Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 203 – Irano prabudinimas

2020 m. sausio 11 d.

 

Šį vakarą garbinant ir šlovinant Sosto patalpoje, aš paprašiau Dangaus [t.y. Danguje esančių žmonių], kad kartu su manimi sugiedotų senesnį giesmę, t.y. “Maranatha! Singers – I Surrender” (Ji yra 90-ųjų stiliaus ir ją galima surasti Youtube “Praise 15 by Maranatha! Singers” https://youtu.be/3zHUVIGur1E). Ši giesmė graži ir ji atspindi tai, kas mano širdyje. Kartais man trūksta žodžių, bet tada aš surandu giesmę, kuri kalba už mane. Man tai labai patinka.

 

Maldos metu skelbiant 91-ą psalmę, atsidūriau virš Viduržemio jūros žiūrėdama rytų kryptimi į Izraelį. Aš buvau aukštai kaip lėktuvai, ir mačiau žemę pro debesis. Aš buvau čia daug kartų su apaštalu Jonu ir šį kartą jis buvo su manimi, mano kairėje. Taigi, aš pradėjau skelbti psalmę 105:1-11. Kol aš kalbėjau, jis irgi skelbė, bet kita kalba. Manau, jog tai buvo hebrajų arba aramėjų. Jo rankos buvo iškeltos aukštyn, todėl ir aš savąsias iškėliau.

 

Iš ten, aš atsidūriau virš vakarinės Irano sienos. Mačiau didžiulį dvasinį valdovą, kuris buvo virš šios šalies [t.y. piktoji dvasia]. Man buvo priminta [per Šv. Dvasią] nesikišti į kovą su juo. Aš paklusau ir pradėjau melstis už Irano tautą, ypač už du jos vadovus: vadovą ir dvasinį lyderį Ali Khamenei ir prezidentą Hassaną Rouhani. Anksčiau kažkurią dieną esu kalbėjusi su Jėzumi ir prašiusi Jo, kad Jis apsireikštų sapne ar regėjime šiems žmonėms. Jis paklausė, su kuriuo iš jų Jis turėtų tokiu būdu kalbėti ir aš atsakiau – su abiem! Jiems abiems reikia išgelbėjimo! Taigi, jei prisijungtumėte prie manęs maldoje už šiuos du vadovus, būtų fantastika. Atveskite šiuos vadovus į Dangaus salę ir atgailaukite už juos dėl jų tikėjimo melu (stabmeldystė, religijos dvasia ir t.t.) ir prašykite jiems išgelbėjimo. Jono 6:44 Jėzus sako, jog “niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia...” Taigi, melskitės, jog Dievas iš savo didelio gailestingumo žmonėms, kuriuos sukūrė pagal savo paveikslą ir nenorėdamas, jog kuris žūtų, bet kad visi atsiverstų, patrauktų šiuos žmones prie Jėzaus. Amen!

 

Grįžau prie baltojo suolelio, kaip įprasta. Buvau padrąsinta ir buvo suteiktas man patvirtinimas dėl neseniai pasitaikusios progos pasidalinti savo liudijimu, kaip kviestiniam svečiui šį pavasarį vietiniame Biblijos koledže. Dievas plečia mane.

 

Paklausiau, ar yra regėjimas, kurį turėčiau pamatyti ir Jėzus sakė eiti pasižiūrėti. Taigi nuėjau tais milžiniškais laiptais, kur manęs jau laukė mane pasitinkančių žmonių grupė. Mes kartu nuėjome į regėjimų vietą, kur kiti, kaip visada, jau buvo susirinkę. Šis regėjimas prasidėjo mums regint Dievą kaip milžinišką Liūtą vaikštantį ant Žemės. Jis atėjo prie Artimųjų Rytų, kiek suprantu netoli Irano. Tada jis pravėrė nasrus ir suriaumojo taip, kad net žemė sudrebėjo. Neįsivaizduoju, jog kas nors po viso šito galėtų miegoti! Jis budina šią tautą. Kokia žinia?

 

[Jėzus:] “Mokykitės matyti šiuos žmones taip, kaip Aš juos matau – Aš juos myliu, jie Man yra brangūs. Kai juos kritikuojate, jūs kritikuojate mane, nes jie sukurti pagal Mano paveikslą. Pakeiskite savo kritiką į maldą, nes jie yra paklydę ir turi būti surasti. Tauta yra palūžusi. Dabar atėjo laikas jų išgelbėjimui”.

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2020/01/11/vision-203-waking-up-iran/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Psalmė 105:1-11 paminėta Šarlenės regėjime:

 

"Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms.

Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis;

kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.

Didžiuokitės jo šventuoju vardu, –

tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!

Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,

visad ieškokite jo Artumo.

Atsiminkite jo padarytus nuostabius darbus,

jo stebuklus ir nuosprendžius jūs,

Abraomo palikuonys, jo tarnai,

Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!

Jis, VIEŠPATS, yra mūsų Dievas;

visoje žemėje vykdomi jo įsakymai.

Amžiais jis laikosi savo sandoros,

tūkstančiui kartų duoto pažado, –

sandoros, sudarytos su Abraomu,

priesaikos žodžio Izaokui,

kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,

Izraeliui kaip amžiną sandorą.

„Tau aš duosiu, – jis tarė, – Kanaano kraštą,

kaip tau skirtą paveldą“.

 

Verta žinoti, jog Dievas šv. Rašte yra lyginamas su liūtu:

 

"Jie eis paskui VIEŠPATĮ, riaumojantį tarsi liūtą." (Oz 11:10)