Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 186 - Tikras kelias, kuris veda pas Dievą

2019 m. spalio 3 d., ketvirtadienio vakaras


Kaip man įprasta, šlovinau Sosto patalpoje. Pamačiau daugiau tikinčiųjų giedančių kartu su manimi. Ar jie buvo tokie kaip aš, ar galbūt šventieji jau palikę šią žemę, aš nežinau. Širdyje manau, jog abu variantai. Miglotai mačiau, jog karalius Dovydas giedojo aukštai mano dešinėje. Jis stovėjo prie savo sosto ar krėslo, kuris buvo priskirtas jam. Aš esu mačiusi Dovydą kelis kartus anksčiau ir dažnai šalia jo yra pranašas Jeremijas. Vėliau, kai esu šventykloje (nebe Sosto patalpoje), aš mačiau daugiau auksinių grindų vietoj skaisčiai baltos spalvos. Mane tai padrąsina, nes pradedu matyti kitaip. Atėjus maldos metui ir skelbiant 91-ą psalmę, aš atsiradau virš žmonių Azijoje, kurie vilkėjo šiaudines kepures ryžių laukuose. Nebuvau tikra, ar jie buvo iš Japonijos ar Kinijos, bet jie buvo užsiėmę dirbdami, atrodo tai buvo kelios moterys. Aš paklausiau jų, kokį užtikrinimą jūs turite, kad po mirties jūs būsite danguje? Aš supratau, kad jos yra pavergtos su stabmeldyste ir apgaule apie pomirtinį gyvenimą. Todėl pasidalinau su jomis savo viltimi, kalbėjau tiesą, skelbiau virš jų Raštą ir sugiedojau giesmę. Pasimeldžiau už jas prieš išvykdama.


Prie baltojo suolelio vietos,Jėzus stovėjo man iš kairės ir aš mačiau save, stovinčią šalia Jo. Jis kalbėjo su manimi ir Jo viena ranka buvo man ant pečių, o su kita ranka rodė kryptį. Todėl pažiūrėjau pirmyn ir tuomet aš jau buvau savimi ir pati žiūrėjau. Išvydau nepaprastai didelį kryžių (galbūt 300 pėdų aukščio arba 90 metrų aukščio) ant aukštos kalvos su ten vedančiu vienu taku. Daug žmonių buvo ant tako, vedančio link kryžiaus, bet aš taip pat mačiau daug žmonių lipančių į kalvą iš visų krypčių, bet jie negalėjo nueiti iki kryžiaus. Jie nebuvo ant tako. Aš paklausiau Jėzaus apie tai ir Jis pasakė: "Tie, kurie pasilieka ant tako, suras malonę, išgelbėjimą ir viltį į ateitį su Manimi danguje. Yra tik 1 kelias, kuris veda pas Tėvą ir tai yra per Mane. Daugelis yra apgauti, jog yra daug kelių, vedančių pas Dievą Tėvą, jog visi dievai veda pas Tėvą. Tai yra melas iš piktojo. Aš esu vienintelis kelias, vienintelė tiesa ir vienintelis gyvenimas, kuris veda į išgelbėjimą ir ateitį su Tėvu per amžius. Siauri vartai. Būkite įsišakniję Mano Žodyje, kad stovėtumėte tvirtai ir nebūtumėte apgauti."


Aš paklausiau Jo, ar yra dar regėjimas, kurį turėčiau pamatyti, be viso to, ką jau mačiau. Jis nurodė pažiūrėti dar kartą. Todėl pažiūrėjau ir išvydau tą kalvą iš šono ir taką, vedantį link kryžiaus. Kryžius buvo man iš dešinės ant kalvos. Ir ten ant tako, kuris veda link kryžiaus, buvo tos moterys, kurioms aš ką tik kalbėjau dvasiniame pasaulyje! Jos buvo tiesos kelyje!! O, kaip nuostabu!! Tai patvirtinimas, jog tai, ką aš kalbu, daro skirtumą. Dievas naudoja mūsų maldas, mūsų tiesos žodžius, mūsų pasodintas sėklas, kad atvestų žmones į atgailą ir išgelbėjimą. Viskas Jo laiku, todėl nenustokite melstis už paklydusius ir kalbėti tiesą meilėje. Kaip tai mus visus padrąsina!


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/10/03/vision-186-the-true-path-that-leads-to-god/