Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 393 - Netanyahu yra pranašas panašiai kaip Mozė / Jėzus pasakė: "Jis pažins mane artimai"

2023 m. liepos 17 d., pirmadienio vakaras

Aš šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje pagal šias giesmes: Lydia Laird "Hallelujah Even Here" https://youtu.be/NaTxEF6kdAk, Beckah Shae "They Will Know" https://youtu.be/SyiBDRXoMyU, ir "Heartbeat" https://youtu.be/j_l9YztCjNc, Jesus Image with John Wilds "Worthy" https://youtu.be/lnjryMAv03s.

Pradėjau melstis dėl dalykų, esančių mano širdyje.

Regėjimas: Aš atvykau prie man žinomo upelio, prie kurio ateinu susitikti su Jėzumi. Jis buvo prie upelio ir aš prisijungiau prie Jo.

Iš pranašų susirinkimų esu girdėjusi, kad ministras pirmininkas Netanyahu yra pašauktas būti pranašu. Tada aš paklausiau Jėzaus, ar Netanyahu yra pranašas? Jėzus atsakė: "Taip, dukra, jis yra." Tada aš vėl paklausiau Jėzaus: "Kokio tipo pranašas jis yra?" Ir Jėzus davė man ištraukas iš Įst 18:15 ir Apd 3:22-23. Supratau, kad premjeras Netanyahu yra kaip Mozė, lygiai kaip Trumpas yra kaip Kyras. Dievas pakelia Netanyahu, kad jis būtų vadovas, kaip kad Mozė buvo, kad padėtų Dievo žmonėms sugrįžti pas Jį, primintų apie Dievo ištikimybę ir svarbą būti paklusniems Dievo Žodžiui/Torai - moraliniam įstatymui ir kad nukreiptų juos į tikrąjį Mesiją, kuris yra Ješua/Jahušua. Tikiu, kad Dievas jau ir dabar naudoja Netanyahu kaip Mozę. Manau, kad premjeras parodė puikų vadovavimą sudėtingose situacijose, netgi vykstant persekiojimui. Pavyzdžiui, ši Teisinė reforma, kurią pristatė esama vyriausybė, sukėlė tiek daug nepagrįstų ir dramatiškų reakcijų ir asmeninių atakų iš kairiųjų - mes galime matyti, kaip priešas stengiasi suskaldyti tautą ir įnešti baimę, sąmyšį ir maištą, kad pasipriešintų Netanyahu. Ir nepaisant viso to, premjeras ir toliau kalba tiesą ir kovoja už Izraelį, lygiai kaip ir Mozė kovojo už izraelitus - kreipdamasis į Dievą ir užtardamas juos - netgi vykstant persekiojimui vos ne iki užmėtymo akmenimis.

Rašto ištraukos: Skaitant iki 15-os eilutės, Dievas pakvietė Mozę, kad kalbėtų izraelitams, primindamas jiems klausytis Jo nurodymų, kurie padės jiems gyventi gyvenimus, pašvęstus Dievui. Mozė taip pat išpranašavo būsimą "Pranašą", kurį, mes žinome, esant Ješua Mesiją. Mozė sakė: "Adonai pakels tau pranašą kaip mane iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti." Įst. 18:15.


Apd 3:22-23 Petras kreipiasi į brolius izraelitus Saliamono stoginėje, kur priešas buvo juos įkvėpęs melui, sąmyšiui ir chaosui, kad būtų suskaldyta tauta. Ten netrūko maišto. Mozės, savo laiku, turėjo susitvarkyti su maištaujančiais izraelitais ir jų kietasprandišku elgesiu, panašiai kaip premjeras Netanyahu dabar susiduria. Jis priminė jiems šventuosius pranašus, kurie išpranašavo Mesijo atėjimą. Petras paaiškino ir pacitavo Mozę, kuris taip pat nurodė į Ješuą. Petras pasakė: "Mozė yra pasakęs: Viešpats, jūsų Dievas, iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys."


Dievas vadina izraelitus "kietasprandžiais", nes jie buvo užsispyrę, išdidūs ir nenorintys daryti tai, ko Jis norėjo. Iš 32:9, Iš 33:5, Įst 9:6,13, 2 Met 30:8 ir dar daug kitur.
                                                                         
Regėjimas: Užlipau į kalną, susiradau savo erelį ir, man beskelbiant 91-ą psalmę, pakilau nuo kalno viršūnės kartu su ereliu. Skridau gana aukštai danguje, nes pažvelgusi žemyn mačiau storus baltus ir pilkus debesis, kurie formavosi uždengdami didžiulę vietovę. Jie sukosi viena kryptimi. Visa ta masė man priminė uragano formavimąsį. Pamačiau, kad centre yra susidariusi skylė. Tada nusileidau žemiau debesų ir išvydau, kad vandens bangos buvo didesnės ir kad buvo vėjuota. Tada išvydau žvejybinę valtį bangose, o žemė už jos buvo už ganėtinai ilgo atstumo. Valtis buvo panaši į seną centrinės konsolės žvejybinę valtį. Priartėjau prie valties ir išvydau vaiką (jo oda buvo tamsesnė, o plaukai tamsūs, trumpi ir garbanoti), maždaug 10 metų amžiaus. Jis žvelgė pro valties langą su iš baimės išpūstom akim. Vyras stengėsi suvaldyti valtį ir jis labai vargo. Supratau, kad tas vyras yra berniuko tėtis. (Mąsčiau, kodėl jis išsiruošė žvejoti, kai tokia baisi audra). Aš stengiausi patarnauti padrąsindama jaunąjį vaiką ir palaiminau juos prieš išvykdama. Meldžiausi, kad jie sugrįžtų į sausumą saugiai. Ačiū tau, Viešpatie!


Prie baltojo suolelio, aš trumpai pasikalbėjau su Jėzumi apie tą berniuką ir jo tėtį. Supratau, kad kai jis išsiruošė žvejoti, tuomet taip baisu nebuvo ir jis manė, kad galės greitai pažvejoti. Bet audra stiprėjo ir jis vargo stengdamasis apsukti valtį. Jau buvo prabėgę daug laiko nuo paskutinio karto, kai kam nors patarnavau dvasioje. Suprantu, kad ši audra dar bus ateityje.


Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizdas atsivėrė ir aš išvydau premjero Netanyahu veidą. Tada mačiau jį vaikštantį pirmyn ir atgal patalpoje, bet nesu tikra, kokia tai buvo patalpa. Jis atrodė buvo dėl kažko susimąstęs. Tada mačiau jį stovintį priešais langą, susimąsčiusį ir jaučiau, kad jis labai dėl kažko galvoja. Mano perspektyva pasikeitė ir mačiau jį, sėdintį ant kėdės, pasilenkusį prie kito asmens, kuris sėdėjo netoliese priešais jį. Atrodė, kad jie abu buvo įsitraukę į gilią diskusiją. Vyras, sėdintis priešais jį, rankoje laikė knygą ir tada jis pasidėjo ją ant dešinės kojos. Knyga galėjo truputį susilenkti, bet man nebuvo parodyta, kas tai per knyga.

Interpretacija: Supratau, kad pirmuose dviejuose vaizduose premjeras Netanyahu mąsto apie Ješuą Mesiją. Manau, kad jis taip pat mąstė apie šio suvokimo kainą. Suprantu, kad trys perspektyvos, kurias mačiau nebūtinai yra iš tos pačios dienos, bet, labiau tikėtina, jog tai iš tam tikro laiko periodo. Aš paklausiau Jėzaus, ar kuri nors iš šių scenų reprecentuoja premjero išgelbėjimo dieną? Ir Jėzus atsakė: "Jis pažins Mane artimai." Jėzaus atsakymas nepatvirtina to, kad aš mačiau premjero išgelbėjimo dieną, bet tai patvirtina, jog jis pažins Ješua/Jehušua/Mesiją artimai! Gyrius Viešpačiui! Labai tikėtina, kad jis jau dabar yra išgelbėtas. Bet aš to nežinau. Bet nemanau, jog mano dėmesys turi būti į tai sutelktas. Mano supratimas yra toks, kad man reikia susikoncentruoti į faktą, kad jis "pažins" [būsimasis laikas]. Manau tai susiję su artimu bendravimu ir tai yra kur kas daugiau nei išgelbėjimo pradžia. Tai darbavimasis savo išgelbėjimui - atradimų kelionė, kas Jis yra mumyse, ir su mumis, ir už mus, ir per mus - kad mes esame viena Jame (Jono 17:21-23). Augant mūsų santykiuisu Juo, mes vis labiau keičiamės į Jo panašumą, nuo šlovės į šlovę (2 Kor 3:18). Šventoji Dvasia priminė man ištrauką iš laiško Filipiečiams 2:12-13 "Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs <...> taip darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti!" Premjeras Netanyahu turės darbuotis savo išgelbėjimui kaip kad daro ir visi mesijiniai žydai/tikintieji.

Dėl tos regėtos scenos su kėde, manau, jog tai reprezentuoja kažką premjero gyvenime, kuris turi ausis ir kuriuo galima pasitikėti dėl klausimų apie Ješuą Mesiją. Tikiu, jog tai yra gili diskusija. (Galbūt net koks mokymas). Jėzus neatskleidė šio žmogaus tapatybės man. Supratau, kad knyga to nežinomo vyro rankoje iš tiesų yra Biblija - Senasis ir Naujasis testamentai. Jėzus man tai patvirtino.

Man taip pat yra priminta apie augantį artimą santykį, kurį Mozė turėjo su Dievu Išėjimo knygoje. Tikiu, jog lygiai kaip Dievas paruošė, įgalino ir apsaugojo Mozę tokiu laiku, koks buvo anuomet, lygiai taip Dievas ir dabar tą daro su premjeru Netanyahu tokiam laikui kaip šis. Jeigu Dievas pašaukė premjerą būti pranašu, tada Jis atsiųs premjerui mentorių, kuris galės eiti kartu su juo ir apmokyti jį.

Papildomai: Po tam tikrų paieškų, aš atradau, kad premjeras Netanyahu yra 9-asis Izraelio premjeras ir ilgiausiai einantis premjero pareigas Izraelyje su 15-ka ne iš eilės einančių metų šiose pareigose. Skaičiau, kad iš tėvo pusės jis gali būti palikuonis iš Levio giminės. Levitai yra giminė, iš kurios kilo Mozė ir Aaronas, kuri yra koheno linija (kunigiškoji linija) ["cohen" - tai hebrajiškas žodis, reiškiantis "kunigas"]. Be to, kad sužinojau, jog jis turi ryšį su levitais, aš dar perskaičiau, kad jis gali būti taip pat ir palikuonis iš karaliaus Dovydo motinos linijos pusės. Tai labai įdomu!


Rašto ištrauka: Jer 33:17 "Taip kalba VIEŠPATS: „Dovydui niekada nepritrūks įpėdinio Izraelio namų soste." Ps 89:3-4 "Aš sudariau sandorą su išrinktuoju ir prisiekiau savo tarnui Dovydui: ‘Per amžius įtvirtinsiu tavo palikuonis, tavo sostą visoms kartoms pastatysiu’“.

Prašau ir toliau melskitės už premjerą Netanyahu, vyriausybę ir visą Izraelį. (Is 62, Is 35, Ps 105:8-11, Ps 132:13-14, Ps 74:2).

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/07/17/vision-393-netanyahu-is-a-prophet-like-a-moses-jesus-said-he-will-come-to-know-me-intimately/

 


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Antai Mozė yra pasakęs: Viešpats, jūsų Dievas, iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip mane. Klausykite jo visame kame, ką tik jis jums sakys. O kas to pranašo neklausys, bus išdildytas iš savo tautos." (Apaštalų darbai 3:22-23)
"VIEŠPATS kalbėjo Mozei: 'Matau, kad ši tauta yra kietasprandė'". (Išėjimo 32:9)

"Mat VIEŠPATS buvo pasakęs Mozei: „Sakyk izraelitams: ‘Jūs esate kietasprandė tauta. Jei eičiau su jūsų gretomis nors vieną akimirką, sunaikinčiau jus. Tad dabar nusiimk savo papuošalus; aš dar nuspręsiu, ką turiu su tavimi daryti’“. (Išėjimo 33:5)


"Tad žinok, kad VIEŠPATS, tavo Dievas, duoda tau šį kraštą paveldėti ne dėl tavo teisumo, nes esi kietasprandė tauta." (Įstatymo 9:6)


"Be to, VIEŠPATS pridūrė: ‘Dabar matau, kad ši tauta tikrai yra kietasprandė tauta." (Įstatymo 9:13)


"Nebūkite kietasprandžiai, kaip jūsų protėviai, bet atsiduokite VIEŠPAČIUI ir ateikite į jo Šventyklą, kurią jis amžinai pašventino, ir tarnaukite VIEŠPAČIUI, savo Dievui, kad būtų nugręžta nuo jūsų jo pykčio liepsna." (2 Metraščių 30:8)


"Tegul visi bus viena!
Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje,
tegul ir jie bus viena mumyse,
kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.
Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs,
aš perdaviau jiems,
kad jie būtų viena, kaip mes esame viena:
aš juose ir tu manyje,
kad jie pasiektų tobulą vienybę
ir pasaulis pažintų,
jog tu esi mane siuntęs
ir juos myli taip, kaip mane mylėjai." 
(Jono 17:21-23)


"Mes visi, atidengtu veidu Viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašūs į jo atvaizdą, ir Viešpaties Dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas." (2 Korintiečiams 3:18)


Izaijo 62 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ISA.62.LBD-KAN
Izaijo 35 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ISA.35.LBD-KAN


"Amžiais jis laikosi savo Sandoros,
tūkstančiui kartų duoto pažado,
Sandoros, sudarytos su Abraomu,
priesaikos žodžio Izaokui,
kurį jis patvirtino Jokūbui kaip įstatą,
Izraeliui kaip amžiną Sandorą.
„Tau aš duosiu, – sakė jis, – Kanaano kraštą
kaip tau skirtą paveldą“.
(Psalmyno 105:8-11)


"Mat VIEŠPATS išsirinko Sioną,
jis norėjo turėti jį savo Namais.
„Tai mano poilsio vieta amžinai;
čia gyvensiu, nes toks mano noras."
(Psalmyno 132:13-14)


"Atmink savo seniai įgytą bendriją,
giminę, kurią atpirkai sau kaip paveldą,
Siono kalną, kuriame apsigyvenai."
(Ps 74:2).