Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 383 - Kviečių laukai - prasideda didžioji pjūtis / Įspėjimas bažnyčiai

2023 m. vasario 13 d., pirmadienio vakaras


Pastaba: Šią savaitę negalėjau nueiti toliau už upelio, nes kviečių regėjimai buvo visa apimantys.


Šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje ir buvau paskatinta dvasioje garbinti kalbomis pagal Jesus Image giesmę "Yeshua" https://youtu.be/ivUb1K0B0zE. Pradėjau melstis ir užtarti maldoje. Po maldos aš atsiradau prie man žinomo upelio, kur aš ateinu susitikti su Jėzumi prieš kopimą į kalną.


Regėjimas: Ėjau taku, kuris driekėsi palei upelį. Jėzus pasitiko mane ant tako ir mes pradėjome eiti, kol priėjome nežymų tako išsišakojimą. Supratau tai, kad jeigu eitume kaire puse, tai mes toliau žygiuotume palei upelį, bet Jėzus pamojo man eiti su Juo į dešinę. Tuo metu aš pamačiau laukus prinokusių kviečių abiejose tako pusėse. (Žemė buvo šviesaus smėlio spalvos ir takas buvo gerai išmindžiotas). Buvo gražus vaizdas pažiūrėti kaip auksiniai kviečiai šiek tiek palinksta vėjelyje. Laukai atrodė tęsėsi ir tęsėsi taip toli, kaip mano akys užmato. Tuomet Jėzus sustojo ir įėjo į lauką, esantį dešinėje pusėje visai arti ir aš nusekiau paskui Jį. Jis nuskynė sunokusią kviečių varpą, perlaužė ją ir ištrynė grūdus tarp Savo rankų. Pelus jis nupūtė, suėmė Savo rankoje grūdus ir išėjo iš lauko, kad sugrįžtų ant tako. Mes ėjome toliau. Tuomet aš pamačiau jauną lauką, kuris augo mūsų kairėje. Kviečiai buvo mažiau užaugę, nes stiebai dar nebuvo susiformavę. Tada aš išvydau demonišką būtybę lipančią ir besistengiančią užlipti ant jaunų augalų. Supratau, kad ji stengiasi juos išnaikinti. Mes ėjome toliau ir priėjome tuščią suartą lauką, kuris taip pat buvo mūsų kairėje. Dirva atrodė esanti paruošta sėjai. Tada Jėzus numetė į dirvą kviečių grūdus, kuriuos laikė Savo rankoje. Žinojau, kad tos kelios sėklos negalės sukurti pilno derliaus, bet tai buvo gera pradžia. Tada savo dešinėje išvydau dar vieną bręstančių kviečių lauką, bet jame stovėjo kita didelė demoniška būtybė. Kiekvienoje jos su išaugusiais nagais "rankoje" buvo stipriai suimti trys kviečių stiebai. Kai demonas laikė tris kviečių stiebus, jie atrodė kaip nedidelė puokštė stipriai surišta. Regėjimo pabaiga.

 

 


Interpretacija. Jėzus pasakė: "Daugelis Mano laukų yra pasiruošę derliaus nuėmimui, o kai kurie laukai beveik pasiruošę. Sunokę javai duoda vaisių - grūdus, kurie bus pasodinti į derlingą, suartą dirvą, kuri išaugins naują kartą kviečių arba karalystės darbininkų."


Supratau, kad dirvos suarimas yra metafora apie užtarimus maldoje - dirvos paruošimas mūsų maldomis ir pasninkais paliečia Tėvo širdį dėl tų, už kuriuos meldžiamės. Todėl, kai Dievo Žodis - evangelija - yra mokoma, Šventosios Dvasios galia, kartu veikiant angelams, ateina į širdį, kuri yra suminkštėjusi ir pasiruošusi priimti. Štai kodėl maldos yra taip svarbu. Kai jie pasilieka geroje dirvoje, kuri yra Dievo Žodis, jie augs ir subręs į derlingus kviečius.


Supratau, kad jaunų kviečių pasėlių demoniškas mindžiojimas reprezentuoja priešo planą sunaikinti vaikus. Tai dalykas, kuriam nereikia papildomo aiškinimo. Priešas naikina - sugadina mūsų vaikus ir jaunuolius visais įmanomais būdais: emociškai, dvasiškai ir fiziškai. Tą mes galime aiškiai matyti.


Kviečių pasėliai, kuriuose demoniška būtybė buvo suėmusi tris kviečių stiebus kiekvienoje savo naguotoje rankoje reprezentuoja priešo stiprų poveikį virš trijų žmonių sukuriant nedorą sąjungą bažnyčioje. Lygiai kaip trilinka virvė iš Mok 4:12 Kristuje nėra lengvai nutraukiama, taip ir nedora priešo sąjunga, kuris visada viską kopijuoja, sukuria disfunkciją ir susiskaldymą, ir jeigu tuo nebus pasirūpinta, tai nuves į bažnyčios griuvimą arba verslo griuvimą, namų/šeimos ar santuokos sugriuvimą. Mes galime būti veikiami priešo ir net nesuvokti, kad esame jo naudojami. Jezabelės dvasia ateina į mintis. Ji naudoja žmones ir slepiasi po kitomis piktosiomis dvasiomis siekdama įvykdyti savo piktus darbus tam, kad išlaikytų - ypač bažnyčią - disfunkcijoje ir nugalėtą. Man tai primena ištrauką iš Rom 8:5-7, kurioje iš esmės sakoma: tos mintys, kurioms vadovauja Šventoji Dvasia eis Dvasioje ir jie žinos gyvenimą ir ramybę. Jeigu vaikštai kūniškai - kas yra maištas prieš Dievą ir kas veda į mirtį, tavo mintys nebus vienybėje su Šventąja Dvasia ir tuomet tu atveri save, atidarai duris demoniškai įtakai ir problemoms. Įžvalgos reikia mokytis visą gyvenimą, bet svarbu ja ir ištikimai naudotis.


Jėzus tęsė toliau: "Didžiausia visų laikų pjūtis prasideda. Tu pradėsi matyti, kaip atgimimas prasideda visame pasaulyje. Jis plėsis, bet nevyks visur vienu metu. Mano dukra, darbininkų yra mažai. Pjūčiai reikia darbininkų, kad apmokytų ir vestų šią didžią pjūtį. Štai kodėl penkialypė valdžia turi pakilti, ir vesti, ir mokyti, kad jie (žmonės) subręstų Manyje, kad taptų Mano Nuotaka. Bažnyčia turi daryti tai, ką Aš parodžiau Savo pavyzdžiu. Taip, visos Mano tarnystės turi demonstruoti meilę ir galią, kurią Aš suteikiau per Savo pralietą kraują. Bažnyčia, žinok savo valdžią Manyje!"


Mano supratimu, kai Dievo šlovė nusileis, prasidės pjūtis ir bus kartos žmonių, kurie turės būti disciplinuoti, apmokyti ir pamaitinti tų žmonių, kurie subrendo savo charakteryje - kuris yra iš Dievo (Gal 5:22), ir užaugo savo dovanose. Jie bus reikalingi, kad parodytų pavyzdžiu viską, ką Jėzus čia žemėje mums rodė Savo pavyzdžiu, kad nuvestų juos į dvasinę brandą ir pilnatvę Kristuje. Bažyčia bus suvienyta, kaip kad Naujajame testamente Apaštalų darbų 2 skyriuje, demonstruojanti Dangaus karalystės evangeliją galioje - išgelbėjime, išlaisvinimuose ir stebukluose. Nuotaka iš tikrųjų darys, ką Jėzus sakė: "...didesnius darbus nei šie." Mūsų kryptis ateis iš penkialypių tarnysčių bažnyčioje: apaštalų, pranašų, evangelistų, pastorių ir mokytojų, kurie disciplinuos ir mokys kitus pagal savo lygį ir taip toliau. Tai taip svarbu, nes bažnyčia ateityje bus kitokia.


Rašto ištraukos: Mato 13:23 "Bet sėkla nukritusi į gerą žemą simbolizuoja tą, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.


Jokūbo 5:16b "Teisiojo malda yra galinga ir efektyvi."


Ef 4:11-13 "Tai pats Kristus paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, pastoriais ir mokytojais, idant aprūpintų Savo žmones gerai tarnystei, kad Kristaus kūnas statytųsi, kol mes visi pasieksime tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo vienybę, tapsime subrendę, pasiekę Kristaus pilnatvės lygį."


1 Kor 4:20 "Dievo karalystė yra ne kalboje, bet galioje."


Jono 14:12 "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas Mane tiki, darys darbus, kuriuos Aš darau, ir dar už juos didesnių, nes Aš keliauju pas Tėvą."


Mok 4:12 "Vienišą žmogų lengva įveikti, du gali vienam sėkmingai pasipriešinti. Trilinką virvę nutraukti nelengva."


Rom 8:5-8 "Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal Dvasią – Dvasios reikalais. Kūno rūpesčiai veda į mirtį, o Dvasios rūpesčiai – į gyvenimą ir ramybę. Kūno rūpesčiai priešiški Dievui; jie nepaklūsta Dievo Įstatymui ir net negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/02/13/vision-383-the-wheat-fields-the-great-harvest-is-beginning-warning-to-the-church/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Dar viena tinkama ištrauka:

 

"Tuomet jis tarė mokiniams: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. 38Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“. (Mato 9:37-38)