Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 130 - Jėzus stovi prie durų ir beldžia / Ankšti vartai

2018 m. gruodžio 19 d.


Po garbinimo, šlovinimo ir maldos laiko, aš keliavau dvasioje melsdamasi 91-ą psalmę ir atsiradau Indijoje, kur tas ciklonas prieš pora dienų smogė rytinei pakrantei. Aš padrąsinau indų moterį, kuri buvo gan nusiminusi. Aš giedojau jai ir stengiausi ją padrąsinti. Sugrįžau į Sosto patalpą ir Jėzus priminė man, kad pasimelsčiau jai palaiminimo, todėl sugrįžau ir palaiminau ją.


Mano laikas su Juo prie baltojo suolelio buvo trumpas. Aš paklausiau, koks Jo šios dienos akcentas ir Jis parodė man vyrą, bėgiojantį aplink su tiek daug džiaugsmo. Jis atrodė kaip kažkas iš Artimųjų Rytų. Dievas ten veikia!


Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir tuos, kurie ten susirinkę, ir pasisukau į ekraną. Išvydau netoli ant nedidelės kalvos atsirandantį milžinišką kryžių. Siauras takas vedė link jo ir Jėzus stovėjo tako dešinėje, su dešine ranka rodydamas, kuria kryptimi reikia eiti. Išgirdau Jį sakant: "Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Štai Aš esu! Jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir valgysiu su tuo žmogumi ir jie su Manimi." Tuomet aš supratau, jog kryžius reprezentuoja Jo mirtį ir prisikėlimą - vienintelį kelią pas Jį ir į amžinąjį gyvenimą, (Jono 14:6). Tai mūsų vienintelė išgelbėjimo, išvadavimo, atpirkimo, džiaugsmo ir ramybės viltis. Supratau, jog kelias, vedantis link kryžiaus, yra siauras. Jėzus davė man ištrauką iš Mato 7:13-14 "Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2018/12/19/vision-130-the-path-to-the-cross-is-narrow/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


"Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane." (Jono 14:6)

 

"Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi." (Apreiškimo 3:20)