmogus, kurį sutikau. Tai buvo neįtikėtina! Meldžiu, jog šis žmogus pasirinktų Jėzų.

 

Nuėjau į regėjimų vietą; susitikau su mane pasitinkančia grupe ir nuėjome ten, kur kiti jau būna susirinkę. Ekranas atsivėrė ties vaizdu, kai maža avelė ėjo tolyn nuo balta tvora aptvertos teritorijos su vartais. Buvo kalvota vieta su akmenimis ir žole bei pora medžių. Jėzus ėjo link avelės mano dešinėje, bet ji bėgo tolyn. Vaizdas pasikeitė. Pamačiau avelę ant tamsių akmenų prie vandenyno, kur bangos stipriai dužo į akmenis, taip avelė tapo šlapia ir sušalusi. Pagalvojau, jog ta avelė bus nuplauta į vandenyną! Staiga išvydau Jėzų lipantį akmenimis link išsigandusios avelės, kviečiantį ją. Avelė nejudėjo. Jėzus pasiekė avelę, pakėlė ją ir apkabino ją rankomis tarsi lopšiu.

 

Ak, kaip gražu. Gera regėti tokius perlus kaip šis. Ištraukoje Luko 15:3-7 Jėzus kalba palyginimu apie ganytoją, kuris uoliai ieško paklydusios avelės. Jėzus yra Didysis Ganytojas, kuris labai myli savo avis; jos yra brangios ir mielos Jo širdžiai. Jis yra ištikimas; Jis uoliai ieško ir šaukia savo paklydusias aveles, kad saugiai parvestų jas namo. Jis kiekvieną jų pažįsta vardu ir niekada nepasiduos kviesdamas ir ieškodamas paklydusių. Todėl mes turime ir toliau melstis už paklydusius; kad jie išgirstų Jo balsą, pasirinktų Jo klausyti ir atgailauti. Izaijo 40:11 parašyta “Jis ganys savo bandą kaip piemuo, surankios avinėlius, juos neš prie krūtinės, o avis su jaunikliais vedžios švelniai.”

 

Palieku jus su Evie daina “Mylinis ganytojas” (Evie’s Shepherd of Love song)

https://youtu.be/7S6-C6l1MxE

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/02/04/vision-207-shepherd-of-love/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Citata, paminėta regėjime:

 

“Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: “Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: ‘Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvusią avį!’ Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.” (Luko 15:3-7)

 

Šarlenė patvirtino, jog šiame video (žr. pabaigoje) esantis jaunas kinietis yra tas pats žmogus, kurį ji matė regėjime:

https://www.youtube.com/watch?v=MuDW6ocvH44

 

Štai jo nuotrauka: