Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 387 - Sužeistas erelis / Babilonas PRIKLAUPS / Trumpas išlieka taikiniu

2023 m. balandžio 24 d., 2023 m. gegužės 4 d., pirmadienio vakaras


Garbinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje kaip kad visada darau. Giedojau pagal Summit Sounds giesmę "Center of the Room" https://youtu.be/TPMWiORio9k ir Joshua Aaron "Hoshianna" (prašau išsisaugokite) https://youtu.be/NlGv3P5in9Y (ši giesmė visada priverčia mano dvasią verkti dėl Izraelio). Pradėjau melstis ir užtarti dėl dalykų esančių mano širdyje.


Regėjimas: Atvykau prie man žinomo upelio, kur susitinku su Jėzumi. Jis stengėsi pagelbėti sužeistam dideliam baltagalviui ereliui - tos pačios rūšies, ant kurio aš skraidau. Tada suvokiau, kad jis mano! O, ne! Erelio sparnas buvo sužeistas nuo strėlės. Jėzus ištraukė strėlę ir užgydė žaizdą. Suvokiau, jog tai buvo atsakas iš priešo. Suprantu, jog skridimas ant erelio reprezentuoja mano tarnystę. Jėzus pasakė: "Tu priėmei smūgį už bažnyčią kaip užtarėja maldoje. Tu sunkiai dirbi dėl Mano Nuotakos - Siono (konkreti bažnyčia) ir gavai smūgį. Aš tai užgydysiu, kad tu galėtum tęsti. Toliau denk Mano krauju." Tada Jis priminė man 2 Kor 4:8-9 "Mes visaip slegiami, bet nesugniuždyti; mes svyruojame, bet nenusimename. Mes persekiojami, bet neapleisti; mes parblokšti, bet nežuvę." 

Galėjau netoliese matyti kalną ir mačiau, kad jo viršūnė buvo apdengta tamsiais debesimis. Mačiau žaibavimą ir girdėjau gilų griaustinio dundesį. Atrodė grėsmingai. Išgirdau balsą, sakantį: "AŠ ESU tavo ramybė." Kartu su kitais nusėdau nuo žirgo ir nusprendžiau kopti netgi audrai esant prieš mane, nes visa baimė buvo dingusi. "Mes žiūrime ne į tai, kas yra regima, bet į tai, kas neregima..." 2 Kor 4:18. Pasiekusi viršūnę, išvydau Jėzų stovintį beveik viduryje, Savo dešinėje rankoje Jis laikė ištraukęs kalaviją, kuris buvo nukreiptas žemyn. Aš žemai nusilenkiau. Pasirodė angelas ir priėjo link manęs, ir padavė man kalaviją. Supratau, jog tai pagerinimas. Kalavijas buvo labai lengvas. Ant kalavijo skersinio matėsi deimantų sluoksnis, kuris dengė kažkokios rūšies lengvo svorio metalą. Buoželė buvo rubinas. Rankena buvo tokia pati, kaip ir kitų mano kalavijų. Tai atrodo reikšminga, mes turime elgtis su Dievo Žodžiu tinkamai ir rūpestingai, žinodami, kad tai yra ginklas. (Kalavijas = Dievo Žodis). Ačiū, Jėzau!


Mano erelis buvo pasiruošęs skristi ir mes išskridome, man beskelbiant 91-ą psalmę.

Regėjimas: Atsiradau vėl žvelgdama į senovinę auksinę Nebukadnecaro statulą iš Dan 3:1 (žemiau skaitykite balandžio 24 d. regėjimą), bet šį kartą ta statula kilo aukštyn ir tapo labai didelė. Mačiau minias žmonių, puolančius kniūbsčius priešais ją, jie atrodė labai maži palyginus su statula. Tada pasirodė Jėzus ir atsistojo priešais statulą. Jis vilkėjo baltą drabužį ir Jo šlovė pasirodė priešais statulą, kurią Jis lenkė savo dydžiu. Statula staiga veidu žemyn nukrito priešais Jėzų, jos galva atitrūko, lyg jai būtų nukirsta galva. Tada išgirdau Jėzų sakant: "Kiekvienas kelis priklaups, netgi Babilonas kris ir puls kniūbsčias priešais Mane." Lygiai kaip Dagonas gulėjo kniūbsčias priešais Sandoros Skrynią, man tai primena Babilono baigtį Jer 50.

2023 m. balandžio 24 d. aš išvydau karaliaus Nebukadnecaro statulą tokią, kaip aprašyta Dan 3:1, kuri buvo 90 pėdų aukščio arba 27,4 m. Ji stovėjo viena atviroje vietoje. Staiga ji krito priekin ant savo veido, galva atlūžo ir aiškiai atitrūko nuo kaklo. Aš mačiau, kad jos rankos ir kojos taip pat buvo atlūžusios. Tada pamačiau Jėzų, stovintį man iš dešinės, bet tada taip pat išvydau Sandoros Skrynią. Nelabai supratau tai, ką mačiau. Tada Jėzus padėjo man pamatyti, kad Jis buvo tarsi uždėtas ant Sandoros Skrynios. Atrodė taip, lyg matyčiau du persidengiančius vaizdus. Man buvo priminta istorija iš 1 Sam 5:1-4, kur Sandoros Skrynia buvo filistinų pagrobta, nugabenta į Ašdodą ir pastatyta priešais stabą Dagoną, jo šventykloje. Kitą rytą jie aptiko Dagoną parkritusį veidu žemėn priešais Viešpaties Skrynią. Jėzus yra Sandoros Skrynios įsikūnijimas. JIS YRA Sandora.


Interpretacija: Aš esu turėjusi ankstesnį regėjimą apie šią statulą Nr. 370 (bet suvokiau, kad aš dar nesu jo išleidusi, nes jame yra labai jautrios informacijos). Aš laukiu nurodymo, kad galėčiau išleisti. Statula ne tik reprezentuoja turtus ir galią naujosios Babilono karalystės, kuri kyla (kuri taps NWO), bet  ji taip pat reprezentuoja antikristo galią, kuris suteiks šiai karalystei savo valdžią. Dėl šios antikristo karalystės, Jėzus pasakė: "Ji jau pradėjo kilti." Lygiai kaip žmonės priklaupė karaliaus Nebukadnecaro statulai Dan 3, lygiai taip istorija pasikartos ir jie vėl priklaups Babilono karalystei ir antikristui, kuris suteiks jai galią ir valdžią valdyti. Tie, kurie atmeta Mesijo Jėzaus Kristaus tiesą ir sugretina save su piktuoju, jie turės sumokėti galutinę kainą ir būti atskirti nuo Dievo amžiams. Bet, kad ir koks priešas manytų esąs galingas, jie niekada negalės prilygti Visagaliam, Visur esančiam ir Visažinančiam Dievui! Karalystė bus sunaikinta (Apr 18) ir šėtonas priklaus priešais Viešpatį Jėzų ir pripažins Jį, įskaitant visus tikinčiuosius. "Kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „Jėzus Kristus yra Viešpats!“ (Fil 2:10-11)

Mano supratimas toks, kad Sandoros Skrynia reprezentuoja Dievo moralinį įstatymą ir tai visada buvo priešais Jo Artumą. Jėzus yra uždėtas ant Skrynios, atskeisdamas ryšį. Mano supratimu, įstatymas buvo laikomas Kristuje, nes tai veda link Gelbėtojo. Žmonės negalėjo būti išgelbėti vien tik įstatymu. Mesijo atėjimas ir mirtis buvo išpranašauta pranašų. Ir Mesijas Jėzus atėjo, kad išpildytų įstatymą, o ne kad jį panaikintų. Tai aukojimo sistema buvo panaikinta Jo mirtimi. Kraujo auka/atpirkimas turėjo būti padarytas - galutinis atpirkimas už nuodėmę - kartą ir už visus, kurį atliko Mesijas Jėzus Kristus. Naujoji sandora Jo kraujyje yra tai, kur gyvenimas ir atpirkimas yra prieinami vilčiai ir ateičiai su Dievu per amžius. Prisiminkite, Jėzus pasakė: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Mane." Jono 14:6.

Kaip ir visos statulos/stabai, jie neturi galios - jie negali girdėti, matyti ar padėti, tačiau jie reprezentuoja demonišką pasaulį. Kai tu garbini bet kokį stabą, statulą ar bet ką, kas užima pirmą Dievo vietą tavo gyvenime, tada, vadinasi, tu susigretini su stabu ir atiduodi jam šlovę. Tai reiškia gyvenimą grandinėse ir vergijoje. Tai, ką tu myli, ten ir yra tavo širdis ir iš savo širdies tu kalbėsi tai, kas tu esi.


Aš nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę.

Regėjimas: Vaizdas atsivėrė ties Trumpu, lipančiu laiptais, atidarančiu duris į kairę pusę ir įeinančiu į kažkokios rūšies pastatą. Mano perspektyva pasikeitė ir aš mačiau jį einantį per pakylą ir atsistojantį kreiptis į žmones, galbūt stadione. Girdėjau, kaip žmonės pasikartojančiai šūkavo: "Trump, Trump". Mačiau jo žmoną, stovinčią kartu su kitais už jo. Tada išvydau kažkur iš pastato į jį nukreiptą ginklą, bet man nebuvo atskleista kur tas žmogus stovi. Galėjau matyti raudoną tašką ant jo [Trumpo] kaktos. Po to, nieko daugiau nemačiau.

Interpretacija: Suprantu, kad Trumpas išlieka pavojuje, bet mūsų tai nestebina. Tol, kol jis yra gyvas, ir kol jis priešinasi piktojo planams ir taip pat saugo Izraelį, tol jis pasiliks taikiniu. Jo gyvybė vis dar pavojuje. Nemanau, kad ginklas šį kartą reprezentuoja kažką tiesiogiai, bet labiau tai reprezentuoja priešo planą pašalinti jį. Prašau toliau melskitės už jo apsaugą ir jo šeimos apsaugą.

Rašto ištraukos: 1 Sam 5:1-4 "Pagrobtą Dievo Skrynią filistinai nugabeno iš Eben Ezero į Ašdodą. Tada filistinai paėmė Dievo Skrynią, įnešė į Dagono šventyklą ir pastatė šalia Dagono. Atsikėlę anksti kitą rytą ašdodiečiai rado Dagoną gulintį kniūbsčią žemėje priešais VIEŠPATIES Skrynią. Pakėlę Dagoną, pastatė vėl į vietą. Bet jiems atsikėlus anksti kitą rytą, Dagonas buvo pargriuvęs kniūbsčias priešais VIEŠPATIES Skrynią. Dagono galva ir abi rankos nukirstos ir gulėjo ant slenksčio. Vien Dagono liemuo buvo likęs."

Mato 5:17 Jėzus pasakė: "Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti."

Mato 12:34 Jėzus pasakė: "Angių išperos (Jėzus kreipiasi į religinius vadovus), kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis." Mato 15:11, taip pat Mato 15:18-20, Pat 4:23.

1 Kor 10:20-21 (apaštalas Paulius pasakė) "...aukodami atnašas, pagonys aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais. Jūs negalite gerti Viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite būti Viešpaties vaišių dalyviai ir demonų vaišių dalyviai."

Ps 115:5-9 "Jie (stabai) turi burnas, bet nekalba, turi akis, bet nemato, 6turi ausis, bet negirdi, turi nosis, bet neužuodžia, turi rankas, bet negali lytėti, turi kojas, bet nevaikšto. Panašūs į juos bus ir tie, kas juos dirba ir kas jais pasitiki."

Įst 4:28 "Tarnausite ten žmonių rankomis padirbtiems dievams, medžio ir akmens dirbiniams, kurie nemato, negirdi, nevalgo, neužuodžia."

Dan 3:7, 9,  Apr 13, 18, 19, 20, 21

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/05/04/vision-387-injured-eagle-babylon-will-bow-trump-remains-a-target/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

Jeremijo 50 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/JER.50.LBD-KAN


"Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų“. (Mato 15:11)


"O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. Šie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia“. (Mato 15:18-20)


"Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai." (Patarlių 4:23)


"Todėl, išgirdusios rago, trimito, lyros, citros, arfos, būgno ar bet kokio muzikos instrumento garsą, visų kalbų tautos ir gentys parpuolė ir pagarbino Nebukadnecaro pastatytą aukso statulą." (Danieliaus 3:7)


Danieliaus 9 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/DAN.9.LBD-KAN


Apreiškimo 13 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/REV.13.LBD-KAN
Apreiškimo 18 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/REV.18.LBD-KAN
Apreiškimo 19 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/REV.19.LBD-KAN
Apreiškimo 20 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/REV.20.LBD-KAN
Apreiškimo 21 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/REV.21.LBD-KAN