Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 389 - Vaikščiojimas ant byrančio smėlio / Kruizinis laivas / Irimasis prieš bangas

2023 m. birželio 5 d., pirmadienio vakaras


Pradėjau eiti link Dievo šventyklos ir įeidama giedoti. Man tai priminė 100-ąją psalmę "Dėkodami ženkite pro vartus,
į jo kiemus su šlovės giesme."
Šlovinimas ir dėkojimas yra kaip slaptažodis: "Tu gali įžengti per Jo atvirus vartus su šlovinimo slaptažodžiu. Ateiti tiesiai į Jo Artumą su dėkojimu. Ateiti ir atnešti savo padėkos auką Jam ir širdingai laiminti Jo gražų vardą." (Ps 100:4, TPT vertimas). Aš giedojau Joshua Aaron giesmę "You are Holy" https://youtu.be/Q8mcHKURgC8, o taip pat Joshua Aarono atliekamą "How Great is Our God"  https://youtu.be/U847ZeDkZj0.

Pradėjau melstis dėl daugelio dalykų: vienas iš jų yra priešo planas dėl "Pride" mėnesio, o dabar, deja, "Pride" sezono, taip paskelbus Kanados premjerui Trudeau. Aš skelbiu, kad birželis yra Dievo mėnuo - nes Jis yra visų nustatytų laikų ir sezonų kūrėjas. (Dan 2:21). O mes esame Nuotakos-Bažnyčios pasididžiavimas Jėzuje Kristuje - Nuotaka iš Judo [giminės]. Jis yra mūsų identitetas. Išgirsk mano suriaumojimą!

Regėjimas: Aš buvau sugrąžinta į sankryžos vietą, kur dykuma supo mano tiesų ir aiškų kelią. Galėjau iš arti pažvelgti į vietovę, kuri buvo visai šalia kelio, jo kairėje. Aš ėjau biriu ir švelniu smėliu, ką buvo sunku daryti, nes kiekvienu žingsniu mano kojos smigdavo į smėlį, jog net visa mano pėda užsidengdavo smėlyje. Aš paėjau tik kelius žingsnius. Mąsčiau, kad esu savo dykumoje ir turiu čia būti. Bet aš matau, kad Jėzus eina ant kelio, kuris yra šalia. Savo paskutiniu žingsniu aš užlipau ant tvirto smėlio, tokio, kuris būtų buvęs palaistytas ir tapęs kietas. Jėzus, stovėdamas ant kelio, ištiesė man savo ranką.

Interpretacija: Dalis šios interpretacijos suvokimo atėjo po to, kai išvydau regėjimą apie valtį, kuri man buvo parodyta, ir po tam tikrų įžvalgų iš Heidi. Jėzus leido man paeiti kelis žingsnius biriu smėliu, kad parodytų man, kas lėmė mano vargą ir ėjimą šalia kelio vietoj to, kad eičiau keliu. Tai nebuvo išsiblaškymas ar netinkamas situacijos įvertinimas. Tai buvo apie dalykus, dėl kurių aš turiu melstis ir užtarti maldoje, bet aš neturiu jų nešti. Jeigu aš nešu naštas ir neatiduodu jų Jėzui, tuomet mano ėjimas bus apsunkintas. Tai tam tikro vargo forma - noras nešti pačiai naštas, nei kad geriau atiduoti jas Viešpačiui. Prisiminkite, Jėzus pasakė Mato 11:30 "Mano jungas švelnus, mano našta lengva."


Regėjimas: Vėliau man buvo parodytas suoliukas šalia dešinės kelio pusės, tiesiai priešais vietą, kurioje aš stovėjau kairėje savo kelio pusėje. Nusprendžiau paimti už Jėzaus rankos ir užžengti ant savo kelio ir tada nueiti link suolelio ir prisėsti.

Interpretacija: Nusprendus paskirti laiką pailsėti Jame, tai suteiks naują perspektyvą. "Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti; aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą." (Mato 11:28-29)

Regėjimas: Jėzus padėjo man užsėsti ant savo žirgo ir aš prisijungiau prie kitų, kurie jojo link kalno. Su ištrauktu kalaviju, aš ėjau intensyviai ir su užtikrintumu. Mačiau, kad mažesni demonai vengė manęs ir aš buvau pasiruošusi didesniesiems, bet šį kartą nė vieno jų nesutikau. Aš jaučiau šiek tiek teisingo pykčio ir jaučiausi taip, lyg būčiau pasirengusi išvartyti stalus kiemuose, kaip kad Jėzus padarė. Aš toliau meldžiuosi ir užtariu tuos, kurie persekioja ir kurie yra apgauti ir leidžiu Dievui dirbti jų širdyse, bet kartais tai būna sunku. Mūsų priešas nėra kūnas ir kraujas, bet būna laikas, kai aš noriu apversti stalus! (Ir kartais tam yra tinkamas laikas, bet tik jeigu Dievas kviečia tai padaryti, o ne iš savo pačios sumanymo.) Meldžiu, Viešpatie, daugiau malonės ir kantrybės man!

Susiradau savo erelį, užsėdau ir pradėjau skelbti 91-ą psalmę, mums paliekant kalno viršūnę.

Regėjimas: Buvo dienos metas ir aš skridau virš didelio vandens telkinio. Aš buvau aukštai virš jo ir viską mačiau iš paukščio skrydžio. Apačioje išvydau kruizinį laivą. Bangos atrodė gan įprasto dydžio, todėl neatrodė, kad kas blogo grėstų. Todėl aš pasiteiravau Jėzaus apie kruizinį laivą. Supratau, kad jis vyksta link Havajų. Tada mano perspektyva pasikeitė ir dabar aš buvau laivo lygyje, už jo. Jėzus pasakė: "Jie įplauks į neramius vandenis iš artėjančios audros." Aš mąsčiau, ar tai tas pats kruizinis laivas, kurį aš mačiau ankstesniuose regėjimuose, ir kuris apvirto, bet Jėzus atsakė: "Ne, tai kitas incidentas." Supratau, kad šis kruizinis laivas įplauks į neramius vandenis, bet laivas neapvirs. Tai motyvacija jiems melstis - atvesti juos ant kelių, kad jie prisimintų Dievą. Jėzus davė tvirtą įspėjimą: "Nepamirškit Manęs, kai būsite palaiminti. Jūs buvote atskirti, todėl tegul jūsų elgesys visada tai atskleidžia. Jūs negalite pasiimti atostogų nuo Manęs, nes jūs visada esate Mano akyse. Būkite pasiruošę pasidalinti savo tikėjimo viltimi."

Supratau, kad situacija taps panaši į sudrebinimą ir prabudinimą. Palaiminimai ateina iš Viešpaties, o į tai įeina ir atostogos. Mes esame Kristaus ambasadoriai, kad ir kur mes būtume. Jokūbo 1:17, 1 Petro 3:15, Heb 4:13.

Man nulipant laiptais, Jėzus buvo šalia ir mes pasitikome mane pasitinkančią grupę, praėjome regėjimų vietą ir įėjome į Dievo Tarybos patalpą. (Aš nebuvau čia ilgą laiką). Trumpam išvydau pranašą Sadhu, kuris išsakė man šiek tiek padrąsinimo ir instrukcijų dėl mano artėjančios užduoties. Jėzus stovėjo patalpoje, kol aš ten buvau, bet negirdėjau, kad Jis ką sakytų.

Regėjimas: Aš sugrįžau į regėjimų vietą, prisijungiau prie kitų ir pažvelgiau į ekraną. Vaizde išvydau kažką, kas irklavo nedidelę medinę valtį. Irkluotojas vargo irdamasis prieš didesnes bangas atvirame vandenyje. Bangos aptaškydavo irkluotoją ir buvo akivaizdu, jog tas žmogus sunkiai vargo. Fone matėsi kažkas didelio ir balto, bet negalėjau identifikuoti. Supratau, jog mano dėmesys ne ten turi būti. Tada šiek tiek sutrikau, nes žmogus, kuris irklavo patapo Jėzumi. Ir Jam beirkluojant aš išvydau šlapią ir drebančią moterį, kuri sėdėjo valties priekyje, kurią, supratau, Jis išgelbėjo. Tada suvokiau, kad Jėzus mano vaizde buvo tarsi uždėtas ant to žmogaus, kuris irklavo. O tas žmogus esu aš.

Interpretacija: Žinau, kad valtelė gali reprezentuoti tarnystę iš savo pačios jėgų, dalykų darymą savo jėgomis. Jėzus jau stengėsi atkreipti mano dėmesį su pavyzdžiais apie vaikščiojimą biriame smėlyje ir irklavimą prieš bangas, kad atskleistų mano vargo priežastį. Irklavimas prieš bangas reiškia, kad aš leidausi nešti tarnystę ir tai man pasidarė per sunku ir tapo sunkia našta. Man buvo priminta, jog kai Jėzus duoda man naštą melstis/užtarti maldoje ir tai tampa per sunku, aš turiu pasimelsti ir tada palikti visa tai prie altoriaus arba atiduoti visa tai Jėzui, kad Jis su tuo susitvarkytų ar kad tai neštų. Jeigu to neatiduosiu atgal, aš vargsiu ir nešiu tai savo jėgomis.

Suprantu, kad aš buvau ta moteris, sėdinti valties priekyje, atsigręžusi į Jėzų, visa drebanti, nes aš buvau nuvarginta bangų. Jėzus buvo tarsi uždėtas ant manęs kaip irkluotojos, ir tai atskleidžia, kad Jis yra Viena su manimi - Jis yra manyje ir aš esu Jame ir Jis yra kartu su manimi valtyje. Ir iš Savo malonės, Jis išgelbėjo mane, kad parodytų, jog Jis yra Vienintelis, kuris neša naštas, Vienintelis, kuris irkluoja prieš bangas. Prisiminkite, jog Jėzus yra pasakęs, kad Jo jungas lengvas ir Jo našta nesunki. (Mato 11:30). Rick Joyner yra pasakęs, kad "Kai tu esi viename junge su Kristume, nešdamas naštas, kurias Jis tau duoda, tuomet Jis bus SU tavimi ir NEŠ JAS VIETOJ tavęs. Tu tai gali daryti tik tuomet, kai tu tai darai KARTU su Juo, o ne tik Jam". Psl. 123 "The Final Quest".

Lygiai kaip Rend Collective gieda savo giesmėje: "He's our Rescuer" https://youtu.be/sAg7rn7fH3Q. Visa širdimi tikiu, kad Jėzus yra Gelbėtojas visų tų, už kuriuos aš meldžiuosi ir manęs, kuris padaro mano tarnystę "be grandinių", paprastą ir lengvą, nes tai Jo širdyje. Mūsų tarnysčių/naštų nešimo pavojus gali sukelti "perdegimą" ir netgi pasitraukimą iš savojo pašaukimo. Priešas visada ieško būdų kaip pakenkti. Jis nenori, kad mes eitume savo patepime ar kad įvykdytume mums duotas užduotis. Prisiminkite leisti Jėzui nešti viską, ką Jis jums davė ir kad jūs tai turite daryti su Juo, o ne tik dėl Jo ar Jam.

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/06/05/vision-389-walking-in-loose-sand-the-cruise-ship-rowing-against-the-waves/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalina ir į sostą pasodina karalius, suteikia išminčiams išmintį ir išmanantiems pažinimą." (Danieliaus 2:21)


"Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų." (Jokūbo 1:17)


"Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį." (1 Petro 3:15)


"Jam nėra jokių paslėptų kūrinių, bet visa yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą." (Hebrajams 4:13)


"Mano jungas švelnus, mano našta lengva“. (Mato 11:30)