Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 381 - Atpažintas pagal vaisius / Senovės demonų sugrįžimas - planas prieš vaikus

2023 m. sausio 30 d., pirmadienis


Garbinau ir šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Skaičiau 136-ą psalmę ir giedojau pagal Michael W Smith giesmę "His Love endures Forever" https://youtu.be/JQBwwHvlgSk, Jason Upton - "Fly" https://youtu.be/LUsthbL3nSg, kurioje angelai gieda harmonijoje su juo be jo žinios (kiek suprantu, jis tą harmoniją išgirdo tik tuomet, kai perklausė įrašytą giesmę). Šios giesmės metu, aš atsiradau skrendanti dvasioje. Iš pradžių aš buvau tik su Jėzumi, bet giesmei tęsiantis, aš pamačiau, jog skrendu su karių grupe iš "Canadian Firewall", su kuriais ten kartu meldžiuosi. Mes buvome kartu ir skridome ant savo erelių. Tai buvo taip nepaprasta. Po giesmės, aš pradėjau melstis.


Regėjimas: Tuomet atvykau prie man žinomo upelio. Mačiau, kad Jėzus stovi prie medžio, kuris augo upelio pakrašty. Suvokiau, jog tai labai sveikas vaismedis. Keletas jo šaknų siekė vandenį. Tuomet Jėzus nuskynė vaisių nuo šalia Jo esančios šakos ir atsikando. Girdėjosi švelnus trašktelėjimas. Tada dar įdėmiau pažvelgiau į medžio vaisius ir mačiau, kad jie buvo skirtingo augimo. Mačiau mažesnius besiformuojančius vaisius, kurie buvo žali ir keletą didesnių, kurie buvo pradėję nokti, tapdami geltonesni. Sunokęs vaisius, kurio Jėzus atsikando buvo geltonas su šiek tiek raudono. Aš paklausiau Jo apie vaisių ir Jėzus pasakė: "Jis kaip obuolys." Aš paklausiau Jėzaus apie šią vaisiaus pamoką. Jėzus atsakė: "Tu pradedi megzti vaisius. Jie man gardūs." Tuomet Jis tęsė, sakydamas: "Aš panaudosiu tave, kad iškelčiau žmoguje esantį auksą, kad padrąsinčiau, pamokyčiau, nukreipčiau, kartais pataisyčiau, bet visada tam, kad ugdyčiau netgi pataisyme." Bet tada Jis mane įspėjo: "Neleisk, kad tavo dovanos taptų tavo identitetu."


Tai pamoka, skirta man, bet taip pat tai yra ir žinutė tiems, kurie yra bažnyčioje. Mūsų dovanos, ar jos būtų antgamtiškos ar ne, neturėtų tapti mūsų identitetu, nes tuomet tai gali atverti kelią išdidumui ir kitai vergijai, vedančiai mūsų vaisius į kompromisą. Mūsų identitetas yra tik Jėzuje Kristuje. Viskas, ką mes darome ar sakome, turėtų būti Dievo šlovei, o ne mums patiems. Jeigu sieksi Jėzaus veido kiekvieną dieną, išliksi nuolankus ir eisi tikėjime savo patepime su Juo, padarydamas Jį Savo Šeimininku virš visų savo gyvenimo dalykų, tuomet tu megzi gerus vaisius ir būsi žinomas pagal savo gerus vaisius.


Rašto ištrauka: Mato 15-21 "Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs – gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią."


Regėjimas: Pasiekiau kalną kartu su kitais kariais, kurie lipo kartu su manimi vienybėje. Pusiaukelėje staiga pasidarė tamsu. Tai nauja. Mačiau, kad daugelis mūsų nešėmės deglus, kad pasišviestume. Mačiau, kad ir aš vieną tokį nešiausi ir liepsna apšvietė taką. Taip pat mačiau toliau stovintį angelą, kad mus padrąsintų. Pasiekiau viršūnę, užsėdau ant savo erelio ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę.


Regėjimas: Atsiradau apžvelgdama akmenuotą lygumą su smėliu, kur stovėjo žinomas senovės statinys - Babelio bokštas. Esu jį mačiusi ankstesniame regėjime. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš mačiau vaikus, kurie gamino plytas iš smėlio. Supratau, jog tai reprezentuoja darbą vergijoje. Tada mano vaizdas vėl pasikeitė. Mačiau kaip vaikas įlipa į tam tikrą transporto priemonę. Suaugęs žmogus įsitikino, kad jie įsėdo ir uždarė duris. Supratau, kad vaikas neturi jokio pasirinkimo. Staiga aš suvokiau apie ką visa tai - sekso vergija. Ech.


Interpretacija: Prie baltojo suolelio, aš paklausiau Jėzaus apie tai, ką mačiau. Babelio bokštas, kuris kilo lygumoje, iš tiesų buvo pavyzdys ne apie tiesioginę bokšto statybą, bet tai, ką jis reprezentuoja. Babelis reprezentuoja senovės demonus, kurie sugrįžo. Jėzus patvirtino tai, ką kiti pranašai išsakė apie jų grįžimą. Aš paklausiau apie rabiną Jonathan Cahn, nes jis yra išleidęs knygą, pavadinimu "The Return Of The gods” ["Dievų sugrįžimas"] (kurią aš labai noriu perskaityti!) Jėzus atskė: "Jis yra Mano ir kalba Mano žodžius." Jis tęsė toliau, sakydamas: "Senovės demonai sugrįžo, nes žmonės atidarė jiems duris." Kaip gaila, bet tai logiška. Nors šie demonai yra atsakingi už tiek daug dalykų, Jėzus man rodė būtent piktąjį planą prieš vaikus. Mes nesame nežinantys apie baisų vaikų išnaudojimą darbe, vaikų aukojimus - šėtoniškus ritualus ir abortus, o taip pat visokiausią seksualinį išnaudojimą sekso vergijoje. Naikintojas, kuris yra Molechas, yra atsakingas už visus vaikų paaukojimus. Ašera/Astartė/Afroditė/Venera/Ištarė/Inana, priklausomai nuo kultūros, yra atsakinga už visą seksualinį smurtą, išnaudojimą, sekso vergiją, iškrypimą, geismą, sodomiją, lyties tapatybės dalykus ir daugelį kitų dalykų. Jėzus tuomet prabilo labai griežtu balsu: "Teismo dieną Aš kiekvieną laikysiu atsakingu, kuris smurtauja arba išnaudoja mažuosius. Jeigu jie neatgailaus ir nepasikeis, jiems geriau būtų buvę, jei jie išvis nebūtų gimę. Netgi tuos, kurie naudoja vaiką darbui, kad išmokėtų tėvų skolas, Aš juos laikysiu atsakingais." Jėzus tuomet pacitavo iš Luko 17:2 "Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių."


Šį kartą laiptais nelipau. Aš buvau šokiruota nuo visko, ką mačiau ir girdėjau, ir aš taip pat buvau pavargusi, todėl aš tiesiog pažvelgiau į regėjimą nuo laiptų viršaus.


Regėjimas: Vaizde išvydau daug vyrų ir moterų, vilkinčių senoviškai atrodančius drabužius, jie gamino plytas statybos tikslams. Plytos buvo šviesaus molio spalvos. Aš taip pat mačiau, kad prižiūrintys vyrai turėjo botagus ir supratau, kad jie buvo žiaurūs prižiūrėtojai. Man tai priminė Senojo Testamento istorijas apie izraelitus kaip vergus Egipte. Tuomet vaizdas pasikeitė ir aš išvydau siaubingą vaizdą, nuo kurio vos neapsivėmiau. Melsiuosi, kad Jėzus išimtų tą vaizdą iš mano minčių. Aš mačiau kaip mažas kūdikis buvo paguldytas į vietą, į kurią turėjo būti dedama plyta. Negaliu patikėti, jog tai mačiau.


Interpretacija: Ak, Jėzau, kaip tai gali būti tiesa? Tai nenusakoma žodžiais. Aš supratau, jog jeigu jų pagamintų plytų kvota nebūdavo išpildoma, tai į jų vietą kažkas turėjo būti padedama. Išėjimo 1:15-22 mums yra duotas aiškus aprašymas, koks nedoras faraonas buvo, siekdamas sumažinti izraelitų populiaciją įsakydamas nužudyti kūdikius berniukus - pirmiausia jis įsakė pribuvėjoms nužudyti kiekvieną gimstantį berniuką, o kai jos atsisakė tą daryti, nes bijojo Dievo, tada faraonas nurodė, kad visi vyriškos lyties kūdikiai būtų įmesti į Nilą. Tai parodo kaip labai šėtonas mūsų nekenčia. Naikintojas laikė faraoną stiprioje vergijoje, ir tai atskleidžia kaip toli demonai gali nueiti, jei tik žmogus juos įsileidžia. Visa tai tam, kad sunaikinti tai, ką Dievas padarė, sužeidžiant mus pačiu baisiausiu būdu, kad įskaudintų Dievą.


Mes žinome, kad mūsų kova nėra prieš kūną ir kraują, ir mes taip pat žinome, kad mums yra suteikta valdžia per Kristų, kad būtume nenugalima bažnyčia. Kaip apaštalas Tim Sheets pasakė: "Mes nesame čia tam, kad būtume silpnas, išsekęs, tylus kūnas. Mes nesame čia tam, kad būtume valdomi pragaro. Mes esame čia tam, kad viešpatautume virš pragaro su aukštesne valdžia." (Citata iš jo knygos: "Prayers and Decrees that Activate Angel Armies" ["Maldos ir deklaravimai, kurie aktyvuoja angelų armijas"])


Rašto ištraukos: Ef 6:12 "Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose."


Ef 6:12 TPT vertimas: "Jūsų ranka rankon kova yra ne su žmonėmis, bet su aukštesnio rango valdovais, kurie veikia sukilę po dangaus plotme. Nes jie yra galingo lygio demonai-dievai ir piktosios dvasios, kurios laiko šį tamsų pasaulį vergijoje."


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/01/30/vision-381-known-by-your-fruit-the-return-of-ancient-demons-the-agenda-against-the-children/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Įdomus pastebėjimas tas, jog Jašaro knygoje yra aprašomi regėjime matyti įvykiai. Pati Jašaro knyga yra cituojama Biblijoje - Jozuės 10:13 ir 2 Samuelio 1:18. Žemiau išverčiau keletą citatų iš Jašaro knygos.


69 skyrius


"5. Tuomet faraonas nurodė, kad būtų išleistas įsakymas izraelitams visame Egipte, kuriame būtų nurodyta, kad jokio žmogaus darbe negali būti trūkumo. 6. O žmogus, kuris neįvykdys savo darbo, ar tai būtų skiedinys ar plytos, tuomet jo jauniausias sūnus bus įdėtas į tą vietą. 7. Šitaip tomis dienomis Egipto darbas izraelitams sugriežtėjo, ir štai, jei trūkdavo vienos plytos žmogaus darbe, egiptiečiai jėga paimdavo jo jauniausią berniuką iš jo motinos, ir įdėdavo jį į statinį vietoje plytos, kurios jo tėvas nepagamino. 8. Šitaip egiptiečiai elgėsi su visais izraelitais diena po dienos, ilgą laiką."


77 skyrius


"16. Ir kada tik būdavo nustatomas trūkumas izraelitų dienos plytų kvotoje, faraono prižiūrėtojai nueidavo pas izraelitų žmonas ir paimdavo izraelitų kūdikių tiek, kiek trūkdavo plytų, jie paimdavo juos jėga iš motinos glėbio ir įdėdavo juos į statinį vietoj plytų. 17. Tuo tarpu jų tėvai ir motinos verkdavo dėl jų, kai jie girdėdavo savo mažylių verksmą iš statinio sienos. 18. Taip prižiūrėtojai viešpatavo virš izraelitų, jog izraelitai turėdavo įdėti savo vaikus į statinį, taigi žmogus paguldydavo savo sūnų į sieną ir dėdavo ant jo skiedinį, kol jis pats verkdavo ir jo ašaros krisdavo ant vaiko. 19. Ir Egipto prižiūrėtojai taip elgėsi su izraelitų kūdikiais daugelį dienų ir niekas nei gailėjosi, nei rodė užuojautą izraelitų vaikams."


Ištrauka iš Šventojo Rašto, paminėta regėjime:


136-a psalmė: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/PSA.136.LBD-KAN