Šarlenės regėjimai

Šarlenės regėjimas Nr. 376 - Bažnyčios apvalymas: savo kiemo išvalymas

2022 m. gruodžio 12 d., pirmadienio vakaras


Atleiskite, šis bus labai ilgas, bet toks svarbus.

Šlovinau Viešpatį Jėzų Jo Sosto patalpoje. Giedojau savo vaikystės giesmes: Dave Bilbrough "Abba Father Let Me Be" https://youtu.be/OhinCirI8pY, Keith Green "Create in Me a Clean Heart O God" https://youtu.be/vD847UcRbL4 ir kitas giesmes. Pradėjau melstis kalbomis. Po kurio laiko Viešpats suteikė man regėjimą:

Regėjimas: Aš išvydau paprastą baltą bažnyčią su bokštu. Jos durys buvo plačiai atvertos. Juoda tiršta substancija tekėjo per priekines duris ir toliau takeliu priešais bažnyčią. Geriausiai kaip galiu apibūdinti substanciją, tai jog spalva man priminė juodą likerį, o tekėjo kaip vėstanti lava tekėtų, bet žinojau, jog tai panašu į pelkę. Tuomet pamačiau skirtingus objektus, kurie buvo įklimpę juodoje substancijoje: rutulys su ant jo esančiu kryžiumi, senos sakyklos, knyga, Marijos statula, ir vyras, kuris atrodė panašus į dabartinį popiežių. Pažvelgiau į viršų ir išvydau Šekina šlovę (Dievo apreikštą Artumą) šviečiančią ant bažnyčios ir į bažnyčią. Žiūrėdama link bažnyčios, aš išvydau avelę man iš dešinės, įstrigusią juodo skysčio pakraštyje. Tik jos kanopos buvo padengtos juoda substancija. Visi objektai buvo viduryje tekančio skysčio, ganėtinai įstrigę. Avelė bliovė: “baaaaaaa baaaaaa”, stengdamasi išvaduoti save. Mačiau, jog ji vargsta, tuomet pažvelgė į Šviesą ir iššoko iš pelkėto juodo skysčio. Ji nubėgo prie dešinės bažnyčios pusės šalia durų ir laukė, kol bus įleista vidun.

Aš išgirdau Jėzų sakant: "Aš apvalau Savo namus. Mano šlovė nusileis ir bažnyčia bus apvalyta. Tie, kurie atsisakys atgailauti, bus palikti ir atskirti nuo Manęs. Ne kiekvienam, kuris sako Man: "Viešpatie, Viešpatie", bus leista įžengti į Mano karalystę. Atgailaukite dėl savo maištavimo - visokio stabų garbinimo! Atgailaukite dėl savęs garbinimo per šlovinimą. Į ką jūs esate susikoncentravę? Jūs labiau esate susikoncentravę į tai, kaip jūs skambate ir kaip atrodote, nei į žodžius, kuriuos sakote. Bažnyčia, ar tu tiki tuo, ką tu giedi? Nustok toleruoti Jezabelę ir jos klaidingą doktriną. Visi, kurie iškreipia Mano Žodį sakykloje bus pašalinti, jei neatgailaus. Bažnyčia, atgailauk, ir sugrįžk pas Savo pirmąją meilę!" (Stabmeldystė yra kur kas daugiau nei statulos garbinimas. Į tai įeina bet kas, kas pakeičia Dievą kaip tavo pirmąją meilę - pinigai, tu pats, tavo kūnas gali tapti stabu, daiktai, apsipirkinėjimas ir pan.)

Rašto ištrauka: "Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ – įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią." (Mato 7:21)

"Juk neklusnumas/maištavimas – ne mažesnė nuodėmė už būrimą/ateities spėjimą, o pasikliovimas savimi/arogancija/puikybė – tarsi stabmeldystės blogis. Už tai, kad atmetei VIEŠPATIES žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo." (1 Samuelio 15:23)

"Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio/atvaizdo nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta." (Išėjimo 20:3-5)

Interpretacija: Balta bažnyčia repreznetuoja bažnyčią. Juoda pelkinė substancija - tai priešas, kuris korumpavo Dievo bažnyčią, kad laikytų ją pavergtą ir nugalėtą. Šekina šlovė, kuri nusileidžia ant bažnyčios yra skaisti, tyra ir apvalanti. ji atskleidžia nuodėmę ir išvalo ją. Priešas negalės išstovėti Dievo Šviesoje arba Jo Šlovės Artume ir turės pasitraukti. Tie, kurie atgailaus ir palenks savo valią Dievui, jie pakils daryti "...didesnius darbus nei šie" ir bus Naujojo Testamento bažnyčia, kurios modelis buvo aprašytas Apaštalų darbų 2 skyriuje. Dievas kviečia Ekleziją išeiti iš pasaulio, kad ji būtų atskirta ir taptų Kristaus Nuotaka. Juk visgi, Jėzus grįžta ne tiesiog dėl Nuotakos, bet dėl Nuotakos be dėmės!

Rutulys reprezentuoja Visatą, o kryžius nurodo į Krikščionybės dominavimą virš Visatos arba sferos, kuri duodama valdančiam monarchui. Valdantysis karališkasis asmuo laiko tai kaip galios ir valdžios simbolį, jog jie yra dieviškai išrinkti būti Dievo atstovais - Jo suverenumo ir dominavimo Žemėje. Jie turi reprezentuoti Dievo planą ir Jo širdį žmonėms, bet čia Jėzus atskleidžia tuos monarchus, esančius valdžioje, kurie netinkamai Jį reprezentavo ir piktnaudžiavo savo valdžia ir maištavo, jie bus apvalyti arba pašalinti. Kiek žinau, neseniai mirė vienas paskutinių Dievo valioje ėjęs monarchas.
Sena sakykla reprezentuoja senus religijos būdus, kurie užgesino Šventąją Dvasią, perduodama liovimosi doktriną iš kartos į kartą. Liovimosi doktrina tai tokia dokrtina, kuri teigia, jog išgydymo, kalbėjimo kalbomis ir pranašavimo dovanos liovėsi su apaštalų era. Religinė dvasia mėgsta kontroliuoti ir užčiaups arba nutildys kiekvieną, kuris yra apdovanotas pranašavimo dovanomis. Jie praleidžia mokymus apie apaštalus, pranašus ir susikoncentruoja į pastorius, mokytojus ir evangelistus penkialypėje bažnyčios tarnystėje Ef 4:11. Jie mato, jog Šventoji Dvasia yra patalpinama dėžėje ir jai leidžiama veikti tik per rankos ilgį. (Grynai teologija).

Dar vienas dalykas, kuris yra atskleidžiamas, tai netikėjimas išlaisvinimo tarnyste. Daugelis bažnyčių yra pasimetusios kaip padėti arba netgi nežino, jog išlaisvinimas yra reikalingas, kad pilnai padėtų kažkam išgyti. Tai aiškus Jėzaus mokymas, nes jis 1/3 savo tarnystėje užsiėmė demonų išvarymu. Jis nedemonstravo to vien dėl to, kad jis tai galėjo daryti, bet Jis rodė tai kaip pavyzdį mums. Jeigu niekas nemokė bažnyčios vadovų apie visų dovanų svarbą, tai kaip jie galės mokyti savo bendruomenę? Jėzus nori tai pakeisti. Jo Nuotaka turi žinoti savo valdžią Jame ir demonstruoti Dievo karalystės evangelijos galią išgelbėjime, stebukluose, ženkluose ir nuostabiuose darbuose - čia žemėje, kaip kad yra danguje!

Knyga reprezentuoja klaidingą doktriną. Dievo Žodis yra tiesa ir patikimas - galutinė Tikinčiojo gyvenimo valdžia. Viskas, kas yra pridėta prie Jo Žodžio ar išmesta, ar prieštarauja Jo Žodžiui yra klaidinga doktrina. Į tai įeina liovimosi doktrina, kaip ir pakeitimo teologija [pagal ją mokoma, jog bažnyčia pakeitė Izraelį Dievo plane], mokymai apie tai, jog nėra pragaro arba hypermalonės mokymas. Yra ir kitų, bet apie šiuos dabar pagalvojau. Kai Dievas išlies Savo Dvasią ir Jo Šlovė nusileis, melas bus atskleistas ir bažnyčia turės pasirinkti. Meldžiu, jog vadovai, ganytojai, gerbiamieji, pastoriai, mokytojai visi atgailaus kaip ir jų prižiūrima bendruomenė ir sugrįš pas savo pirmąją meilę - Kristų, ir kalbės tik Jo tiesą, kuri yra Jo širdis.

Rašto ištrauka: "Dvasia aiškiai sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams." (1 Tim 4:1)

"Tad jūs, mielieji, iš anksto tai žinodami sergėkitės, kad nedorėlių paklydimo traukiami neiškryptumėte iš savo stiprybės." (2 Petro 3:17) 

Marijos statula reprezentuoja stabmeldystę. Šlovinti ar melstis stabui yra stabmeldystė, kuri atveria tą žmogų pritarimui ir sąjungai su priešu, kas suteikia priešui teisėtą pagrindą kenkti tam besimeldžiančiam žmogui (tai leidžia jiems prakeikti žmogų) arba jo aplinkai (pvz. veikti jo šeimą, arba darbo vietą, arba bažnyčią). Marija buvo žmogus, ji pagimdė Jėzų Mesiją. Ji nėra Gelbėtoja, todėl ji neturi galios ką nors išgelbėti ar atleisti nuodėmių. Jėzus Kristus yra VIENINTELIS mūsų tarpininkas ir yra VIENINTELIS, į kurį turi būti nukreiptos mūsų maldos ir šlovinimas.

Rašto ištrauka: "Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus." (1 Tim 2:5)

"Jie pykdė jį svetimais dievais, erzino bjauriais dalykais. Jie atnašavo auką demonams, kurie nėra Dievas, dievams, kurių niekada nebuvo pažinoję, naujiems, neseniai atėjusiems, kurių jūsų protėviai niekada nebuvo bijoję." (Įst 32:16-17)

"Ne, aš sakau, kad, aukodami atnašas, pagonys aukoja ne Dievui, bet demonams. O aš nenoriu, kad jūs taptumėte demonų bendrininkais." (1 Kor 10:20)

Vyras, kuris atrodė panašus į popiežių, reprezentuoja klaidingą religinį mokymą, o taip pat ir netikrą pranašą iš Apreiškimo knygos. Jėzus tai atskleidžia ir aš meldžiu, kad žmonės pabustų Dievo Žodžio tiesai ir Jo širdžiai mums.

Avelė reprezentuoja kažką iš tikinčiųjų, kuris suvokia savo aplinkybes ir šaukiasi Viešpaties, atgailauja, yra išlaisvinamas ir sugrįžta į aptvarą. Man tai primena sūnų palaidūną, kuris sugrįžta. Įdomu tai, jog avelė buvo juodos substancijos pakraštyje, o ne jos vidurio tirštumoje, nes tik jos kanopos buvo įstrigusios. Visi kiti objektai buvo viduryje skysčio. Palaidūnas vis dar turėjo ryšius su Savo Tėvu, nors jis ir galvojo, kad buvo juos sugriovęs. Su atgaila yra atleidimas ir tuomet atstatymas. Šlovė Viešpačiui!

https://thepropheticbride.wordpress.com/2022/12/12/vision-376-the-purge-of-the-church-aka-cleaning-up-our-backyards/

 

  

 

 

***BIBLIJOS PERLAI komentaras***

 

Apaštalų darbų 2 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ACT.2.LBD-KAN

 

"Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais." (Efeziečiams: 4:11)