Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 137 - Jėzus sudrebins Vinipegą / Dangaus vyresnieji

2019 m. sausio 19 d.


Garbinimo ir šlovinimo metu Sosto patalpoje aš giedojau kai kurias vaikystės giesmes, kurių metu reikia atlikti judesius, ir atkreipiau dėmesį, kad du vyresnieji atlieka judesius kartu su manimi. Aš esu tai mačiusi daug kartų ir anksčiau, ir nusprendžiau tuo vėl pasidalinti su jumis, nes tai gan linksma ir džiaugsminga. Negaliu jų labai gerai įžiūrėti, bet galiu matyti, kad jie turi karūnas ant galvų ir jie turi sostus, kurie, žiūrint iš mano perspektyvos, atrodo arti vienas kito, nes kai jie gieda, jie stovi šalia vienas kito atsisukę į Jėzų, esantį ant Malonės Sosto. Aš turiu pažiūrėti aukštyn, kad galėčiau juos matyti, nes jie yra kitame lygyje. Aš žinau, kad jie yra Jeremijas ir karalius Dovydas.


Šiandien dvasinėje kelionėje, aš atsiradau Vinipege, Manitoboje, Kanadoje. Aš skelbiau 91-ą psalmę virš Žmogaus Teisių muziejaus. Ir vėl, aš mačiau dvasinį tos vietos valdovą, bet ignoravau jį. Buvo nakties metas. Pažvelgiau žemyn ir išvydau gatvės vyrą, sėdintį palinkusį į plytinį pastatą. Jis nevilkėjo daug rūbų. Jei jis ten pasiliktų, jis galėtų numirti. (Šiąnakt ten -30°C). Žinojau, kad jis yra pavergtas narkotikų ir alkoholio. Aš padrąsinau jį kaip tik galėjau, pasidalinau su juo Rašto ištrauka ir pagiedojau jam. Mačiau, kaip jis sustingęs judėjo ir ieškojo prieglaudos. Jis buvo pagrindiniame kambaryje, kur aš pasimeldžiau jam palaiminimo.


Prie baltojo suolelio, Jėzus padrąsino mane ir patvirtino tai, ką aš dariau. Nuėjau į regėjimų vietą, susitikau savo keturis šventuosius draugus ir pamačiau, jog ten buvo ir penktas asmuo, bet negalėjau matyti jo veido. Pasisukau į ekraną, kur kiti jau buvo susirinkę ir vaizde išvydau Vinipegą dienos šviesoje. Aš buvau ant žemės ir žiūrėjau į Ričardsono pastatą miesto centre. Staiga jis pradėjo drebėti ir atsirado dideli įtrūkimai pastato šone. Mačiau iškrentančius langus, o taip pat ir kitus pastatus siūbuojančius, įtrūkstančius ir drebančius. Girdėjau, kaip suveikė automobilių signalizacija. Supratau, jog tai dėl žemės drebėjimo. Tai keista, nes Vinipegas nėra ant lūžio vietos, ir jis nepriklauso ugnies žiedui, nes jis randasi Kanados centre prerijos provincijoje. Aš paklausiau Jėzaus dėl to ir Jis atsakė, jog "Jis sudrebins šį miestą. Jie turi atgailauti ir sugrįžti pas Mane." Aš meldžiausi, kad Viešpats sudrebintų mūsų Kanados tautą ir, atrodo, jog Jis tai padarys Savo būdu ir laiku. Prašau melskitės už Vinipegą, kad paklydusieji siektų Viešpaties ir atgailautų, ir kad drungnieji atgailautų ir sugrįžtų pas Jį.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2019/01/19/vision-137-jesus-will-shake-winnipleg/