Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 179 - Audrų įspėjimai yra skubios maldos prašymai / Uraganas Dorianas

2019 m. rugpjūčio 31 d.


Šis regėjimas yra kitoks, nes jis buvo parodytas tuo metu, kai pradėjau melstis už žmones, esančius uragano Doriano kelyje. Aš skaitinėjau apie šią audrą ir nusprendžiau dėl to pasimelsti. Aš atėjau priešais Viešpatį ir klausiau Dievo, kaip aš turėčiau melstis dėl šios artėjančios negandos ir aš iškart žinojau, jog turiu skelbti virš jos ir virš žmonių. Aš atsiradau dvasinėje kelionėje šiek tiek virš audros, aš buvau apsiginklavusi. Meldžiausi Ef 6:10-17 virš savęs. Galėjau matyti uragano akį. Paklausiau Jėzaus, ką aš turėčiau skelbti, ir Jis davė man ištrauką iš 2 Metr 7:14 ir Jer 29:11-14. Pradėjusi skelbti Raštą, aš atsiradau žemiau audros, bet pirma jos ir netoli kranto. Buvau vidutiniame aukštyje. Mačiau ilgą paplūdimį, eismą ir daug aukštų pastatų. Žmonės buvo užsiėmę. Supratau, jog tai Florida. Pasilikau ore, kol skelbiau. Aš taip pat panaudojau Ps 96:4-6 ir pradėjau giedoti padrąsinančias giesmes, kad sugrąžinčiau juos pas Kristų. Paklausiau, kokia žinutė? Jėzus pasakė: "Toliau melskitės už žmones, kad jie atgailautų ir sugrįžtų pas Mane. Audros kaip ši yra įspėjimai. Melskitės, kad audra paragintų bažnyčią melstis."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/08/31/vision-180-storm-warnings-are-urgent-prayer-requests/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visa nugalėję, išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį." (Efeziečiams 6:10-17)


"Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą." (2 Metraščių 7:14)


"Laiduoju tikrai žinąs, ką užsimojau dėl jūsų, – tai VIEŠPATIES žodis, – dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos! Noriu jums suteikti vilties sklidiną ateitį. Kai jūs šauksitės manęs, kai ateisite ir kreipsitės į mane malda, aš jus išklausysiu. Kai manęs ieškosite, rasite mane. Taip, jeigu visa širdimi manęs ieškosite, rasite mane čia pat, su jumis, ir aš jus sugrąžinsiu į jūsų kraštą, – tai VIEŠPATIES žodis. – Aš surinksiu jus iš visų tautų ir visų vietų, kur tik jus išblaškiau, ir sugrąžinsiu į tą vietą, iš kurios ištrėmiau’, – tai VIEŠPATIES žodis." (Jeremijo 29:11-14)


"Juk didis VIEŠPATS ir vertas didžios šlovės,
pagarbų šiurpą keliantis labiau už visus dievus.
Juk visi tautų dievai tik stabai,
o VIEŠPATS sukūrė dangų.
Garbe ir didybe jis žėri,
jėga ir grožis jo šventovėje." 
(Psalmyno 96:4-6)