Šarlenės regėjimai

Šarelnės regėjimas Nr. 379 - Naujas vynas negali būti pilamas į senus vynmaišius / Lokys (Rusija), kuris rija

2023 m. sausio 16 d., pirmadienio vakaras

Šlovinau Viešpatį Jėzų Sosto patalpoje pagal Jeremy Riddle giesmę "His Name Is Jesus" https://youtu.be/cgD8xZsIxqU (pagal šią giesmę praėjusias pora savaičių dažnokai šlovindavau. Ji labai galinga) ir pagal seną, bet gerą himną Elisha Hoffman "Is Your All On The Altar" https://youtu.be/kKoqB3e1QRw.

Pradėjau melstis ir pajaučiau, jog reikia melstis kalbomis. Viešpats kalbėjo man apie senus vynmaišius ir naują vyną. Aš nustojau melstis ir paieškojau giesmės apie tai. Nuostabu, kaip Šventoji Dvasia viską taip sudėlioja. Pirmos giesmės, kurią užtikau ir kurios nebuvau anksčiau girdėjusi, žodžiai atitiko tai, ką Šventoji Dvasia man sakė: "Naujas vynas senuose vynmaišiuose, kažkas plyšta, kai niekas nesilenkia, mes negalime pasilikti, tai kuo tai baigsis?... Baimė ateina su nežinomybe, bet rėmimasis į praeitį laikys tave ten, kur tu neturėtum būti... Nesistenk užlopyti skylių su lopais, kurie yra trapūs, su siūlėm, kurios neatlaikys... Naujas vynas senuose vynmaišiuose, kažkas plyšta, kai niekas nesilenkia..." Giesmė "Nauji vynmaišiai", kurią atlieka Cloverton Music https://youtu.be/cexMlSFk_gM. Toliau meldžiausi kalbomis. Jėzus parodė man regėjimą:

Regėjimas: Mačiau Jėzų laikantį didelį molinį indą savo dešinėje. Kai Jis jį palenkė, raudonas skystis išsiliejo ant žmonių, stovinčių žemiau su ištiestomis rankomis, viltingai laukiančių.

Interpretacija: Skystis, kurį Jėzus išlieja, yra naujas vynas. Žmonės, kurių rankos buvo ištiestos yra tie, kurie yra pasiruošę priimti naują vyną. Jie atsisakė senų kelių, kurie laikė juos vergijoje (pvz. religijos ir stabmeldystės), nusižemino, ir atgailavo, leisdami Jėzui veikti jų širdyse, kad pagydytų (atstatytų ir atgaivintų) juos. Eilutė "Kažkas plyšta, kai niekas nesilenkia" yra galinga tiesa, panaši į nepalenkiamą religiją. Seni vynmaišiai suplyš su nauju vynu, padarydami juos neefektyviais. Bažnyčia yra pakviesta brandai. Branda reikalauja pokyčių, atgailauti dėl senų kelių ir priimti viską, ką Jėzus mums parodė savo pavyzdžiu: vaikščioti ir demonstruoti Dangaus karalystės evangeliją Jo galioje ir valdžioje. Tai yra Naujojo Testamento bažnyčia, kuri sudrebino pasaulį Apaštalų darbų 2 skyriuje, kurios pavyzdį mums davė Kristus šiandienai ir tai yra kokia bažnyčia visada turėjo būti - galinga. Apd 2:42-47 ir  Ef 4:11-13, Gal 5:25, Gal 3:3, Mt 10:8, Rom 12, 1 Kor 12,13,14.

Rašto ištrauka: Morkaus 2:21-22 "Niekas nesiuva lopo iš naujo audinio ant sudėvėto drabužio; antraip naujasis atplėštų nuo senojo gabalą, ir pasidarytų dar didesnė skylė. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui būtini nauji vynmaišiai!”

Regėjimas: Aš atvykau prie upelio, kur aš visada būnu prieš kopdama į kalną. Jėzus stovi prie krioklio ir aš prisiartinu prie Jo būdama apsivilkusi ginkluote. Matau, kaip Jis atsisėda ant suolelio netoli vandens ir aš prie Jo prisijungiu. Mes kartu pasimeldėme. Tuomet aš atsistojau ir mačiau, kad laikau kalaviją. Pažvelgiau aukštyn ir išvydau, jog aš praktikuojuosi juo naudotis: mosavau juo ore, įsivaizduodama, jog prieš mane yra blogietis. Išgirdau Jėzų sakant: "Toliau įsimink Rašto ištraukas, nes tai yra tavo kalavijas. Praktikuokis išmoktas ištraukas."

Aš užlipau į kalną, labai užtikrintai, lyg savyje turėčiau naują gaivinantį vėją, kuris suteikia man energijos. Prieš tai jaučiausi kiek pavargusi. Tiems, kurie meldėtės už mane, aš jums esu labai dėkinga. Ačiū! Sudaviau mažesniam demonui, kuris buvo priešais mane, ir toliau kopiau. Pasiekiau viršūnę, susiradau savo erelį, ir išvykau skelbdama 91-ą psalmę. Atsiradau skrisdama virš upės prie miško daugelio kalnų papėdėje. Mačiau didelį rudąjį lokį. Aš tik pažvelgiau į jį ir nusistebėjau jo dydžiu, galvodama, kodėl aš turėčiau jį matyti. Tuomet mačiau kaip miško medžiai sutartinai pasvyra ir aš pati pajaučiau galingo vėjo pliūpsnį. Tuomet dar vienas pliūpsnis ir visi medžiai buvo išguldyti, ir išsiveržė vulkanas. Daugiau nieko nemačiau.

Prie baltojo suolelio suvokiau, jog vulkano išsiveržimas yra dar vienas patvirtinimas dėl keleto regėjimų, kuriuose mačiau, kas nutiks Britų Kolumbijoje/Albertoje, Kanadoje. Bet aš mąsčiau apie tą lokį; nebuvau tikra ar tai turi tiesioginę reikšmę, o gal tai kažką reprezentuoja. Pajaučiau, jog reikšmė netiesioginė. Bet nuėjau pasižiūrėti įprasto regėjimo.

Regėjimas: Aš nulipau laiptais, susitikau mane pasitinkančią grupę ir nuėjau link vietos, kur kiti jau buvo susirinkę. Vaizde vėl išvydau tą patį lokį. Jis yra didžiulis - panašiai kaip kodiakinis lokys. Šį kartą mačiau kaip jis vijosi žmones, pagavo juos ir prarijo. Buvo labai sunku ir nesmagu tai matyti. Tuomet vaizdas pasikeitė ir dabar mačiau šį didžiulį lokį, stovintį ant savo užpakalinių kojų, siekiantį pagriebti žmones, kurie bėgo senoviniais akmens laiptais. Pirmasis laiptelis buvo tokio aukščio kaip lokio ištiestos kojos kartu su letenom. Mačiau, kad tik jo letenos siekė pirmąjį laiptelį, bet jis nepajėgė savęs prisitraukti. Jis nebuvo pakankamai stiprus. Jis galėjo tik stebėti kaip žmonės saugiai bėgo aukštyn laiptais. Tai keistas regėjimas.

Interpretacija: Lokys reprezentuoja Rusiją. Siekdama ekonominės naudos ir kad taptų pasaulinės galios varžovė, lokys - Rusija - ris - naikins - daugelį žmonių savo kelyje be kaltės ar sąžinės graužimo. Putinas pateisins karą nesvarbu, ką kiti mano, ir nepaisant to, ką jis sužeis procese. Mes matėme Rusijos įbauginimo taktikas ir brutalų Ukrainos tautos užpuolimą ir žinome, ką jie gali. Bet geroji naujiena čia ta, jog kaip kad lokys negalėjo pasiekti žmonių bėgančių aukštyn akmeniniais laiptais, taip ir Putino (Rusijos) gebėjimas pasiekti yra ribotas, nes jis galėjo pasiekti tik iki tokio atstumo. Bet netgi tuomet, kai jo pasiekiamumas yra ribotas, jis vis tiek yra keliantis siaubą. Akmeniniai laiptai reprezentuoja Kristų, kuris yra mūsų tvirta uola. Žmonės, bėgantys nuo lokio (Putino-Rusijos) laiptais, yra tie, kurie bėga pas Jėzų tikėjime, tikėdami Jo pažadu, jog Jis yra mūsų prieglauda. (Aukščiausiojo pastogė kaip parašyta Ps 91:1). Bet tai, kad esi pastogėje nereiškia, kad nereikės kentėti. Bet Dievas pažada, kad Jame yra tobula meilė, o tobula meilė išveja visas baimes.


https://thepropheticbride.wordpress.com/2023/01/20/vision-379-jan-16-23-mon-evg-new-wine-cant-be-poured-into-old-wineskins-the-bear-russiathat-devours/


***BIBLIJOS PERLAI komentaras***


Ištraukos iš Šventojo Rašto, paminėtos regėjime:


"Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. (Apaštalų darbai 2:42-47)


"Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus Kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką." (Efeziečiams 4:11-13)

 

"Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią." (Galatams 5:25)


"Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad, pradėję Dvasia, dabar užbaigsite kūnu?" (Galatams 3:3)


"Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!" (Mato 10:8)


Romiečiams 12 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/ROM.12.LBD-KAN


1 Korintiečiams 12 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.12.LBD-KAN


1 Korintiečiams 13 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.13.LBD-KAN


1 Korintiečiams 14 skyrius: https://www.bible.com/en-GB/bible/419/1CO.14.LBD-KAN


"Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy." (Psalmyno 91:1)