Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 382 - Vanduo / Trumpas Ovaliajame kabinete su užduotimi įgyvendinti naujas veiklos kryptis, kad atitaisytų bedieviškus planus

2023 m. vasario 6 d., pirmadienio vakaras


Garbinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje ir atkreipiau dėmesį, kad šventieji šlovina kartu su manimi. Giedojau pagal Bethel giesmę "You are Worthy Of It All" https://youtu.be/AIGV3ms_9eM. Pagal šią giesmę šlovinu jau keletą dienų. Garbė Jam!


Pradėjau melstis. Atsiradau kovodoma už daugelį, ypač iš savo šeimos. Norėčiau sugebėti nupiešti tai, ką aš kartais matau, kai esu pakviečiama kovoti tokiu būdu. Lyg tai būtų iš mokslinės fantastikos filmo. Bet kova yra labai reali. Ir ne tik tai, bet man yra primenama, jog yra dar daugiau angelų Dievo pusėje kovojančių už mane, nei tų, kurie yra priešo pusėje. Ir prisiminkite, jog yra daug būdų, kaip galima kovoti. Išmintis sako naudotis įžvalga, kad suvokti, kaip Dievas kviečia tave kovoti tavo aplinkybėse. Kartais mums tereikia būti ramiems ir ilsėtis Jame. Bet kartais Jis kviečia mus pasiimti savo kalavijus ir kovoti padedant angelams.


Regėjimas: Atvykau prie man žinomo upelio, kurį visada aplankau prieš pakildama į kalną. Atėjusi arčiau aš pamačiau, kad mano šarvai yra purvini, aptrankyti, ir dūmai kilo iš manęs. Tiesą sakant, atrodžiau ganėtinai apdaužyta. Kritau ant žemės išvargusi. Jėzus atėjo ir pagelbėjo man, nuvedė mane prie upelio. Aš stovėjau tiesiai priešais upelį ant kranto, žvelgdama į Jį. Tuomet nutiko smagus dalykas - Jėzus mane pastūmė ir aš nukritau nugara žemyn, išskėstom rankom į vandenį, bet neskendau. Jėzus tiesiog sėdėjo ant akmens, žvelgdamas į mane. Aš užsimerkiau ir plūduriavau. Buvau užpildyta su ramybe. Po trumpo laiko, aš atsisėdau ir pažvelgiau į savo ginkluotę/šarvus - jie vėl buvo skaistūs, švarūs ir nebebuvo apgadinti. Aš nudžiugau ir jaučiausi atstatyta.


Interpretacija: Paklausiau Jėzaus apie vandenį. Kai aš esu su Juo, visada būna koks nors vandens telkinys: šulinys, fontanas, upė, upelis, krioklys, ežeras arba vandenynas. Jis atsakė su klausimu: "Ką reprezetuoja Mano vanduo?" Man buvo įdomiai priminta, jos Biblija prasideda su vandeniu: Pr 1:2 "...ir Dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų" ir baigiasi su vandeniu Apr 21:6 "...Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio." Biblija yra pilna palyginimų ir metaforų apie vandenį. Jėzus yra gyvenimo fontanas, versmė, kuri trykšta į amžinąjį gyvenimą. Nuo Dievo sosto teka gyvybės vandens upė, Jis numalšina mūsų troškulį, kad mes daugiau niekada nebetrokštume. Jo vanduo gaivina, nuplauna, apvalo, atnaujina ir atgaivina mūsų kūną, širdį ir sielą. Su vandeniu mes esame pakrikštyti Jame. Kai Dievo vanduo (Žodis) maitina mus, mes esame kaip medžiai pasodinti prie tekančio vandens, duodantys vaisių ir mūsų lapai nevysta. Galima apie tai knygą parašyti!


Šventoji Dvasia tuomet man priminė apie kraują ir vandenį, kuris ištekėjo iš Jėzaus, esančio ant kryžiaus, kai Jis buvo perdurtas su ietimi. Jono 19:34. Tuomet Jėzus pasakė: "Aš išliejau Save kaip auką už tave ir už visą pasaulį. Kas ištekėjo iš Manęs reprezentuoja gyvenimą visiems tiems, kurie tai priims. Tai nemokama dovana." Tu sumokėjai didelę kainą už mūsų išgelbėjimą, Viešpatie Jėzau. Ačiū tau.


Buvo didelė kaina šiai nemokamai dovanai. Iš 2 Sam 23:15-17 ištraukos prisimenu apie tris karaliaus Dovydo galingus vyrus, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad atneštų jam atsigerti vandens iš priešo teritorijos. Vietoj to, kad atsigertų, Dovydas tai išliejo, suprasdamas didelį pasiaukojimą, kuris buvo padarytas. Jėzus Mesijas išliejo savo gyvenimą ant kryžiaus kaip galutinę atnašą už nuodėmę/auką už nuodėmę už visą pasaulį. Tai, kas fiziškai iš Jo ištekėjo - vanduo ir kraujas, dvasine prasme suteikė mums gyvenimą, jei mes tikėsime. Jo pralietas kraujas reprezentuoja Jo atperkančiąją galią virš nuodėmės ir Naują sandorą Jo kraujyje. Vanduo, kuris iš Jo ištekėjo yra gyvenimas. Ir Jo žaizdomis mes esame pagydyti - emociškai, fiziškai ir dvasiškai.


Rašto ištrauka: Iz 53:10 "Bet Viešpats panorėjo jį sumušti, Jis atidavė jį skausmui. Atidavęs save kaip atnašą už kaltę..." Iz 53:5 "Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis." Ir taip, tai yra nemokama dovana. Ef 2:8 "Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs/ne darbais, bet tai yra Dievo dovana." Jono 7:37-38 Jėzus pasakė: "„Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, kaip Raštas sako, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.


Regėjimas: Nuėjau kopti į kalną. Jo papėdėje aš vėl išvydau tą patį milžiną. Griebiau šį kartą savo ietį ir suvariau ją jam į koją. Jis krito ant nugaros iš didelio skausmo. Aš užkopiau į kalną, pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau sausame akmenuotame slėnyje, kuriame buvo šviesiai rudos spalvos uolų. Jis buvo netoli nuo to kalno, nuo kurio aš išskridau. Čia nebuvo jokių gyvybės ženklų. Mačiau angelą stovintį ir atskleidžiantį kai ką esantį smėlio uoloje. Tai buvo mažas apvalus baltas akmuo. Aš supratau, jog tai yra vieta, kurioje kadaise stovėjo Sodomos ir Gomoros miestai.


Interpretacija: Aš paklausiau Jėzaus, kur iš tiesų šie miestai yra ir Jis atsakė: "Sek paskui įrodymus." Pirmiausia, reikia žiūrėti į Dievo Žodį. Apie tai mes skaitome Pradžios knygos 19-ame skyriuje. Šventoji Dvasia man priminė apie Ron Wyatt dokumentiką, kurią mačiau prieš keletą metų, apie įrodymus, kuriuos jis rado: sieros kamuolius, pelenus ir struktūras, kurios buvo paveiktos oro sąlygų per daugelį metų https://youtu.be/60WoM_TlyyE. Prisiminkite, jog vietovė, kuri buvo sunaikinta, ta ištisa lyguma, ne tik Sodoma ir Gomora. Judo 7-oje eilutėje rašoma: "...Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai seksualiai ištvirkavo ir nusekė paskui ne tokį kūną, lieka pavyzdžiu, kentėdami amžinos ugnies bausmes." Taip pat ir Pr 19:28 "Ir, žvelgdamas (Abraomas) žemyn Sodomos ir Gomoros bei viso Lygumos krašto link, matė tik kylančius nuo žemės dūmus, tarsi iš krosnies." Štai kodėl įrodymai yra rasti daugelyje vietų netoli Negyvosios jūros. Buvau paskatinta pažiūrėti daugiau dokumentikos ir atradau, jog yra du filmai, kurie buvo neseniai išleisti, kurie yra labai informatyvūs: Timo ir Marie Shely https://youtu.be/I7_92sjUcOI ir Expedition Bible  https://youtu.be/jQl4KaRtef8. Esu tikra, jog yra ir daugiau, bet aš buvau paskatinta pažiūrėti šiuos du. Kai tu sujungi Dievo Žodį su archeologiniais įrodymais, tau nereikia būti pažengusiu mokslininku, kad sujungtum taškus. Dievo Žodis nemeluoja, o taip pat ir įrodymai. Net jei jie nėra būtini, manau, kad vis tiek visada yra smagu, kai įrodymai yra atrandami, kurie patvirtina Dievo Žodį.


Regėjimas: Nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir mes nuėjome link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde išvydau Trumpą einantį ovaliajame kabinete link savo stalo. Jis švelniai mestelėjo dokumentą, kuris buvo uždengtas su failu ant stalo. Supratau, jog tai svarbus dokumentas, su kuriuo jis turės tvarkytis. Žinojau, kad jis jį pasirašys. Bet vietoj to, kad atsisėstų prie stalo peržiūrėti dokumentą, jis apėjo stalą ir atsisėdo ant kėdės, kuri buvo priešais jį. Jis sėdėjo palinkęs į priekį, rankas laikė padėjęs ant kojų, jo veidas atrodė labai rimtas ir jis pagarbiai klausėsi, ką jam kalbėjo priešais jį esantis žmogus. Nemačiau jo veido, bet žinojau, kad tas žmogus yra labai svarbus. Tuomet jis atsistojo, paspaudė man nežinomo žmogaus ranką ir sugrįžo prie stalo. Jis prisėdo ir pradėjo peržiūrinėti dokumentą. Mačiau, kad jis turėjo specialų rašiklį ir tuomet pasirašė dokumentą. Jam pasirašant, aš pamačiau, kad keletas kitų aukštą postą užimančių asmenų buvo aplink jį, kurie pasitarnavo kaip pagalba ir liudininkai. Jie visi atrodė labai profesionaliai.


Interpretacija: Tai dar vienas patvirtinimas, kad Trumpas sugrįžta į pareigas. Ne tik kad jis sugrįš, bet yra ir daug darbo jam nuveikti, kad atitaisytų tai, ką Bideno administracija padarė be Dievo. Jaučiu, kad tai vienas iš daugelio dokumentų, kuriuos Trumpas turės peržiūrėti. Kiek suprantu, jis yra nusiteikęs klausytis kitų, surasti jiems laiko savo užimtoje dienoje prieš imdamasis dokumento, esančio ant jo stalo. Bet kol jis klausėsi lankytojo, aš mačiau, kad jis ir toliau išliko rimtu veidu, profesionalios laikysenos. Tai nebuvo lengvas vizitas. Meldžiu, kad Dievas suteiktų jam daug išminties ir įžvalgos, kad jis nebūtų įtikintas daryti priešingai nei Dievas kvietė jį daryti.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/02/06/vision-382-the-water-trump-in-the-oval-office-with-the-task-of-implementing-new-policies-to-undo-ungodly-ones/

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:

 

"Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens." (Jono 19:33-34)

 

"Dovydas aistringai kalbėjo: „O kad man kas duotų atsigerti vandens iš Betliejaus šaltinio prie miesto vartų!“ 16Tada anie trys galiūnai įsiveržė į filistinų stovyklą, pasėmė vandens iš Betliejaus šaltinio prie miesto vartų ir parnešė jo Dovydui. Tačiau jo gerti jis nenorėjo ir išpylė liejamąją atnašą VIEŠPAČIUI. 17„Tesaugo mane VIEŠPATS, – tarė jis, – kad aš tai daryčiau! Argi galiu gerti kraują vyrų, kurie statė savo gyvastį į pavojų?“ Užtat jis jo ir negėrė. Tokie buvo trijų galiūnų žygdarbiai." (3 Samuelio 23:15-17)