Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 178 - Trumpas išlieka taikiniu

2019 m. rugpjūčio 22 d., ketvirtadienio vakaras


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje, kaip kad visada. Šį kartą įėjusi pamačiau daugiau šventųjų. Nesu tikra, ar ten jų buvo daugiau, ar tiesiog man buvo leista pamatyti daugiau. Bet kuriuo atveju, jie giedojo kartu su manimi. Aš taip pat skelbiau Raštą. Savo maldos metu, kol skelbiau 91-ą psalmę (taip pat ir ištraukas iš Apreiškimo knygos ir 1 Metr 29:10-13), aš atsiradau virš Žemės (kuri, beje, yra labai APVALI ir NE plokščia! Jaučiau, jog turėčiau tai patikslinti), ir iš ten aš nusileidau ligi dangaus, tuomet dar žemiau, ir galiausiai buvau virš Izraelio. Aš vėl stovėjau šalia apaštalo Jono. Žinojau, jog turiu skelbti Raštą, todėl aš atsiverčiau savo Bibliją ties Ps 105:1-11 ir kalbėjau tą Žodį. Aš taip pat pasimeldžiau Aarono palaiminimo (papildyto).


Sugrįžau prie baltojo suolelio. Tai buvo trumpas pasimatymas. Paklausiau, ar yra regėjimas ir išgirdusi "Nueik pažiūrėti", aš nuėjau į regėjimų vietą.


Aš susitikau savo šešis šventuosius draugus ir nuėjau link regėjimų vietos, kurioje, kaip visada, kiti jau būna susirinkę. Pasisukau pažiūrėti į ekraną. Vaizde išvydau JAV prezidento D. Trumpo veidą. Vaizdas nutolo ir aš išvydau, jog jis stovėjo ant pakylos už sakyklos, kreipėsi į didžiulę minią, kaip viename iš savo ralių. Jis vilkėjo jo vizitine kortele tapusį tamsų kostiumą su raudonu kaklaraiščiu. Tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš žiūrėjau iš šono į šį renginį, prezidentas buvo man iš dešinės. Kairėje aš išvydau didžiulę juodą piktąją būtybę, spjaudančią ugnį iš savo burnos ir kalbančią mirtį link prezidento. Iš karto žinojau, jog tai šėtonas. Jis turėjo drakono nasrus, net sunku nupasakoti šią didžiulę pasibaisėtiną būtybę. Manau, tai milžiniško drakono tipo, bet jis turėjo ilgas groteskiškas kojas ir rankas. Aš esu prieš tai mačiusi šią jo formą du kartus ankstesniuose regėjimuose. Tuomet didžiulis švytintis angelas atsistojo prezidento dešinėje pusėje šalia sakyklos. Jo kalavijas buvo ištrauktas. Piktoji būtybė atsitraukė, bet pasiliko. Tuomet išvydau Trumpo kūną, judantį atgal, lyg jam būtų su kažkuo suduota. Žinojau, jog angelas jį saugo.


Jėzus tuomet pasakė: "Piktasis stipriai eis prieš jį. Vis dar yra paruoštas planas pašalinti jį iš pareigų - mirusį arba gyvą. Piktasis nori jo mirties. Aš apsaugosiu Trumpą nuo mirties, bet tikintieji turi toliau melstis už jo saugumą." Aš supratau, kad angelas buvo ten tam, kad kulka neliestų jo širdies. Aš esu mačiusi ankstesnius regėjimus apie pasikėsinimus į jo gyvybę ir nors atrodo, kad šis yra panašus, suprantu, kad visgi jis yra kitoks. Taip pat suvokiu, jog maldos nulemia rezultatą. Štai kodėl jis išlieka gyvas. Jėzus tęsė toliau ir pasakė: "Pabusk, bažnyčia! Toliau melskite Trumpui išminties ir apsaugos. Aš padėjau jį ten būtent tokiam laikui kaip šis. Jei jis pasitrauks, tuomet pasitrauks ir mano palankumas šiai valstybei." Skamba griežtai, bet tai tiesa. Bet aš taip pat supratau, jog Dievas yra už mus visus. Jis trokšta bendravimo ir nori, kad bažnyčia pabustų ir suprastų realybę, koks dabar laikas. Tai nepaprastas laikas būti užtarėju maldoje. Melskitės už savo tautos būklę ir už savo vadovus. Jėzus pasakė: "Yra tokia galia, kai Mano žmonės meldžiasi!"


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/08/22/vision-178-trump-remains-a-target/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Tada Dovydas pašlovino VIEŠPATĮ visos bendrijos akivaizdoje. Dovydas tarė:
'Būk pašlovintas, VIEŠPATIE,
Izraelio, mūsų tėvo, Dieve,
nuo amžių per amžius!
O VIEŠPATIE, tavo yra didybė,
galybė, grožybė, pergalė ir šlovė.
Taip, nes tau priklauso visa,
kas danguje ir žemėje.
O VIEŠPATIE, tau priklauso karalystė,
tu esi iškilęs kaip galva virš visko.
Tu daliji turtus ir garbę,
tu visa valdai.
Tavo rankoje jėga ir galybė,
tavo galioje kiekvieną
išaukštinti ir stiprinti.
Už tai, mūsų Dieve,
mes tau dėkojame ir šloviname
tavo garbingą vardą.'"

(1 Metraščių 29:10-13)

 

"Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,
skelbkite jo darbus tautoms!
Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis,
kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.
Didžiuokitės jo šventuoju vardu,
tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!
Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,
visada ieškokite jo Artumo.
Atminkite jo padarytus nuostabius darbus,
jo stebuklus ir nuosprendžius,
Abraomo palikuonys, jo tarnai,
Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!
Jis, VIEŠPATS, mūsų Dievas,
ir visoje žemėje vykdomi jo įsakymai.
Amžiais jis laikosi savo Sandoros,
tūkstančiui kartų duoto pažado,
Sandoros, sudarytos su Abraomu,
priesaikos žodžio Izaokui,
kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,
Izraeliui kaip amžiną Sandorą.

'Tau aš duosiu, – sakė jis, – Kanaano kraštą
kaip tau skirtą paveldą'.
Kad ir mažai jų buvo,
tik sauja ateivių tame krašte,
klajojanti iš tautos į tautą,
iš karalystės į karalystę,

 jų engti jis niekam neleido,
ir dėl jų barė karalius:"

(Psalmyno 105:1-11)