Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 386 - 2 dalis. Užtarėjų armija pakyla / Užtarėjų puolimas / Dar vienas drakono vaizdas

2023 m. balandžio 10 d., pirmadienio vakaras


Palikusi urvą, aš pasiekiau kalno viršūnę, susitikau savo erelį ir mums skrendant pradėjau skelbti 91-ą psalmę. Pažvelgiau į dešinę ir išvydau didelį būrį erelių, kurie kartu su užtarėjais maldoje/pranašais skrido ir judėjo kartu su manimi. Jų buvo tiek daug, kiek mano akys galėjo užmatyti. Atkreipiau dėmesį, kad mes buvome labai organizuoti būriais, kiekvienas buvome vedinas vadovo, kuris, suprantu, turi pranašo patepimą. Tada išvydau masyvią tamsaus debesies pavidalo demonišką būtybę, kuri judėjo virš mūsų, man iš dešinės, ties 1-os valandos pozicija. Tai tikrai galėjo būti demoniškas dvasinis valdovas - tiksliai nežinau, bet nemanau, jog tai svarbu. Ta būtybė mus stebėjo.

Interpretacija: Man yra primenama, kad kai mes skrendame su ereliais, mes esame pakeliami Šventosios Dvasios jėgos, o ne patys iš savęs tai darome. Ši tiesa mane labai padrąsino.

Suprantu, kad mes esame organizuota armija, kuri yra pasiruošusi ir apsirengusi dvasinei kovai. Mes esame nedideli būriai, kurie susijungia ir suformuoja didesnius būrius, vadovaujamus pranašo, turinčio atitinkamą laipsnį. Tai suorganizuota panašiai kaip dangaus būriai: kaip Danguje, taip ir žemėje. Žinojau, kad vadovai yra skirtingų laipsnių pranašai, nes baltagalviai ereliai reprezentuoja pranašus, o taip pat aš atpažinau du iš jų, kurie turi pranašo patepimą ir aš juos pažįstu.

Supratau svarbą to, kad mes skridome vienybėje. Galia yra užtarimo maldos vienybėje! Kai mes atsiklausiame Šventosios Dvasios ir suprantame, ko Ji nori, kad mes melstumėmės, tuomet mes meldžiamės pagal Dievo širdies strategijas vienybėje ir pataikome į taikinį. Dangus atsiliepia ir veikia galioje. Kai vyrauja nevieningumas, tada dažnai pasireiškia įtampa, nusivylimas ir triukšmas dvasiniame pasaulyje. Pavyzdžiui, kai kas nors jūsų grupėje yra veikiamas religinės dvasios ir meldžiasi prieš tuos dalykus už kuriuos tu meldiesi, arba meldžiasi savo paties sumanymus, tuomet nebus vienybės ir tu vargsi norėdamas pasiekti tikslą. Tai taip pat gali tave paveikti ir fiziškai. Štai kodėl priešas mus stebėjo. Jis ieško būdo, kaip sukurti nevieningumą, o galiausiai ir susiskaldymą, šitaip sumažindamas mūsų efektyvumą.

Regėjimas: Aš iškart nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę kairėje laiptų apačioje ir mes nuėjome link dešinės, kur kiti jau buvo susirinkę. Pažvelgiau į ekraną ir išvydau didžiulę pranašų užtarėjų armiją, kurie skrido ant savo erelių, kuriuos aš buvau ką tik mačiusi. Staiga iš priekio išniro didžiulė juoda gyvatės tipo būtybė su ilgomis, kaulėtomis rankomis ir kojomis, juodai pilkais sparnais, kurie priminė šikšnosparnio sparnus, ilga uodega ir didžiule drakono formos galva iš kurios burnos spjaudėsi ugnimi. Ji judėjo palei kairįjį užtarėjų šoną, ieškodama progos. Tuomet išvydau kaip vienas maldos užtarėjas patyrė tiesioginį ugninį smūgį ir tada nukrito iš dangaus. Tai buvo taip liūdna matyti.

Interpretacija: Gyvatės/drakono tipo būtybė reprezentuoja šėtoną, kuris suduos tikintiesiems ir jie bus persekiojami iki mirties. Supratau, kad šis užtarėjas maldoje buvo nužudytas kaip kankinys.

Kokia žinutė, Jėzau?

Ir Jėzus pasakė: "Pažiūrėk Mato 24. Kas ten parašyta?" Aš atsakiau: "9-oje eilutėje Tu esi pasakę: "Tada jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl Mano vardo." 13-oje eilutėje: "Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas." Apr 12:11 mums yra primenama: "Ir jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės, net iki mirties." Ir Heb 10:38 "Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis atsitrauktų, Mano siela juo nebesigėrės." Tada Jėzus pasakė: "Nuotaka bus atakuojama ir persekiojama. Tikėkitės to. Aš apie tai įspėjau Savo Žodyje. Stovėkite tvirtai Manyje. Laikas Mano žmonėms pakilti ir užimti savo vietas: jeigu jie yra apmokomi, toliau tesimoko. Išlikite nepajudinami. Susikoncentruokite. Jeigu pasiliksite Mano meilėje, jūs sugebėsite atsilaikyti prieš būsimus įvykius ir baimė bus paminta po jūsų kojomis. Manyje jūs nugalėsite."

Rašto ištraukos:


Jono 16:33 "Aš jums tai kalbėjau, kad manyje atrastumėte ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“

Jono 15:9 "Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!"

Mato 10:28 "Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to (t. y. Dievo), kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare."

1 Kor 15:58 "Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje."

1 Petro 3:14 "Bet jeigu jums ir tektų kentėti už tiesą, jūs palaiminti! Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite.

Rom 16:20 "O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis."

Izaijo 7:9 "...jeigu nestovėsite tvirtai savo tikėjime, tuomet neatsilaikysite."

1 Petro 4:14 "Jei jus niekina dėl Kristaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų."


Jokūbo 1:12 "Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems."


Rom 8:35-37 "Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas? ar priespauda? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? Parašyta: Dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis. Tačiau visa mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo." 

 

https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/04/10/vision-386-part-2-the-rise-of-the-intercessor-army-attack-of-the-intercessors-another-view-of-the-dragon/